VERNEFORENINGENS VALG-ENQUÊTE.

Idag: Venstre/Erik Lundeby

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget.
Vi har derfor bedt ordførerkandidatene i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål.
Første parti ut, er Venstre, og ordførerkandidat Erik Lundeby.
erik_lundeby

VGD: «Den gjeldende reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde Drøbak (Verneplanen) skal revideres og har fått nytt navn; Områderegulering for Gamle Drøbak. Revisjonen er avgjørende for om sentrum i en av de viktigste trebyene i Oslofjordsområdet blir bevart og utviklet videre.

VGD: Hva mener ditt parti er det viktigste i en ny «verneplan»?
EL: Venstre mener det er viktig å få på plass en ny verneplan, og at planen må formuleres slik at det er mulig for huseierne å forstå hva som er lov og hva som ikke er det. Da tror vi det blir færre konflikter og færre søknader om tiltak som ikke bør gjennomføres.

Vi mener at det må skilles mer mellom ulike områder innenfor vernesonen, slik at de best bevarte områdene får et strengere vern, mens områder med mer blandet bebyggelse kan ha et mindre strengt vern. Verneplanen må åpne for tilpasninger som er nødvendig for at bygningene kan være i daglig bruk som nærings- og boligeiendommer, samtidig som historiske bygningers uttrykk bevares, særlig mot gaten. Vi mener også det er positivt at det avsettes områder for utvikling i den nye verneplanen, og at disse områdene bør utvikles på en måte som styrker opplevelsen av Drøbak og bygger opp om trehusmiljøet. Vi opplever også at store parkeringsplasser i dagen er et brudd med det bymiljøet vi vil vise frem, og at disse parkeringsplassene bør legges under bakken slik at tomtene kan integreres i bybildet på en bedre måte.

VGD: Hvordan oppfatter ditt parti «tilpassing til omkringliggende bebyggelse»?
EL: Tilpasning til omkringliggende bebyggelse innebærer at det velges materialer, farger og former som passer inn i miljøet rundt der det skal bygges.

lundebyVGD: Oppfatter ditt parti de tre prosjektene: Fjellveien 12. Badehusgata 16. og Thons prosjekt på Lehmannsbrygga tilpasset den omkringliggende bebyggelse?»

EL: Det er vel godt kjent at Venstre ønsket en annen bruk av Lehmannsbrygga enn det som nå bygges. Når det gjelder de andre boligeiendommene som er nevnt har vi merket oss diskusjonen om disse, og tar med oss de synspunkter som er kommet inn i det videre arbeid med reguleringsplaner i vernesonen. Samtidig er dette eiendommer der det nå bor folk, og av hensyn til dem mener vi at diskusjonen om deres hjem passer inn i byen, bør avsluttes.