Debatten om Frogn Kommunes forslag til nytt inngangsparti for den gamle gymsalen, slik at den skal kunne bli «Musikkens Hus», har rast på Facebook. Her er Verneforeningens uttalelse til den siste rammesøknaden:

Til:
Frogn kommune postmottak@frogn.kommune.no

Drøbak, 03.03.2021

20/01652-16 – Gnr 86 Bnr 86 – Torget 6 – Musikkens Hus (Gamle gymsal) – Tilbygg – Fasadeendring – Etablering av heis -Brønnpark –

Renovering og ventilasjonsanlegg – Dispensasjon –

Uttalelse fra Verneforeningen Gamle Drøbak vedr. Musikkens Hus

Verneforeningen (VGD) viser til revidert oversendelse av 15. feb. 2021, kommunikasjon om utsatt svarfrist, samt vårt tidligere svar på saken (12.07.20).

Konklusjon
VGD finner revisjonens tilnærming i materialbruk er et skritt i riktig retning, men den forventede justering av inngangspartiet er ikke etterkommet.

Vi vil fraråde at det bygges slik at deler av fasaden på «Gamle Bageri» blir skjult. Rømningstrappen bør vurderes ift. plassering og utforming for å tilpasse seg omkringliggende miljø og funksjoner.

Presisering
«Gamle Gymsal» har antikvarisk verdi ut fra alder og opprinnelig funksjon og representerer sammen med de eldre trebygningene Havnebakken 1, Torget 4 og Torget 6 en nesten 300 års historisk utvikling i Drøbak sentrum. VGD mener at de mindre justeringene av prosjektets materialbruk har styrket tiltakets tilpasning i forhold til «Gamle Gymsals»’ antikvariske kvaliteter og tilfører arkitektoniske kvaliteter til bygningsmiljøet ved lesbar volumoppbygging og transparens til eksisterende teglbygning. Her er så vel våre som fylkets anmerkninger tatt hensyn til.

Løsning av nytt inngangsparti og rømningstrapp vil ikke fysisk berøre bygningen med adresse Havnebakken 1. Plassering av en brannvegg tett inntil, derimot samt det store volum, vil påvirke kulturmiljøet negativt. Revidert forslag utfordrer fremdeles tålegrensen til den eksisterende 1700-talls bygningen.

Bakgrunn
VGD er prinsipielt svært tilfreds med at den tidligere sløydsalen/gymsalen blir tillagt egenskaper som øker nytteverdien. Ny bruk som «Musikkens Hus» vil bidra til å sikre videre bevaring av bygningen som del av bygningsmiljøet ved Torget. Samtidig er foreningen klar over de dilemmaer som reiser seg. Eiendommene som er nevnt ovenfor, danner et bakrom som i dag i hovedsak har fire funksjoner: Foruten å gi tilgang til noen få aktiviteter i ”Gamle gymsal”, bidrar det til å løse et logistisk problem for næringsdrift i Havnebakken 1; det gir tilgang til offentlige toaletter og det fungerer som snuplass for drosjer.

Å transformere denne historiefylte “bakgård” til et innbydende byrom som skal bidra til å ønske velkommen til et” nytt” kulturhus med utvidede funksjoner, og samtidig ta vare på det kulturhistoriske miljøet, krever naturlig nok særdeles grundig kartlegging og analyser..

Verneforeningen skrev i sin tidligere uttalelse av 12.07.2020 at i denne saken trumfer funksjonalitet kravet til absolutt historisk tilpasning, og vi argumenterte videre med at vern gjennom bruk er den ultimate form for bevaring. Etablering av adkomstsone og rømningsvei fra 2. etasje innenfor eksisterende bygningsvolum vil utløse store innvendige endringer som ut fra antikvariske hensyn ikke er ønskelig. I tillegg vil funksjonalitet i forhold til ny bruk bli sterkt svekket.

Verneforeningen uttrykte i sin tidligere uttalelse at man i den videre prosjektering burde komme fram til et mer diskret formspråk for inngangspartiet som i ytterligere grad bør innordne seg områdets antikvariske bygningsmiljø.

Østre Linje Arkitektur og Landskap AS har nå sendt inn tegninger som viser kun mindre endringer/bearbeidelser av opprinnelig omsøkt tiltak. Utforming av nytt inngangsparti og trappetårn er bearbeidet ved at glass-fasadens utforming er endret fra sirkulær form til rette linjer, og trappetårnets vegger som var vist som båndtekket, nå er vist som pussede/murte flater. Ny skrå takflate er fortsatt båndtekket. Vi oppfatter disse endringer i materialvalg og utforming som gode. Vi hadde likevel sett for oss en større bearbeiding av prosjektet enn kun disse små justeringer i materialvalg.

Kvartalets 17- og 1800-tallsarkitektur og Gamle Gymsal har eksistert i omtrent 100 år. De nye utvendige tiltakene forholder seg til teglbygningen. Endringene i materialbruk gir bedre tilpasning til «Gamle Gymsal» og er etter VGDs mening godt løst i forhold til denne bygningen. Forhold til de eldre trebygningene Torget 4 og Torget 6 er tilfredsstillende ut fra avstand mellom de nye tiltakene og disse to bygninger.  Prosjektet har imidlertid uløste utfordringer spesielt i forhold til Havnebakken 1.

Nye tiltak som er nødvendige for at den tidligere sløydsalen/gymsalen skal fungere tilfredsstillende i forhold til ny bruk, må ivareta kulturverdiene i det eksisterende miljø.

VGD ønsker ved etablering av nye arkitektoniske elementer i forbindelse med oppgradering og ny bruk av «Gamle Gymsal» i Drøbaks antikvariske miljøer, at møtet mellom gammelt, nyere og nytt skal skape noe helt unikt og viktig for byen, men ikke på en slik måte at de stjeler fokus og verdier fra vårt unike 1700-tallsmiljø.

Med vennlig hilsen

Verneforeningen Gamle Drøbak

Bjørn Loge – leder VGD                                   Tittin Kirstin Hals Østigård – leder TU

Kopi: Østre Linje post@ostrelinje.no