Det foreligger et forslag til bygging av nytt laboratoriebygg for «Biologen». Verneforeningen ga en uttalelse om dette forslaget den 1.juni 2016 hvor vi kom med et alternativt forslag til plassering av nybygget. Senere har saken versert mellom forslagsstiller og administrasjonen uten at vi er informert om hvor saken står i dag. Nå har vi fått tilsendt følgende forslag fra Jan-Kåre Øyen:

BIOLOGENS NYE LABORATORIEBYGG.

Drøbak biologiske stasjon ble fredet 18.6. 2014.
Det hviler derfor strenge restriksjoner på hva som kan oppføres på eiendommen tilhørende Universitetet i Oslo, UiO.
Eierne har søkt Frogn kommune om å få reise et nybygg på rundt 75 + 4 kvadratmeter.
En skisse er presentert i Akershus Amtstidene, ( 28.4.2016)som beskriver størrelsen på bygget, samt beliggenheten.
Personlig ble jeg skremt av både hvordan denne skissen framstår, og plasseringen., som stenger utsikten mot sjøen, i og med at nybygget er orientert nord-syd.
Bygningen har ingen bygningsmessige trekk fra biologen eller noen andre bygninger i nærheten, og framstår som et fremmedelement i verneområdet.
Nå går jeg ut ifra at skissen er ment som et utgangspunkt for diskusjon, og at arkitekten vil måtte underordne seg nye retningslinjer for antikvarisk spesialområde, som kommer i den nye Verneplanen for Gamle Drøbak.
Det som kan være uheldig er at noen politikere låser seg til dette enkeltforslaget som om det er det eneste riktige å bygge.

Jeg har tillatt meg å komme med et annen forslag til plassering, og utseende, som er mindre forstyrrende i forhold til Biologen og området ( se vedlagte skisser).
Som skissene viser vil jeg snu huset med gavlen mot sjøen, altså øst-vest, samt legge det inntil det eksisterende uthuset.
Huset har saltak og er kledd med stående panel. Taket har beslag av sink, slik som den gamle Biologen. Detaljene kan selvfølgelig diskuteres, men det er beliggenheten, størrelsen og takvinkelen som er viktig her, når huset skal ta opp i seg elementer fra omgivelsene.

En annen beliggenhet kan også være på nordsiden av Biologen, sprengt ned i terrenget, med det meste av bygget under bakken med underjordisk adgang fra Biologen. Huset kan da ha pulltak dekket med torv, og bli så vidt synlig fra Badeparken.
Det kan være lurt å diskutere flere alternativer, før saken låser seg til en løsning ingen egentlig ønsker.

Jan-Kåre Øien