VERNEPLAKETTEN FOR 1994

tildeles eier av
Gylteveien 16

1994 Gylteveien 16
1994 Gylteveien 16

Eiendommen er en strandeiendom nord for Drøbak. Eiendommen var opprinnelig større, bebygd med en lav enetasjes bolig, og et par mindre uthus.

Eiendommen er i den senere tid blitt delt. Den nordre parsellen med bolighuset er blitt utnyttet videre: Boligen, som ligger i det skrånende terrenget, parallelt med sjøen, er blitt istandsatt og forlenget mot nord i samme stil og har fått et tilbygg med glassveranda i søndre gavl. Huset har Jugend-vinduer, sammensatt av to store glassflater nederst og småruter øverst. Jugend-vinduene er nyere enn selve huset, da huset nok er noe eldre enn fra siste århundreskifte. I tilknytning til boligen er det bygget et mindre mekanisk verksted om kontor i sjøhusstil, med gavlen mot sjøen, og det er bygget brygge.

Eiendommen viser en god utnyttelse av en strandeiendom, med tildels ny funksjon med tilknytning til sjøen. Den representerer som sådan en videreutvikling av kystkulturen, og er ellers et godt eksempel på hvordan man også kan ha moderne næringsvirksomhet i godt stedstilpassede bygninger. Den kan også være en spore til å finne ny funksjon også for gamle sjøbuer, som ellers er i faresonen.

Det bør vurderes om boligen skal ha en rikere fargebruk, i likhet med sjøbua. Når brygga er helt fullført, vil eiendommen i enda større grad komme til sin rett.

 

Februar 1995

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.

————————————————–

VERNEPLAKETTEN FOR 1994

tildeles eier av

RINGEPLAN 1
1994 Ringeplan 1
1994 Ringeplan 1

Huset fører sin historie tilbake til siste halvdel av 1700-tallet, da det hadde Niels Carlsen som eier. Han solgte huset i 1776. Opprinnelig besto huset av deler fra to eldre laftede hus som ble bygget sammen og formet som en to-etasjers, representativ bygård med hovedfasade mot gaten, stranden og fjorden.

Etter tidligere ombygginger av problematisk art, har nåværende eier på en fortjenestfull måte gitt huset tilbake et 1700-talls preg, basert på et grundig dokumentasjonsarbeid knyttet til dokumenter, avbildninger og ikke minst – til huset selv.

I dag fremtrer det som et velproporsjonert 1700-talls “Drøbak-gård” med bratt, svaiet tak og godt avveide detaljer. Det tilbygde trappehuset på gårdssiden er på diskret måte (avvikende panel) markert som en tilføyelse til det gamle huset. Både i form og fargeholdning føyer det seg i dag inn i det krevende bygningsmiljøet ved Ringeplan og Niels Carlsens gate.

Februar 1995

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.