Vedtekter

Vedtekter for Verneforeningen Gamle Drøbak enstemmig vedtatt på årsmøte 8.9.2021.

VEDTEKTER

for

VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK

§1 FORMÅL:

Verneforeningen Gamle Drøbak, VGD, er en frivillig organisasjon. VGD’s formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å arbeide for bevaring av stedets identitet og egenart. Spesielt den eldre, kulturhistoriske bebyggelsen, samt miljøet som særpreger gamle Drøbak og Frogn. Foreningens gave fra Stiftelsen Gamle Drøbak på tre millioner kroner ble gitt som sikkerhet for fremtidig drift av Verneforeningen, og foreningen skal plassere disse midlene på en sikker måte så de ikke går tapt. Foreningen skal være talerør for medlemmer og enkeltpersoner uten å ha en rolle som prosjekterende part. Formålet søkes oppnådd gjennom vurdering og uttalelser i relevante saker som behandles i Frogn kommune, administrativt og politisk, samt gjennom aktiviteter, formidling og opplysningsarbeid.

§2 VIRKSOMHETER:

 1. Formålet søkes oppnådd ved å:
 • arbeide for vern i Drøbak og Frogn
 • benytte aktivt vår klagerett i alle byggesaker i vernesonen Gamle Drøbak
 • aktivt medvirke til utarbeidelse og oppfølging/håndhevelse av reguleringsbestemmelsene for det antikvariske spesialområdet
 • samarbeide med kommunale, fylkeskommunale organer og andre som arbeider med bevaring og gjenoppbygging av bygninger og steders egenart
 • bidra med innspill til arealplanlegginger for å sikre at gammel byggeskikk blir holdt i hevd, videreført som opplevelsesverdier og øke kunnskapsverdien
 • samle og kategorisere billedstoff, dokumenter, brev o.l., som kan ha historisk verdi, og som kan være til støtte for restaureringsarbeider
 • samle og kategorisere billedstoff, dokumenter, brev o.l., som kan ha historisk verdi, og som kan være til støtte for restaureringsarbeider
 • tilby salg av tidsriktige bygningsmaterialer
 1. Gjennomføre foredrag, kurs og utstillinger ved å formidle:
 • gamle Drøbaks historie til allmennheten i bøker, brosjyrer og internett
 • betydningen av å ta vare på den eldre bebyggelse, god byggeskikk i samsvar med stedets og omgivelsenes egenart
 • betydningen av helheten ved gjenoppbygging av enkeltbygninger og byområder
 • hensynet til eldre bebyggelse ved planlegging av byområder og fremtidige byggeprosjekter
 • hensikten med restaurering/rehabilitering av eldre bygninger (utvendig bevaring -innvendig modernisering)
 1. Foreningen skal forvalte et fond bestående av midler plassert på sikre bankkonti eller tilsvarende sikker plassering. Det er kun årets renteavkastning, som skal brukes til fordel for ovenstående formål og eventuell avlønning av arbeidshjelp. Styret forvalter inntekter og kontingenter på basis av årlige budsjetter vedtatt av årsmøtet. Årsmøtet kan vedta bruk av inntil 10% av fondet etter forslag fra styret.
 2. Foreningen kan:
 • yte bidrag/støtte til bevaring av særskilte bygnings- og miljømessige tiltak
 • finansiere restaureringsprosjekter
 • erverve hus som bør bevares

§3 MEDLEMSKAP – KONTINGENT:

Som medlemmer av Verneforeningen gamle Drøbak opptas enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter.

Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Hovedmedlem betaler full årskontingent og husstandsmedlem betaler halv årskontingent.

Medlemskapet gjelder fra kontingenten er betalt og til og med førstkommende ordinære årsmøte. Alle betalende medlemmer har stemmerett og mulighet til å stille til styreverv i foreningen. Skylder medlemmet kontingent for mer enn ett år, har medlemmet mistet sin stemmerett og andre rettigheter.

§4 STYRET, KOMITEER, SAMMENSETNING OG VALG:

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer som velges av Årsmøtet. I tillegg – velges tre varamedlemmer.

Styret skal ha:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Tre øvrige styremedlemmer
 • Tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge

Lederen velges for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer for en periode på to år.  Når det foreligger flere forslag på styremedlemmer, skal valget være skriftlig.

Alle medlemmer er valgbare, men aktuelle kandidater må på forhånd erklære seg villig til å påta seg den foreslåtte funksjonen i styret. Annet hvert år skiftes tre og fire medlemmer og en og to varamedlemmer ut av styret.

Hvert år velges det en intern revisor.  Valgkomité bestående av 3 medlemmer velges for en periode på to år hvor det annet hvert år skiftes ut 1 og 2 medlemmer i komiteen.

Plakettkomité velges iht. egne statutter.

§5 STYRETS OPPGAVER:

Styret arbeider i samsvar med foreningens formål. Det forvalter foreningens midler i samsvar med Årsmøtets og vedtektenes bestemmelser. Det avgir årsberetning med regnskap i samsvar med Regnskapsloven og Standard for god regnskapsskikk, fremlegger budsjettforslag og arbeidsplan for neste år til årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Ved avstemming over økonomiske investeringer trengs det 2/3 flertall i styret.

Over styrets forhandlinger skal det føres protokoll, som er undertegnet av angjeldende styremedlemmer.

Styret velger selv de komitéer, som styret mener er nødvendig for å gjennomføre foreningens formål, og fremlegger i Årsberetningen en komitéoversikt.

