VERNEPLAKETTEN FOR 2003

TILDELES EIER AV

DAMVEIEN 11 «DAMGARD»

2003 Dammveien 11
2003 Dammveien 11

Arne Bødtker og Gunvor Hagerup kjøpte eiendommen i 1987.

Av branntakstforretningen av 4. desember 1867 framgår det at eiendommen besto av tre bygninger. Hovedhus i en etasje m/innredet loft (egen leilighet), et bryggerhus og vedskur. Dette er de samme bygningene som er pâ eiendommen i dag. Hovedbygningen ble imidlertid ombygget først på 1900-tallet till sveitserstil i 2 1/2 etasje. 1. etasje har panelt tømmerkjerne, mens 2. etasje har panelt kjerne av stående plank med not og fjær. Bebygd areal er på 72 m2.

Låven ble ervervet fra Frogn kommune i 1994. Den var da i svært dårlig forfatning, og det var på tale å rive den. Tidligere eier av låven var Vollbråten som drev vognmannsforretning. Der var stall for fire hester og plass til vogner, blant annet en likvogn.

Låven er nå restaurert og bevart som et viktig minne om svunne tiders næringsvirksomhet i sentrum av Drøbak. Utvendig er intet endret, men innvendig har Iåven fått en laftet kjerne som er fra en gammel kårstue i Ullensaker.

Hovedhuset har vært gjennom mange vedlikeholdsfaser før Arne Bødtker og Gunvor Hagrup overtok. Noe restaurering gjenstår, men helhetsinntrykket og vedlikeholdet er hederlig og godt tatt vare på. Etter konsultasjon hos Riksantikvarens malerverksted ble huset malt gråt med grønn belistning. Det samme gjelder for uthusene. God materialbruk og nennsom restaurering preger helheten.

Samlet utgjør anlegget et unikt mangfold i det antikvariske verneområdet i Drøbak. Et område hvor gamle næringsbygg, uthus og hager er svært utsatte for fortetninger og ombygginger.

Mars 2004

Kåre Øien – Per-Willy Færgestad

————————————————

VERNEPLAKETTEN FOR 2003

TILDELES EIER AV
SEIMBAKKEN 9 «HAUGEN»

2003 Seimbakken 9

Eierne av Seimbakken 9 er Oddrun Elevseth og Jan Roger Olsen.

Huset ble bygget i 1912 av lœrer Hans Øvstaas i vakker nyempire stil med mansardtak, på det som den gang var en stor landlig tomt.

Omkring 1960 var det planer om å rive huset og bygge tre blokker rned 18 leiligheter og 14 garasjer. Dette ble det heldigvis ikke noe av, men et par år senere ble tre tomter fradelt.

Tidligere eiere har vœrt familien Jegersberg og familien Feght-Holst. Nåværende eiere kjøpte eiendommen i 1986.

Bygningen har i dag original glassert takstein, original panel, og originale vinduer med gammelt glass. Den bar i alle år vœrt meget godt vedlikeholdt og der reparasjoner har vœrt nødvendig, har disse blitt utfort med gode kopier av originalen.

Huset framstår i dag omtrent som for 92 år siden, og er en verdig vinner av årets verneplakett for godt vedlikehold.

Mars 2004

Kåre Øien – Per-Willy Fœrgestad