Tidligere verneplan «Antikvarisk spesialområde Drøbak»

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL
REGULERINGSPLAN FOR
ANTIKVARISK SPESIALOMRÅDE DRØBAK
FROGN KOMMUNE
Plan nr.  
     
SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN.
Revisjon
Endret best. 0.1.1. og 1.2.1 vedr. riving ved full reg.behandling
KS 0078/05 13.11.00
31.10.05

HGL
Kommunestyrets vedtak: 072/00 13.11.00  
3. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker 109/00 25.10.00  
Offentlig ettersyn fra 24.05.00 til 14.07.00      
2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker 046/00 10.05.00  
Offentlig ettersyn fra 06.10.99 til 03.12.99      
1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker 105/99 27.09.99  
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet   01.07.98  

GENERELT

Hensikten med reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er å bevare områdets
kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier.

Det regulerte området er på planens arealdel vist med reguleringsgrense. De ulike
reguleringsformål fremgår av plankartet. Reguleringsformål i h.h.t. plankartet avgjør hvilke
(-t) formål den enkelte eiendom kan utnyttes til. Planområdet strekker seg i sjøen ut til 30
meters dyp.

Kommuneplan/kommundelplan som omfatter området oppheves ikke. Der det er motstrid
mellom overordnet plan og herværende plan, gjelder herværende reguleringsplan.

Alle tidligere vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor området opprettholdes,
med unntak av:

 • Reguleringsplan for Torget, Løktabakken, Bekkegt., stadfestet 11.06.53
 • Reguleringsplan for Kirken, Gamlehjemmet, Seimbakken, stadfestet 28.08.55
 • Reguleringsplan for Oslovn. 3/Storgt. 2, stadfestet 15.11.77
 • Reguleringsplan for Bakerivn. 6 86/312, stadfestet 20.06.88
 • Reguleringsplan for Apotekerhagen 86/90, stadfestet 22.06.87
 • Reguleringsplan for gnr. 86, bnr. 25, Storgt., stadfestet 25.01.44

Tidligere vedtatte regulerings- eller bebyggelseplaner som viser mer detaljert arealbruk en
herværende plan skal legges til grunn ved disponering av arealer.

Senere vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner har gyldighet foran herværende plan.

Området er regulert til følgende formål, jfr. plan- og bygningslovens pgf. 25 pkt. 6:

Spesialområde:

 • bevaringsområde bolig
 • bevaringsområde forretning/kontor m.v.
 • bevaringsområde almennyttig formål
 • bevaringsområde offentlig trafikkområde
 • bevaringsområde friområde (turvei/park)
 • bevaringsområde friområde i sjø og vassdrag (småbåthavn)
 • bevaringsområde friområde i sjø og vassdrag
 • bevaringsområde naturområde
 • bevaringsområde hageanlegg

 

0. GENERELLE BESTEMMELSER

0.1 Plankrav:

0.1.1

Det er krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven pgf. 28.2. for alle tiltak der det
søkes om fradeling av tomter (ikke grensejusteringer), bygging av ny(e) boenhet(er) i nye bygg (ikke
bruksendringer eller loftsutbygging) og/eller andre nye større bygningsenheter (ikke garasjer, uthus o.l.). Slik
bebyggelsesplan kan kreves for enkelteiendommer, eller for flere eiendommer/størrearealer hvis dette etter
plan- og bygningsmyndighetenes skjønn er nødvendig. Utover dette kan plan- og bygningsmyndighetene om
nødvendig og etter eget skjønn, kreve bebyggelsesplan. Bebyggelsesplanen skal dersom denne innebærer riving
av eksisterende bebyggelse, fremmes for kommunestyret på lik linje med en reguleringsplan.

0.2 Saksbehandling:

0.2.1

Melding om mindre byggearbeider, i h.h.t plan- og bygningsloven pgf. 86 a kan kun benyttes etter avtale med
bygningsmyndighetene. For alle andre arbeider der det ikke er aktuelt å benytte pgf. 86 a, er det krav om søknad
om tillatelse i h.h.t. pgf. 93.

0.2.2

Detaljeringsgrad på tegninger og annen dokumentasjon utover plan- og byningslovens bestemmelser kan, etter
bygningsmyndighetenes skjønn, bli krevet. I byggesaker som berører ubebygde deler av eiendommen, skal det
utarbeides utomhusplan (forstøtningsmurer, gjerder, arealfor parkering, av- og pålessing, lagerareal o.s.v.) for
vedkommende eiendom som skal vise hvordan den ubebygdedel av tomten skal planeres og utnyttes.

0.2.3

Fylkets kulturvernmyndighet skal ha alle saker som dreier seg om rivespørsmål, vesentlige om- eller
påbygginger, dispensasjoner, alle tiltak innenfor område avsatt til spesialområde bevaringsområde friområde i
sjø og vassdrag og endringer/mindre vesentlige endringer av herværende plan til uttalelse. Utover dette er det
opp til bygningsmyndighetene å avgjøre hvilke saker som skal forelegges fylket og lokale
interesseorganisasjoner. Saker av prinsippiell betydning bør som hovedregel forelegges fylkets
kulturvernmyndighet og lokale interesseorganisasjoner. Søknad om annen bruk enn angitt i plankartet skal
behandles som vesentlig/mindre vesentlig endring av planen. Dispensasjon fra herværende plan kan ikke
påregnes.

0.3 Parkeringskrav:

0.3.1

Parkeringskrav gjelder som det er beskrevet i ”Kommunedelplan Drøbak 1997-2007”eller annen gjeldende
overordnet plan for området.