STYREMEDLEMMENES ANSVAR:

 • Leder: Juridisk og økonomisk ansvarlig, har signaturrett. Leder møtene, har ansvaret for kommunikasjon med eksterne parter, og ivaretar foreningens gode omdømme. Det er leders overordnede ansvar å sørge for at alle personer i styret jobber etter foreningens formål.
 • Nestleder: Leders stedfortreder. Ansvar for gjennomføring av årsmøtet.
 • Sekretær: Ansvarlig for innkalling til årsmøte, ordinær møteinnkalling, møtereferater og dokumentasjon av foreningens virksomhet.
 • Kasserer: Legge frem budsjetter og regnskap ved hvert årsmøte. Ansvarlig for oppfølging av alle økonomiske saker i hht til budsjett og formål, samt plikter å informere styret fortløpende om økonomibruken. Ansvar for bilagsføring og foreningens konti.
 • Styremedlemmer: Styremedlemmene samarbeider for at foreningens arbeidsoppgaver blir gjennomført og i tråd med foreningens formål.
 • En av styremedlemmene utnevnes til arkivadministrator.
  Varamedlemmene: Holder seg oppdatert i styrets arbeid. Har adgang til styremøtene, og kan ha ansvar for gjennomføring av ulike oppgaver. De har stemmerett på styremøtene når styremedlemmene er forhindret i å komme.

§6 ÅRSMØTET:

Årsmøtet er foreningens øverste organ, og det skal holdes innen utgangen av februar måned. Innkallingen skal være skriftlig og med 21 dagers varsel til medlemmene.
Årsmøtet behandler årsberetning med regnskap, styrets budsjettforslag, arbeidsplan for kommende år, andre foreliggende saker og fastsetter kontingent, og eventuelle styrehonorar.

Forslag, som skal behandles på årsmøtet, må leveres styret senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall. Et medlem kan stille med en skriftlig fullmakt.

Årsmøtet velger et styre etter innstilling fra valgkomiteen. Etter innstilling fra styret velges revisor og valgkomite.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er til stede. Vedtak på årsmøtet treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når tre styremedlemmer eller 10 av foreningens øvrige medlemmer skriftlig forlanger det. Det er bare den/de saker som foranlediget det ekstraordinære årsmøtet som skal behandles.

§8 DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

Styret fastsetter saksliste for Årsmøte. Den skal ha følgende faste punkter:

 • Valg av møteleder
 • Valg av 2 møtereferenter
 • Valg av 2 protokollunderskrivere
 • Valg av 2 stemmetellere
 • Styrets beretning
 • Regnskap revidert av revisor
 • Innkomne forslag
 • Virksomhetsplan for kommende år
 • Budsjett for kommende år
 • Valg

§9 VEDTEKTSENDRINGER:

Endringer i foreningens vedtekter kan bare besluttes av Årsmøtet og med 2/3 flertall.
Forslag til endringer i vedtektene må leveres styret minst 14 dager før Årsmøtet.

§10 OPPLØSNING:

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av Årsmøtet der minst tretti medlemmer er til stede, og med 3/4 flertall. Representerer ikke disse så meget som 3/4 av de stemmeberettigede medlemmer av foreningen, må beslutningen for å være gyldig, innen 2 måneder gjentas med minst 3/4 av de avgitte stemmer i et nytt medlemsmøte.
Ved beslutning om oppløsning av foreningen bestemmer Årsmøtet hvorledes foreningens midler skal anvendes.

—–

Vedtekter for Verneforeningen Gamle Drøbak rettet i henhold til referat fra årsmøtet den 15 mars 1984, og ekstraordinært årsmøte 21. April 2004, årsmøte 16.2.2005, årsmøte 4.3.2015, årsmøte 14.3.2018 og ekstraordinært årsmøte 28.11.2018, årsmøte 13. mars 2019 og årsmøte 8. september 2021. Drøbak 9. september 2021 – Anne Gulliksen.

 

 

 

For «Plakettkomiteen» i Verneforeningen finnes det følgende vedtekter:

PLAKETTKOMITEEN

Statutter

 1. Plakettkomiteen består av tre personer valgt på årsmøtet i Verneforeningen
  Styret innstiller til valg på medlemmer i komiteen. Medlemmer av styret kan ikke velges til Plakettkomiteen. Komiteen velger selv sin leder.
 2. Plakettkomiteen har som hovedoppgave hvert år å utdele en plakett til eieren av bygg eller anlegg innenfor ”Reguleringsplan for antikvarisk spesialområde i Drøbak” (Verneplanen) etter Verneplanens intensjoner
 3. Plakett kan gis innenfor følgende kategorier
 • Nybygg
 • Tilbakeføring til opprinnelig utforming
 • Tilbygg og/ eller ny bruk av eksisterende verneverdig bebyggelse eller anlegg
 • Godt vedlikehold av opprinnelig bebyggelse
 1. Komiteen kan velge ikke å gi plakett til noe bygg eller anlegg.

5.. Komiteen må skriftlig begrunne sitt valg av plakettvinner.

 1. Kandidater kan foreslås av alle beboere i Frogn kommune.
 2. Plakettkomiteen kan selv foreslå kandidater.
 3. Forslagene gjennomgås av styret som sender en innstilling på minimum 3 kandidater
  til Plakettkomiteen. Styreleder er sekretær for Plakettkomiteen.
 4. Plaketten(e) skal utdeles på Verneforeningens årsmøte.

Vedtatt av styret/årsmøtet …………….

VGD.Kriterier for plakettutdeling