Verneforeningen har nå igjen gitt en uttalelse om planene om tiltak i Storgaten 18.  Foreningen fikk papirene den 23.mars og uttalelsen er datert 6.april. Teksten er som følger:

Motajse som viser før og etter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frogn Kommune
Enhet for samfunnsutvikling – Bygg
Wenche Nordby Gjøstein
Boks 10 – 1440 Drøbak

Rammesøknad – Gnr 86 bnr 18 Storgata 18 – Søknad om tiltak

Verneforeningen Gamle Drøbak har uttalt oss om denne eiendommen flere ganger, sist 15.7.2013. Vi var da bl.a kritiske til tilbygget mot nabogrensen i syd – som slutter ca. en halv meter fra grensen. Dette gir en svært uheldig presedens. Dersom naboeiendommen senere søker om nybygg kan det bli vanskelig å hindre en bygningsrekke, nesten “vegg i vegg”. Dette er et svært uvanlig i Drøbak og er egentlig helt unødvendig. Verneforeningen har ingen innvendinger mot at deler av bygget tas i bruk til boligformål, slik planen er for de to øverste etasjer. Dersom det er behov for mer areal til boligformål kan dette lett skje i byggets 2. etasje. Vi er derfor svært kritisk til at det allerede store bygningsvolumet skal ytterligere økes med et tilbygg på gavlveggen mot syd.,

Verneforeningen har ingen bemerkninger til de omsøkte dispensasjoner bortsett fra at det bør sees nærmere på adkomsten fram til trapperom og heis for boligene. Hoved-dør til bygget bør vende mot Storgaten, via et universelt utformet torg, sekundært på fremsiden av det foreslåtte tilbygg mot syd.

Denne tegningen viser 1.etasje, med hovedinngangen på baksiden mot fjellet.
Denne tegningen viser 1.etasje, med hovedinngangen på baksiden mot fjellet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å myke opp den logistikkpregede innkjøring til parkeringsarealet på baksiden av bygget, mener Verneforeningen at det med fordel kunne vært avsatt plass til en liten forhage/trær inn mot bygningens sydside. Dette vil være en nødvendig oppmyking av betongkomplekset.

Med hilsen
VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK
v/ faglig utvalg