Verneforeningen har mottatt utkastet til skjøtselsplan for Badeparken fra Frogn Kommune. Her er vår uttalelse som er sendt kommunen i dag 30/9-16logo

Frogn kommune
v/ Bjørn Nordvik
Rådhuset
1440 Drøbak

26. september 2016

SKJØTSELS/VEDLIKEHOLDSPLAN BADEPARKEN

Verneforeningen har fått planutkastet til uttalelse, og takker administrasjonen for en grundig og oversiktlig plan. Vi har imidlertid noen bemerkninger til enkelte av punktene, både hva gjelder innhold og fokus.

I planutkastet fra Frogn kommune er understreket at Drøbak sentrum (også Badeparken) inngår i Riksantikvarens NB! Register. DIVE-analysen gjort for Verneområdet inklusive Badeparken sier at området ikke har noen endringskapasitet, og tåler svært få endringer før særpreget går tapt. Tålegrensen settes strengeste kategori A: Altså at kun vedlikehold tillates. Det er særs viktig at dette vektlegges under behandlingen av planen.

Så til våre bemerkninger.

BADEANLEGG
Vi anser bryggeanleggene og øvrige sjønære betonganlegg for å være de bærende elementer i Badeparken. Det viktigste ved en plan vedrørende Badeparken, er at disse sikres, helst først, men ihvertfall samtidig med, at resten av parken løftes.

Vi nevner spesielt Herrebadet, som sårt trenger oppgradering, både av sikkerhets- og estetiske årsaker. Herrebadet er hjertet av det historiske badeanlegget i Badeparken (derav navnet).

STIER
De foreslåtte asfalteringsarbeider og stienes foreslåtte nye bredde, finner vi strider mot tankene om overordnet verneverdi i planforslagets pkt 2.3. Å øke bredden på stiene slik at to rullestoler kan møtes på stien, er sikkert godt ment.  Det fremstår imidlertid som bortkastet. all den tid bevegelseshemmede vil ha store problemer med å forsere parkens terreng, og uansett vil trenge hjelp i parken. Vi frykter at de foreslåtte endringer,  utvidelse av stiene, samt nye stier, i nye områder av parken, vil ødelegge parkens urørte preg, jfr innledningen om tålegrensen i DIVE-analysen.

Dersom man gjennomfører planen om utvidelse av stienes bredde, og stienes mengde som anført, vil parken fremstå som en asfaltjungel i stedet for frodig park.

Å asfaltere sti gjennom Gamleparken, fremstår som helligbrøde. Den delen av parken må ikke røres. Denne stien fortsetter over fjellet, og hvis den skal tilgjengeliggjøres for bevegelseshemmede, må det sprenges og gjøres flere tiltak som ikke er ønskelig i dette området.

Derimot: Enkelte deler av stiene gjennom parken trenger forbedring. Spesielt stien fra Varmbadet og nordover (bakke ned mot grillplassen). Pga vannsig som tidligere ble suget opp av de store trærne som sto i området rundt varmbadet, er det mye telehiv og slitasje i asfaltdekket i denne bakken. Vi anbefaler drenering og nyetablering av sti. Vi anbefaler også nyplanting av vegetasjon her, som vil gjenoppta de tidligere trærs funksjon. Det kan også i dette partiet av stien settes opp et smijernsrekkverk.

Slik utbedring av sti, samt oppsetting av rekkverk foreslås også i bakken fra kafeen ned til badeanlegget, og i bakken opp fra bålplassen og sydover.

GRILLER
Vi ønsker nye griller som anført velkommen, og ønsker samtidig et forbud mot engangsgriller.

SKILT (OPPLYSNINGSSKILT, FORBUDSSKILT, HISTORISKE SKILT OSV)
Vi ser at det er avsatt få midler til skilt (forbuds-, steds/sti-skilt og informasjonsskilt). Verneforeningen har i lengre tid diskutert skilting, ikke bare i Badeparken, men også hele Vernesonen. Vi foreslår at Frogn kommune og Verneforeningen samarbeider om et skiltprosjekt i begge områder under ett. Vi har en designer i vårt styre, Enzo Finger, som kan være med på utformingen av dette prosjektet. Vi foreslår et samarbeid mellom Frogn kommune, Frogn historielag og Verneforeningen gamle Drøbak, når det gjelder informasjonsskiltenes innhold, for best mulig kvalitetssikring av tekstinnhold og plassering av skiltene.

Verneforeningen mener at slike informasjonsskilt på strategiske steder i Badeparken  vil øke bevisstheten om historien og verdien av dette flotte anlegget, og vi kan være villige til å bidra med kompentanse og finansiering, under gitte forutsetninger.

BENKER
Benkene i parken ble anskaffet etter initiativ fra Verneforeningen i sin tid, og vi synes i aller høyeste grad at de holder mål fremdeles.  Anskaffelse av nye benker fremstår derfor som bortkastet. Vi anbefaler derimot at benkene kan stå som nå, romantisk plassert rundt omkring i parken, men at man anskaffer fler av de samme, som kan plasseres slik at også bevegelseshemmede kan ha glede av dem.

TRÆR
Trær i Badeparken og nære omgivelser har vært aggressivt og stemoderlig behandlet i de siste år, med hugst av unødvendig mange trær. De forsvinner av elde, og pga lyn og stormer, men også så absolutt av andre grunner. De trærne som har forsvunnet, er ikke erstattet, jfr. de to store trærne ved Hospitalet, det store treet ved Kirken, tre store trær ved Varmbadet, og også ved Biologen.
Det må utarbeides en bevarings- og replantingsplan for de store gamle trærne både i Parken ved Kirken, og Gamleparken (og forøvrig Kirkegården og Biologveien), slik at disse trærne ikke blir ofre for tilfeldig og plutselig hugst, og at de blir erstattet av nye trær når de blir borte. Inn i en slik plan bør vi få  en vedlikeholds- og replantingsplan for lindetrærne i Niels Carlsensgate ved Parrstranda. Her bør det også opp et informasjonsskilt (trærne ble plantet av fru Parr i sin tid!).

MINNELUND
Minnesmerkene står sentralt i Badeparken under 17. mai feiringen. Den foreslåtte nye minnelund, er etter vår mening for prangende, og ikke i overensstemmelse med det øvrige anlegg i parken.

Vi ønsker at man igjen ser på forslaget fra Enzo Finger (se vedlegg), som er en lavmælt og vakkert utført bronsetavle over de falne under krigen. Kostnadene på denne (inkl. montasje) er maksimum halvparten av budsjett, og burde etter vårt mening vurderes som et reelt alternativ, både av estetiske og økonomiske årsaker.

Konklusjon:

Verneforeningen gamle Drøbak ønsker at de tiltak som utføres i Badeparken, gjøres med varsomhet, og respekt for den vakre og sårbare parken vår, hvor tålegrensen for inngrep er faretruende nær, jfr. DIVE-analysen fra 2012.

Vi er alltid åpne for samarbeid, ta gjerne kontakt.

 

Vennlig hilsen

Verneforeningen gamle Drøbak

Trudy Wollbraaten                             Enzo Finger                           Mette  Karina Thorpsign                                                    sign                                                    sign