Drøbak, 19. mars 2017

REFERAT FRA ÅRSMØTE I VERNEFORENINGEN 15. MARS 2017 PÅ HOSPITALET

Tilstede fra styret: Bjørn Loge, Kari Rosenkilde, Trudy Mørk Wollbraaten, Kari Osvold, Mette K. Thorp, Fredrik Rivenes, Enzo Finger, Tore Erlandsen og Vibeke Sorø. Det var i alt 35 medlemmer til stede

Dagsorden:
1. Innledning
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Styrets årsberetning, regnskap 2016 og budsjett 2017
4. Innkomne forslag
5. Valg

1. Innledning – Styreleder Bjørn Loge innledet møtet med å ønske alle velkommen.

2. Ordstyrer og referent – Bjørn Loge ble valgt til ordstyrer og Vibeke Sorø til referent.

3. Årsberetning, regnskap 2016 og budsjett 2017

Årsberetning – Bjørn Loge valgte å fokusere på foreningens arbeid knyttet til verneplanen (Områderegulering for Gamle Drøbak), og orienterte årsmøtet om hvordan styret har tenkt å jobbe videre med denne saken. Styret ønsker å gå i dialog med Høyre og venter nå på tilbakemelding etter forespørsel. Dersom dette blir aktuelt, vil styret etablere et utvalg for å få frem de viktigste prioriteringene for verneforeningen. Det kom flere gode innspill fra medlemmene, noe som vitnet om stort engasjement i saken.
Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap 2016 og budsjett 2017 – Kasserer Kari Rosenkilde gikk igjennom regnskap og budsjett, og Bjørn Loge leste opp revisoruttalelse.
Regnskap 2016 og budsjett 2017 ble godkjent.

4. Innkomne forslag – Styret kom med et forslag om å øke medlemskontingenten, dette ble støttet av årsmøtet. Nye satser blir:
Hovedmedlem:kr. 160,-
Familiemedlem:kr. 235,-
Student/Pensjonist:kr. 100,-
5. Valg
Valgkomiteen har bestått av Ada Grinrød, Per Jacobsen og Ivar Andreas Høivik. Ivar orienterte.
Det var ingen nye forslag eller innvendinger til valgkomiteens innstilling. Rollefordeling mht. nestleder, sekretær og kasserer avklares på neste styremøte.

Nytt styre blir da som følger:
Leder: Bjørn Loge
Styremedlem: Fredrik Rivenes
Styremedlem: Enzo Finger
Styremedlem: Kari Rosenkilde
Styremedlem: Tore Erlandsen
Styremedlem: Morten Tvedt
Styremedlem: Anne Gulliksen
Varamedlem: Mette Karina Thorp
Varamedlem: Glen Tore Blix
Varamedlem: Egil Øen

Per Jacobsen har valgt å trekke seg fra valgkomiteen, og ny kandidat ble valgt inn. Valgkomiteen består nå av Ada Grinrød, Ivar Andreas Høivik og Ingrid Færgestad Bugge.
Det var ingen innvendinger mot at LST Revisjon AS fortsetter.

Så var den formelle delen av årsmøtet slutt.
—oo0oo—

Overrekkelse av blomster
Ivar Gudmundsen mottok blomster og takk for sitt arbeid i Plakettkomiteen.
Kari Osvold, Trudy Mørk Wollbraathen og Vibeke Sorø gikk ut av styret, og fikk blomster og takk for sitt arbeid som styremedlemmer i foreningen.

Lysbildeshow – Jan-Kåre Øien stod for det tradisjonelle lysbildeblikket på Drøbak.

Plakettutdeling –
Verneforeningens plakett gikk i år til blokken i Niels Carlsens gate 17 og styreleder Kaia Gjerver var tilstede og fikk overrakt æresplakett av Ivar Gudmundsen.

Plakettkomiteens begrunnelse:
”Apotekblokka” i Niels Carlsens gate 17 ligger midt i hjertet av Drøbak, med småhusbebyggelse, butikker, kafé, restaurant og grøntanlegg. Det er gammel, verneverdig bebyggelse på alle kanter. Huset har ikke fått navnet ”Apotekblokka” fordi det inneholder et apotek, men rett og slett fordi det ligger vis-à-vis ”Det gamle apoteket” som heller ikke inneholder apotek, men som hadde apotek i årene 1866 – 1971.

Bygningen er en treetasjers boligblokk, tegnet i 1953 av arkitekt MNAL Fritz Fredrik Jordan i firmaet ”Jordan & Jordan”. Huset sto ferdig i 1955. Bygningen er meget typisk for sin tid, med pussede yttervegger, innskutte balkonger med blått rekkverk og saltak tekket med tegl. Opprinnelig hadde blokka lys grå murpuss og rød teglstein, men har senere fått hvit fasade og svart teglstein, antagelig på 1980-tallet.

Bygningen passer godt inn i det gamle bygningsmiljøet, først og fremst fordi den ikke bryter med målestokken i den øvrige bebyggelsen, og fordi den er nøktern i utformingen. Huset inneholder 18 leiligheter av forskjellig størrelse. Apotekblokka er et eksempel på at nyere bygninger kan passe inn i eldre bygningsmiljøer, når bygningene er tilpasset dimensjonene i den øvrige bebyggelsen, og når de som i dette tilfelle har saltak.

Den tidligere verneplaketten har fått ny utforming. Enzo Finger har vært ansvarlig for dette arbeidet i samarbeid med Oslos Bys Vel. Styret har blitt enig om å tildele to bygninger i Drøbak et kulturhistorisk skilt. Enzo viste frem det kulturhistoriske skiltet som skal tildeles Hospitalet. Den andre bygningen er Drøbak Gård (Skrivergården). Enzo fikk applaus for sin innsats.

Trudy Mørk Wollbraaten fikk også ros for sin innsats i verneforeningen gjennom mange år.
Det ble i løpet av møtet servert kringle og kaffe.
Bjørn takket alle som deltok på møtet og ønsket de nye styremedlemmene velkommen.

—oo0oo—

Referent: Vibeke Sorø