Uttalelse om Skjøtselsplan for Badeparken

Frogn kommune
v/ Bjørn Norvik
Rådhuset
1440 Drøbak

SKJØTSELSPLAN BADEPARKEN

Verneforeningen har fått planen til uttalelse og har vært på befaring med arkitekt og representanter fra kommunen.

Vi er selvsagt meget positive til selve planen og glade over omfang og det meste av tiltakene. Vi synes at planen er meget godt gjennomarbeidet og ønsker å understreke viktigheten av at det nå vises politisk vilje til å vedta de nødvendige budsjetter for å gjennomføre planen for kommunens tusenårssted og det mest populære friområdet i kommunen.

vandringer-bilde-10Vi er samtidig også opptatt av at de store prosjektene: Reparasjon av betongdekker, murkanter mot sjøen, trapper og brygger i betong samt arbeider for å hindre utglidning under plenarealer på Parrsletta, m.m. blir utredet og budsjettert, slik at de kan påbegynnes snarest mulig. Det ville være synd om større deler av parken må stenge pga av fare for publikum. Det er avgjort dette som er det mest kostnadskrevende, men også noe av det viktigste og burde derfor prioriteres!

På det nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å kommentere detaljer i planen, verken når det gjelder beplanting eller utforming av stier, benker, gjerder eller tilsvarende men håper å kunne bidra når arbeidene iverksettes.

Badeparken er tegnet av professor i landskapsarkitetur Leif Olav Moen og bør ifølge fagekspertise ved NMBU fredes.

Vi kan ikke nok understreke betydningen av parken som er tusenårsstedet i Drøbak, og ønsker å gi vår fulle støtte til denne planen.

Med vennlig hilsen

VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK

Ivar Andreas Høivik