(Red.) Verneforeningen Gamle Drøbak har som kjent “nabostatus” i alle byggesaker som angår “Verneområdet” i Gamle Drøbak By. Vi så i 2014 og 2015 noen små meldinger i “Amta” om forslag til rullestoladkomst til Drøbak Kirke og var noe undrene over at vi ikke fikk noe varsel fra Frogn Kommune om planene. Siden vi ikke fikk noe trodde vi at disse planene var lagt vekk, men ved en tilfeldighet fant vi i kommunens postliste for 27.mai 2016 følgende melding fra Riksantikvaren:

 
Fra: Haugen, Arnt Magne <arnt.magne.haugen@ra.no>Inngangsdøra kirken
Sendt: 27. mai 2016 18:46
Til: ‘borg.bdr@kirken.no’
Kopi: Postmottak fellespostkasse; Veiby, Linda

Emne: Drøbak kirke – Kirkegaten 18 – rullestolatkomst – Riksantikvarens vurdering

Vedlegg: 15_02770-26 Ny oversendelse av dokumenter. Gnr 86 bnr 210 – Kirkegaten 18 Drøbak kirke med vedlegg.pdf

Vi viser til brev datert 6. mai 2016 fra Frogn kommune ved Wenche Nordby Gjøstein, vedrørende planer for rullestolinngang ved Vår Frelsers kirke i Drøbak. Vi viser også til tidligere korrespondanse i saken.

Vår Frelsers kirke i Drøbak er en korskirke i tømmer som ble innviet 29.okt. 1776. arkitekten er ikke kjent, men kirken er i sin helhet bekostet av forretningsmannen, trelasthandleren og skipsrederen Niels Carlsen og hans hustru Martha Zachariasdatter og deres familier. Terrenget gjorde at alteret ble liggende i vest og ikke i øst, hvor klokketårnet med inngangspartiet står.

I følge rundskriv T3/2000 fra Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet og
Miljøverndepartementet skal Riksantikvaren uttale seg i saker vedrørende verneverdige kirker bygget i perioden 1650-1850 samt listeførte kirker oppført etter 1850. Biskopen fatter endelig vedtak etter kirkeloven.

Beskrivelse av saken
For å etablere rullestolinngang ved Drøbak kirkes hovedinngang er det laget et forslag som er blitt revidert underveis. Denne uttalelsen gjelder det siste forslaget som er datert 9. juni 2015 og innsendt til Frogn kommune den 1. oktober samme år. De reviderte tegningene viser en enkel rampe uten rekkverk, men med en lav kant, og med to trappetrinn på hver side. Forslaget innebærer noe oppfylling av terrenget foran kirken. På veggen er det beskrevet enkle håndløpere. Materialbruken tar utgangspunkt i eksisterende trapper, og rampen er beskrevet med sider av granitt og bane i skifer med fylte fuger. Rekkverk er beskrevet i smijern. Forslaget innebærer at døren må tilbakeføres til en tidligere situasjon, med kortere dørblad. Spor i døren viser tydelig at den tidligere har vært i nivå med golvet i våpenhuset. Dette understøttes av beskrivelser laget av Håkon og Sigrid Christie. Inne i våpenhuset og i kirkerommet beskrives lave ramper/terskelkiler for å forsere dørtersklene.

Riksantikvarens vurdering
Det siste forslaget er godt og gjennomarbeidet, og Riksantikvaren har ingen innvendinger til at dette tiltaket gjennomføres. Dette forutsetter at følgende kommentarer blir tatt hensyn til:

♦ Alle endringer må lages som tilføyelser så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder for
eksempel endringer i våpenhuset, som ramper for å forsere terskler. Slike kan med fordel
lages som løse elementer.

♦ Tilbakeføring av dør og inngangsparti må gjøres så nøyaktig som mulig lik tidligere
situasjon. Dette må baseres på synlige spor i eksisterende materialer og dokumentasjon i form av f eks fotografier og tidligere oppmålinger.

Det må velges en granitt som har så lik farge som mulig i forhold til eksisterende granittrapp. Alt arbeid må utføres med høy kvalitet og av håndverkere som har omfattende erfaring fra arbeid med verneverdige bygninger. Tilbakeføring/ombygging av døren må utføres av håndverker som i tillegg har erfaring med eldre håndverksteknikker innen finsnekkeri.

Riksantikvaren ønsker lykke til med prosjektet!

Med vennlig hilsen
Arnt Magne Haugen
Senior rådgiver
Seksjon for vern og utvikling av bygninger og grøntanlegg

Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage
Dronningens gate 13, Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo
Mob: +47 47 47 12 21

(Red.) Siden Riksantikvaren tydeligvis går godt for prosjektet er vi selvfølgelig beroliget, men siden offentligheten ikke Situasjonsplanhar sett disse planene bringer vi her de tegninger og fotografier som fulgte med denne mailen. Det skal bli spennende og se hvordan det ferdige prosjekt blir seende ut!

 

 

 

 

Ny situasjon
Ny situasjon
Nåværende situasjon
Nåværende situasjon

 

Ny situasjon 2
Ny situasjon 2