Den 2. august 2016 la vi ut innlegget om https://verneforeningen.no/nyheter/drobak-kirke-kirkegaten-18-rullestolatkomst/ hvor vi påpekte at saken har vært innom flere instanser i løpet av det siste året uten at vi ikke hadde fått saken til uttalelse. Allerede den 24.august fikk vi følgende skrev fra Frogn Kommune:

Verneforeningen Gamle Drøbak
Lindtruppbakken 16
1440 DRØBAK

Oversender for mulige merknader – Gnr 86 bnr 91 Drøbak kirke – Søknad om rammetillatelse for HC-adkomst, HC-parkering og bedret bruk av kirkebakken.

Vedlagt oversendes kopi av søknad om rammetillatelse for tiltak i form av HCadkomst, HC-parkering og bedret bruk av kirkebakken for Drøbak kirke. Drøbak kirke ligger innenfor reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde i Drøbak. Kirken og nabobygget Hospitalet, er begge fredet. Hagen rundt Hospitalet er ikke fredet. Det er planlagt en sittegruppe i deler av denne hagen. Riksantikvaren, Akershus fylkeskommune og Byantikvaren har uttalt seg positive til søknaden. For utfyllende opplysninger til det omsøkte, se vedlagte søknad. Dersom det er aktuelt å komme med en uttalelse fra Verneforeningen, så ber vi om å få den innen 2 uker.

Med hilsen
Wenche Nordby Gjøstein

Med brevet fulgte diverse tegninger og fotografier. Her er litt av materiellet:
oversikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ny-situasjon3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer bilder og tegninger finner du under første del av denne saken!
Etter kort tid kunne Verneforeningen sende følgende uttalelse til Frogn Kommune:

Frogn kommune,
Enhet for samfunnsutvikling – Bygg
Rådhuset
1440 Drøbak

Drøbak, 30.08.2016

Gnr 86 bnr 91 Drøbak kirke – Søknad om rammetillatelse for HC-adkomst, HC-parkering og bedret bruk av kirkebakken

Vi viser til forespørsel om uttalelse, datert 24.08. 2016. Vi ser at denne sak har vært i arbeid i flere år. Den har vært forelagt både Riksantikvaren, Akershus fylke og og Byantikvar Liv Lund Nygaard. De har alle tydeligvis gitt utrykk for en positiv holdning til de foreliggende planer. Saken er også sendt berørte naboer som nabovarsel for over 1 år siden. Det har ikke kommet noen innsigelser på forslaget. Verneforeningen Gamle Drøbak har ikke fått denne saken til uttalelse før nå, noe vi stiller oss svært undrende til.

Det dreier seg om rammesøknad om inngrep i inngangspartiet og avkutting av kirkedør-bladene for å få til en brukelig handikap-adkomst. Vi finner ingen grunn til å gå inn på en diskusjon av nødvendigheten av dette, og forslaget til gjennomføring av tiltaket, siden Riksantikvaren og andre berørte parter ser ut til på forhånd å ha godkjent tiltaket. Det er her grunn til å bemerke at det hadde hjulpet oss mye  i våre vurderinger om Frogn Kommune hadde tatt seg bryderiet med å sende oss hva de forskjellige faktisk har uttalt.

Vi vil allikevel bemerke at den versjon av planen vi har fått tilsendt, hvor også inngangspartiet til Badeparken er justert og det er funnet plass til ny sittegruppe og tuntre foran kirken, er den avgjort beste versjonen av tiltaket til dags dato. Vi vil sterkt anbefale å gjennomføre hele denne planen og slik gi byen en helhetsløsning som forhåpentligvis blir oppfattet positivt bland publikum og kirkegjengere tross de kraftige inngrepene i kirkedøra og inngangsparti.

For
Verneforeningen Gamle Drøbak