1. SPESIALOMRÅDE (PBL. pgf. 25.6) – bevaringsområde

1.1 Byform:

1.1.1

Eksisterende offentlige trafikk- og friområder, innbefattet plasser, smauog gangveier, skal i hovedtrekkene
bevares. Det samme gjelder eldre gatebelegg som f.eks. brostein, skiferheller, kantstein o.1. Evt. endringer skal
godkjennes av bygningsmyndighetene.

1.1.2

Nyanlegg og forbedringer av gatenett, innbefattet plasser,smau, fortau, gangveier og avkjøringer skal være i
tråd med tradisjon og strøkets karakter. Den konkrete utforming skal baseres på en helhetsvurdering der bl.a.
tradisjon, trivsel og sikkerhet blir tatt med. Overflatebehandling skal tilpasses tradisjon og strøkets karakter.

1.2 Eksisterende bebyggelse og uteanlegg, ombygging, tilbygg og påbygg

1.2.1

Eksisterende bebyggelse skal bevares og tillates ikke revet. Bebyggelse kan rives dersom dette er avklart
gjennom en bebyggelsesplan. Det forutsettes at bygningen gjennom planprosessen er blitt vurdert som en
bygning av lav/ ingen kulturverdi. Det skal legges særlig vekt på å ivareta Drøbaks mangfoldige
bygningstradisjon og miljø. I bygningstradisjonen inngår bygninger fra alle stilperioder, samt uthus og
økonomibygninger. Ombygging/tilbygging og påbygging skal ta hensyn til bygningenseget særpreg og stilart,
og utformes slik at områdets arkitektoniske og miljømessige kvaliteter ikke blir redusert. Ved til-/påbygging er
det viktig at bygningens opprinnelige form blir fattbar. Ivaretagelse og event. tilbakeføring av elementer og
historiske miljø- og bygningsverdier fra 17- og 1800-tallets trehusbebyggelse, skal særlig etterstrebes.

Innenfor reguleringsområdet skal det ved skifting av taktekking benyttes rød teglstein. Sort glassert tegl og
skifer kan benyttes der det er arkitekturhistorisk riktig.

Ved utskifting av vinduer skal det i hus fra før 1930 brukes koblede, sidehengslede, utadslående vinduer med
gjennomgående sprosser i ytre glass.

1.2.2

Veier, gjerder, porter, terrasser, trapper, rekkverk, forstøtningsmurer, brygger etc. skal bevares eller kreves
tilbakeført og kan ikke fjernes uten bygningsmyndighetenes godkjenning. Karakteristisk vegetasjon og store
trær kan kreves bevart.

1.2.3

Endringer og nye tiltak skal tilpasses strøkets eksteriøruttrykk, volum, utstrekning, materialbruk, overflate,
farge, detaljering og liknende. Endring av farge skal godkjennes av bygningsmyndighetene som kan kreve
spesiell materialbruk, detaljering, form og fargebruk.

1.3 Nybygg og erstatningsbygg, jfr. pkt. 0.1 om plankrav.

1.3.1

Nybygg skal ha god arkitektonisk kvalitet og være tilpasset eksisterende bystruktur og omkringliggende
bebyggelse når det gjelder høyder, volum, material- og fargevalg.

1.4 Utdyping vedr. enkelte formål

1.4.1

Innenfor områder avsatt til «spesialområde bevaring» med blandet formål bolig/næring skal boligandel ikke
overstige 70 % av total BRA.

1.4.2

Innenfor områder avsatt til «spesialområde bevaring naturområde» skal områdets naturpreg bevares. Nye
bygninger og kultiverende tiltak utover nødvendig skjøtsel tillates ikke.

1.4.3

Innenfor områder avsatt til «spesialområde bevaring hageanlegg skal preget av anlagt hage bevares. Mindre
bygninger og tiltak knyttet til bruk som hageanlegg kan tillates.

ORIENTERENDE VEDLEGG, sist revidert 15.07.03 av Jostein Øverby

GJELDENDE PLANER INNENFOR ANTIKVARISK SPESIALOMRÅDE.

Planer innenfor antikvarisk spesialområde som er vedtatt før 13.11.00 og som gjelder i tillegg
til reguleringsplan for antikvarisk spesialområde:

Gnr./bnr. Adresse Plantype Vedtaksdato Innhold
71/71 Vestbyvn. 42 Bebyggelsesplan 07.06.00 Ny bolig
86/ Drøbak torv med tilgrensende veier Reguleringsplan 14.11.94 Trafikkområder og byggeområder
86/12 Finnegården Reguleringsplan m/endring 12.11.01 23.05.57 Boligbebyggelse
86/83 Paveltomten, Storgt. Reguleringsplan 01.07.76 Forretning/bolig
86/90 Storgt. 27 Reguleringsplan   Forretning/bolig
86/162, 213, 313 Hvistendal Reguleringsplan 22.10.84 Boliger
86/228 Badeparken Reguleringsplan 14.03.89 Friområde
86/421 Tento, Biologivn. Reguleringsplan 19.11.80 Boliger
86/433 Storgt. 32, Løktabakken 3 Reguleringsplan 01.09.81 Hotell og boliger
86/485/486 Holmåsen Reguleringsplan 14.06.99 Boliger
86/724 Bakerivn. Reguleringsplan 06.09.83 Forretning

Planer innenfor antikvarisk spesialområde som er vedtatt etter 13.11.00 og som erstatter
reguleringsplan for antikvarisk spesialområde:

Gnr./bnr. Adresse Plantype Vedtaksdato Innhold
71/13 Vestbyvn. 36 Bebyggelsesplan 29.08.01 Tomtedeling, tiving, ny bolig
86/167, 914 Strandvn. 12 Bebyggelsesplan 27.11.02 Ny bolig
86/383 Finnes vei 3 Reguleringsendring 12.11.01 Nye boliger

Vedlegg: