Brannen på Råkeløkka, Drøbak sentrum, juli 2023.
Brannen på Råkeløkka, Drøbak sentrum, juli 2023. Foto: Eva Tønnessen

Verneforeningen Gamle Drøbak, Frogn kommune og Follo brannvesen inviterer med dette til et åpent møte om brannsikring i gamle Drøbak.

Møtet arrangeres i kinoen i Drøbak onsdag 29. mai klokken 19-20.30 og er gratis.

I panelet vil det sitte

  • En fra Frogn kommune(vi kommer tilbake med navn)
  • En fra Follo brannvesen (vi kommer tilbake med navn)
  • En fra Verneforeningen gamle Drøbak (vi kommer tilbake med navn)

Møteleder blir Eva Tønnesen, leder i Verneforeningen.

Innlederne vil hver for seg snakke om jobbing rundt brannsikring i gamle Drøbak spesielt og gamle trehus miljø generelt. Etter deres innledninger vil det være åpent for at salen kan komme med spørsmål og innspill til brannsikringsarbeidet i gamle Drøbak. I dette møtet vil man vektlegge informasjon og fakta for beboere i Drøbak. I tillegg ønsker man seg innspill til arbeidet videre.

Bakgrunn for saken

De siste årene har vi opplevd flere farefulle branner i Drøbak sentrum. Sist var det brannen på Råkeløkka. De nærmeste beboerne der er veldig glad for at det var vindstille den natten, da dette utviklet seg til en voldsom brann.

I februar vedtok så Frogn kommunestyret en brannsikringsplan for gamle Drøbak.

Innledningsvis står det blant annet i planen:

Drøbak sentrum består i stor grad av tett verneverdig trehusbebyggelse og er av nasjonal verneverdi. Kartleggingen av brannrisiko i gamle Drøbak har avdekket følgende viktige punkter:

  • I flere områder er bebyggelsen meget tett og store deler av Drøbak sentrum vil være utsatt for brannsmitte ved oppstått brann.
  • Gatenettet fremstår som trangt, og enkelte gater og områder er ikke lett tilgjengelige for brannvesenets biler og mannskap.
  • Enkelte områder i bebyggelsen har begrenset tilgang til brannkummer.
  • Brannvannstilgangen i dagens vann-nett kan vise seg å være utilstrekkelig ved en områdebrann.

Brannsikringsplanen anbefaler at det bør videre utredes og implementeres aktive, passive og organisatoriske brannsikringstiltak i bebyggelsen for å redusere risiko for, og konsekvens av, områdebrann. Tiltakene kan være for å forebygge, for å varsle og for å begrense og slukke. Det anbefales at det opprettes en tverretatlig arbeidsgruppe med ansvar for videre arbeid med implementering av anbefalte tiltak i brannsikringsplanen. Utforming av handlingsplan for implementering bør igangsettes snarlig.