TRÆRNE PÅ KIRKEGÅRDEN

Arborist Arborkonsult mente at 2 trær/treklynger MÅTTE tas på kirkegården på grunn av akkut fare for publikum. 8 trær/treklynger stod på deres liste der felling var et ALTERNATIV. Kirkeverge Per Ørjan Aaslid tok allikevel over 30 av 64 trær/treklynger. De aller fleste store gamle trær som kunne stått i 100 år til, med skjøtsel – som arboristen anbefalte. I tillegg til et ukjent antall umerkede trær. Kan man bare felle trær for eget forgodtbefinnende i Drøbak? På kirkens grunn? Vår felles grunn?

Det er verd å notere seg at en måned etter denne allarmerende rapporten ble Drøbak og kirgården rammet av den sterkeste stormen i manns minne. Ressultat? Ingen ting ble skadet eller brakk av disse livsfarlige trærne!

 

 

Vi har mottatt følgende mail om denne sak:

Til Verneforeningen Gamle Drøbak

Jeg  viser til oppslag på deres hjemmeside med overskriften «Trærne på kirkegården.» Vi setter pris på deres engasjement for en vakker kirkegård i Drøbak sentrum, og det er et engasjement vi deler. Men det er beklagelig at Verneforeningen publiserer ikke-signerte innlegg som er fulle av faktafeil, og som åpenbart ønsker å trekke i tvil både faglighet og lovlighet ved det store og viktige arbeidet som er utført. Sitat: «Kan man bare felle trær for eget forgodtbefinnende i Drøbak?» Selvsagt kan man ikke det, og det har heller ikke blitt gjort.

Jeg har skrevet en kort redegjørelse om arbeidet som er gjort på kirkegårdene. Jeg håper dette notatet kan publiseres på deres hjemmesider, slik at fakta i saken blir riktig fremstilt. Det er ulike meninger om trær blant byens innbyggere og sikkert også blant Verneforeningens medlemmer og støttespillere. De aller fleste reaksjonene vi har mottatt på arbeidet med beskjæring og felling av trær har vært svært positive.

Vi håper at også Verneforeningen ser positive sider ved arbeidet som er utført.

Med vennlig hilsen

Per Ørjan Aaslid
Kirkeverge

Vedlegg:

Redegjørelse fra kirkevergen vedr. beskjæring og felling av trær på kirkegårdene i Frogn

I Frogn har vi to fine kirkegårder med mange store, gamle og flotte trær. Trær krever stell og vedlikehold. Noen ganger opplever vi også at trær dør, noen må felles og nye plantes. Kirkegården skal være et vakkert sted å komme til, og det må være trygt å ferdes der. De siste årene har vi dessverre avdekket at flere trær har vært angrepet av sykdom og råteskade, og mye kan tilbakeføres til toppkapping som ble utført for 30-40 år siden.

Fra høsten 2015 til i dag har kirken hatt et omfattende trepleie-program på kirkegårdene. Det startet med en grundig utredning utført av Arborconsult ved en av Norges fremste arborister. Til sammen 116 trær ble nummerert, analysert og beskrevet. Trærnes vitalitet ble nøye vurdert, men også i hvilken grad trærne representerte en risiko for allmenn ferdsel på kirkegårdene. Det har ikke vært Arborconsult sitt mandat og vurdere helhetsinntrykket av kirkegårdene som parkanlegg. Deres funn og konklusjoner stemmer godt med de observasjoner og erfaringer våre kirkegårdsarbeidere og kommunegartneren har gjort over tid.

Vi er alle kjent med at det er mange meninger om trær på kirkegårdene, og vi setter pris på alle som viser engasjement og omtanke for at kirkegårdene skal være vakre. Det har derfor vært viktig for oss å ha en god og ryddig prosess, samt at de tiltak som blir gjort er godt og faglig begrunnet. Gjennom hele prosessen har vi hatt et tett samarbeid med byantikvar, kommunegartner og enhet for samfunnsutvikling ved Planlegger med miljøansvar.

Etter omfattende saksbehandling og anbudsrunde, ble arbeidet iverksatt i februar 2017. Det er felt 14 trær på eller ved hver kirkegård, og resten av trærne har fått beskjæring eller kronereduksjon. En stor eik på kirkegården i Drøbak er bardunert for å forebygge fremtidig brekkasje. Ekorn Trepleie har utført arbeidet med høy grad av profesjonalitet, og kirkevergen er svært tilfreds med resultatet.

Det kan være ulike årsaker til at et tre er felt. I rapporten fra Arborconsult blir det gitt klar anbefaling om felling av enkelte trær, mens det står spørsmålstegn ved andre trær. Det betyr at man har måttet foreta utvidet analyse ved klatring i trærne under beskjæring. Kirkevergen har derfor hatt nær kontakt med Arborconsult helt til det siste, og så sent som på ferdigbefaringen ble det siste fellingsvedtaket fattet.

Noen steder har vi felt trær som ikke er syke eller døende. Det gjelder f.eks. et av trærne som stod mellom Drøbak kirke og badeparken. Der skrev Arborconsult «Felling? Kontroll?» på anbefalte tiltak. Treet viste seg å være fint, men de andre trærne som stod på samme rekke var syke og måtte felles. Da vurderte vi det slik, at felling av hele rekken ville gi en penere og mer helhetlig kirkegård på sikt. Beslutningen ble fattet i nær dialog med arborister, kommunegartneren og Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk.

Av samme grunn ble også fire andre og mindre trær felt, selv om de ikke var verken syke eller utgjorde noen stor risiko. I rapporten fra Arborconsult ble disse trærne omtalt med ord som selvsådd, lite tre, ekstremt skrint, et mindre busktre etc. I rapporten anbefaler Arborconsult som nevnt bare tiltak ut fra hensyn til risiko for ferdsel eller treets vitalitet. Hensyn til helheten på kirkegården som parkanlegg er ikke reflektert i rapporten og må vurderes av oss som driftsansvarlig.

Kirkevergen er meget tilfreds med arbeidet som er utført. Svært kompetente fagfolk i Arborconsult og Ekorn Trepleie har bidratt med sin kunnskap. Vi vil også takke Frogn kommune for et meget godt samarbeid. Kirkegårdene fremstår penere, lysere og sikrere enn på lang tid.
Per Ørjan Aaslid, Kirkeverge