Plakett for 2015 – SOLGRY(SKRIVERGÅRDEN)

 

Eier: Frelsesarmeen.

SKRIVERGÅRDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av de virkelig gamle eiendommer vi har i Drøbak, er Drøbak gård. Gjennom tidene har den hatt andre navn: SKRIVERGÅRDEN etter sorenskriver Hans Peter Ellefsen, som kjøpte den av Niels Carlsens enke i 1819. Fra 1920, etter at Frelsesarmeen hadde kjøpt eiendommen, SOLGRY, som vel folk flest kaller den i dag.

Litt historisk bakgrunnsstoff: På 1500-tallet var Drøbak et lite strandsted med tre små fiskerhus langs Drøbaksundet: Vennebekk lengst syd, Drøybach i midten og Husvik lengst nord. Eiendommene lå under gården Holter (like bak Drøbak City i dag). Hvorvidt de som bodde i Drøbak var selvstendige fiskere eller husmenn under Holter, vet man ikke. På den tiden var Drøbaksundet kjent som overfartssted mellom øst og vest – kanskje helt fra middelalderen. På Drøbakssíden var det Sundbrygga, og folkene på Drøbak gård som tok seg av trafikken, og drev et lite gjestgiveri for farende folk.

Gjennom 1600-tallet økte trelasteksporten. Det ble knyttet en liten skyss-stasjon til gjestegiveriet ved de nye eierne av eiendommen, Ulrik og Fredrik Matsen. Antagelig var det Fredrik som reiste den eldste delen av den nåværende bygning. Han bodde der helt frem til 1754, da han på grunn av stor gjeld ble tvunget til å skjøte eiendommen samt Kaholmene til Hans Sverdrup m.fl. Salget omfattet «…Gaarden Drøbak…. med Ager og Eng, Herligheder og Tomtefrihed, Brygger og tvende Sjøboder samt Bolværker». Da Niels Carlsen overtok eiendommen, ble den beskrevet slik: “…vores eiende og tilhørende privilegerede Gestgiverie og Færgested udi Drøbak, samt Drøbaks Grunder og dertil hørende Løkker. Kaholmene samt Færgestedets og Gjesgiveríets Huuse- bygninger og Frederich Madsen forhen tillhørende og nu íboende Gaard”. Niels Carlsen, Drøbaks store mesén, bygget til og gjorde eiendommen til et prektig herskapshus. Utstyrte haven med lysthus og sidebygnínger, planter trær og anla en stor have. Det fortelles at hans Frue hadde ren byggemani. Når Niels Carlsen var på utenlandsreiser, lot hun bygge til nye fløyer.

Da Niels Carlsen døde i 1809 fortsatte hun å bo der frem til l8l9, da hun solgte hele eiendommen til Sorenskriver Hans Peter Ellefsen. Etter hans tid sto huset tomt i en årrekke, inntil to søstre overtok og drev et lite pensjonat der. I 1920 kjøpte Frelsesarmeen eiendommen og døpte den «SOLGRY». Etter en omfattende restaurering etablerte man mødre- og spebarnshjem. I forbindelse med åpningen ble eiendommen fredet – heldigvis. Virksomheten til Frelsesarmeen fikk en brå slutt, da tyskerne okkuperte Solgry i 1940.

SolgryDa krigen var slutt var bygningen i en sørgelig forfatning. Men Frelsesarmeen tok fatt med nye krefter og innviet den i 1948 som småbarnshjem og barnepleierskole. I 1959 ble driften lagt om til spebarnshjem, barnehage og daghjem. l 1974 ble barnepleierskolen nedlagt, daginstitusjonen ble opprettholdt og spebarnshjemmet omgjort til barnehjem. Solgry Barnehjem eies og drives i dag av Frelsesarmeens sosialtjeneste, og huser i dag en barnevernsinstitusjon med plass til 8 beboere i alderen 0-18 år, og en barnehage.

Eiendommen står i dag svært godt ivaretatt. Det er bare å beklage at fredningen av eiendommen ikke sier noe om utearealene. Her kunne man med fordel gjenskape noe av det gamle hageanlegget og kanskje særlig plantet inn store kastanjetrærne som tidligere ga karakter til inngangspartiet.

 

Drøbak, mars 2016

PLAKETTKOMITEEN

Ivar Gudmundsen          Jurgen Kiehl            Herman Fuglu