VERNEFORENINGENS VALG-ENQUÊTE.

Idag: SV/Sylvi Ofstad Samstag

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget.
Vi har derfor bedt ordførerkandidatene i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål.
Idag er det Sosialistisk Venstreparti, og deres ordførerkandidat Sylvi Ofstad Samstag, som svarer.

VGD: «Den gjeldende reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde Drøbak (Verneplanen) skal revideres og har fått nytt navn; Områderegulering for Gamle Drøbak. Revisjonen er avgjørende for om sentrum i en av de viktigste trebyene i Oslofjordsområdet blir bevart og utviklet videre.
Sylvi
VGD: Hva mener ditt parti er det viktigste i en ny «verneplan»?
SOS: Frogn SV ønsker å bevare verneplanen for Gamle Drøbak slik den er, men ønsker å utvide den iht rådmannens forslag mot nord, øst og mot syd. Vi ønsker også et bedre samarbeid mellom kommunen og den enkelte huseier når forslag om endringer dukker opp. Det er også viktig at huseiere får klar beskjed om hva de kan gjøre selv og hva de må søke om lov til. Vi ser fram til et enkelt regelverk som forstås av alle som bor i området.

 

VGD: Hvordan oppfatter ditt parti «tilpasning til omkringliggende bebyggelse”?
SOS: I dagens regelverk for verneplanen står det at både form, volum, høyder og farger skal tilpasses bebyggelsen i området. Men når kommunen lager en ny bebyggelsesplan innenfor vernesonen, blir den nye planen overordnet den gamle. Det betyr at reguleringsbestemmelsene for vernesonen ikke blir fulgt i ny plan. Derfor får vi nybygg i vernesonen som skiller seg sterkt ut fra omgivelsene. Dette må rettes opp i ny verneplan.

VGD: Oppfatter ditt parti de tre prosjektene: Fjellveien 12, Badehusgata 16, og Thons prosjekt på Lehmannsbrygga tilpasset den omkringliggende bebyggelse?
SOS: Disse byggene viser med all tydelighet at vi trenger en ny verneplan som tar vare på de unike nasjonale ressursene vi har her i Gamle Drøbak. Gamle Drøbak er grunnen til at vi i det hele tatt har en slags turisme i Frogn i tillegg til Follo museum og Oscarsborg. Fjellveien 12 og Badehusgata 16 er ferdigbygget, og står der nå som monomenter over politikernes dårlige dømmekraft. Thon og Lehmannsbrygga er ennå ikke påbegynt, men her har kapitalen tatt et nakketak på Frogns politikere, fylkeskommunen og alle som kunne ha stoppet dette vanvittige prosjektet for all fremtid.