Vi har blitt bedt om å bringe dette tilsvaret til Jan-Kåre Øiens forslag i https://verneforeningen.no/nyheter/biologens-nye-verkstedsbygg/

– Jan-Kåre Øien villeder om nybygg ved Biologen

Av Hans Erik Karlsen

Biologen i 1903

Bestyrer på Universitetet i Oslo, Biologisk Stasjon Drøbak

Jan-Kåre Øien lar tankene og fantasien løpe i forhold til
behovet for et nybygg sør på Biologen-eiendommen,
men villeder dessverre mer enn opplyser.

Mange vil vite at Biologisk stasjon i Drøbak båthavn sto ferdig i 1894 som en biologisk forsknings- og undervisningsstasjon etter at Kommunebestyrelsen i Drøbak avsto tomt i gave til dette formålet i 1891 og i 1892. Det var sommerdrift fram til 1940, mens behovet for stasjonen var så stor at det ble helårsdrift etter en betydelig opprusting, med blant annet nytt pumpehus, i 1946–47. Før dette var den sørlige delen av Holmstadodden sprengt vekk av FK i ca. 1927, og dagens verksted ved Biologen oppført kort etter. Tidlig på 1960-tallet var behovet for økt undervisningskapasitet så stort at UiO ba om og fikk overta Tollboden til dette formål av staten.

Stort behov

Etter denne tid har studentantallet økt ytterligere, og Biologisk stasjon har blitt en flerbruksenhet for UiO, NMBU og flere andre FOU-enheter. UiO og Biologisk stasjon i Drøbak er derfor nå i en situasjon der det er et stort behov for økt kapasitet av spesialiserte våtlaboratorier tilrettelagt for eksperimentelle forsøk og ikke minst for økt undervisningskapasitet med dertil spesialisert og avansert utstyr. Dette er ingen plutselig og ny erkjennelse. Allerede under den meget store oppgraderingen av Biologen i 2003–2005 ble det planlagt og tilrettelagt for et mindre nybygg til de nevnte formål sør på eiendommen.

Ca 70 km2 bygg syd for Bologen
Signal fra Riksantikvaren

Riksantikvaren var sterkt involvert i rehabiliteringene og ble rådført i forhold til et nybygg og plassering. Den gamle stasjonsbygningen fra 1894 er fredet (utvendig og innvendig). Eiendommen er imidlertid ikke fredet eller vernet. Det er derfor ingen fredningsmessig begrensning på oppføring av et nybygg på eiendommen. Når det gjelder innsyn til Biologen har UiO fått det signal fra Riksantikvaren at dette ikke bør begrenses sørfra fra sjøen og fra molo B samt nordfra fra Badeparken. Dette er derfor søkt ivaretatt i Eiendomsavtalen av 2003 mellom UiO og FK. Denne tinglyste avtalen er sentral i saken om nybygg. Det viste seg da FK undersøkte på slutten av 1990-tallet at UiO var grunneier av meget store deler av Badeparken og sågar av hele molo B. Det ble derfor igangsatt samtaler mellom UiO og FK om dette og den framtidige driften av Biologisk stasjon. Konklusjonen ble at UiO ga tilbake til Frogn kommune hele molo B (med unntak av nordsiden), og de store arealer i Badeparken som ble gitt i gave til UiO i 1891–92. Til gjengjeld forpliktet FK seg til: « å legge til rette for framtidig marinbiologisk forsknings- og undervisningsvirksomhet fra Biologen i overensstemmelse med det opprinnelige gaveformålet».

13 år med plasttelt

Det er mange gode tiltak som trenger finansiering ved UiO, så det er først nå, etter 13 år med sommerundervisning i plasttelt sør på Biologen, at et skisseprosjekt for et nybygg er gjennomført og en søknad om rammetillatelse er sendt FK. Det er helt avgjørende for UiO med et nybygg på 70–80 kvadratmeter over 2 bruksetasjer med tilpassete våtlaboratorier i en grunnetasje og spesialiserte undervisningsfasiliteter i en åpen øvre etasje. Nybygget skal også ha universell utforming med tilgang for bevegelseshemmete. Forskningsdelen vil måtte ha lovpålagt regulert adgang, mens undervisningsdelen vil være tilgjengelig for et mangfold av brukere, dvs. akkurat som Tollboden er i dag.

Ikke redusert innsyn

Plasseringen av nybygget er lagt slik at dette ikke reduserer innsynet til den fredete Biologen, slik riksantikvaren tidligere har gitt råd om. Høyden ut mot båthavnen blir kun ca. 5,5 m. Det er ingen objektive grunner i verken PBL eller i eksiterende regulering til å kreve at nybygget maksimalt har høyde som dagens verksted. Et slikt krav vil være at FK sier nei til nybygg, og til det uttalte framtidige behov Biologisk stasjon har for forsknings- og undervisningsaktivitet i henhold til det opprinnelige gaveformålet. Hvorvidt bygget har en tidsspesifikk utforming eller er tilpasset nabobygningen er underordnet for UiO. Det avgjørende lokalt er å bevare utsyn mot sjøen fra den nordlige delen av båthavnen. Dette foreslår UiO kan gjøres ved sterkt å redusere dagens verkstedbygning (se foto montasje). UiO har nylig vært i samtale med administrasjonen i FK og med lokalpolitikere. UiO oppfatter at det er stor vilje til at Biologisk Stasjon skal få sitt framtidsrettete nybygg over 2 bruksetasjer, og UiO er overbevist om at man i samråd med FK og andre lokale interesser vil få til en god løsning. Dette vil være helt i samsvar med intensjonene i eiendomsavtalen mellom FK og UiO.