I disse dager foreligger det endelige forslaget til «Områdereguleringsplan for Gamle Drøbak», før kalt «Verneplanen». Verneforeningen Gamle Drøbak har gitt en uttalelse om den foreløpige planen, sendt til Frogn Kommune og alle medlemmene av hovedutvalget:
Notat 13.10.2016

Områderegulering Gamle Drøbak
1.gangs behandling

Inledningn
Vi viser til våre kommentarer av 16.juni 2016 til første utkast til områdereguleringsplan Gamle Drøbak. Rådmannen innstilling til Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker til møtet i utvalget 17.10.2016 foreligger nå. Verneforeningen gamle Drøbak har følgende foreløpige kommentarer til innstillingen.

Generelt.
Vi mener at planforslaget gir et godt bilde av de problemer og muligheter Drøbak sentrum.
Planen har et moderat ambisjonsnivå og bygger i stor grad på eksisterende bystruktur og bymiljø, og omfatter ingen større byplangrep, signalbygg. e.l. Det er imidlertid spørsmål om ny trafikkplan, parkeringsutredning m.m. som ikke er vurdert i planen, som kan endre dette.

Parkering/trafikkplan
Utforming av en rekke av prosjektene som beskrives (bl.a. Bankløkka og Hamborgstranda) vil ha stor betydning for parkeringen i planområdet. I planforslaget blir en overordnet vurdering av parkeringsbehovet ikke en del av planarbeidet, og skal behandles seinere. Det samme gjelder trafikksikkerhetsplanen som bl a. har bilfrie gater i sentrum innen 2030 som et av hovedmålene.

Vi mener det er svært vanskelig å behandle reguleringsplanen bl.a. for utviklingsområdene som det er pekt på i planen, uten at disse planene foreligger. Det må derfor brukes ressurser på å få disse planene ferdigstilt.

Kyststi
Vi er svært glad for at kyststien igjen er kommet inn i planen. Vi går ut fra at det blir satt av ressurser til å utarbeide en detaljplan og laget en finansieringsplan for opparbeidelse av stien.

Lokal kompetanse i kulturminnevern.
I planforslaget med reguleringsbestemmelser og i forslaget til veileder er behovet for lokal kompetanse i kulturminnevern sterkt understreket. Dette gjelder krav om kulturhistorisk, arkitektonisk og estetisk vurdering av hvordan tiltak forholder seg til vernehensyn, utarbeidelse av veiledere for utbyggere, direkte veiledning til utbyggere i byggesaker m.m.

Frogn kommune har i dag sterk kompetanse på kulturminnevern ved at vi har en byantikvar i hel stilling i kommunen og et bygningsvernsenter på Follo museum med kompetanse på vedlikehold, reparasjoner og tilbygg på verneverdig bebyggelse. Det er viktig å beholde og beholde og videreutvikle denne kompetansen for fortsatt å kunne ta vare på vår unike verneverdige trehusbebyggelse.

Vi forutsetter at Verneforeningen Gamle Drøbak fortsatt vil ha nabostatus i plan- og byggesaker innenfor planområdet.

Gjennomføring
Gjennomføring av planen vil kreve kommunale investeringer. Det bør utarbeides en investeringsoversikt som sier noe om omfanget av investeringene. Dette bør være et utgangspunkt for de prioriteringer politikerne bør gjøre.

Forståelse av planen
I planforslaget og reguleringsbestemmelsene er det brukt flere begrep for tilpassing av ny bebyggelse til eksisterende bebyggelse og bymiljø

I den eksisterende planen er forståelsen av begrepet «Tilpasning til den omkringliggende bebyggelse» vært forskjellig mellom, Verneforeningen, politikere, utbyggere og befolkningen.
Det derfor viktig at de nye begrepene blir allment forstått gjennom veilederen med EKSEMPLER, slik at både utbyggere, politikere, administrasjonen i kommune og befolkningen (og Verneforeningen) har samme forståelse av begrepene som brukes.

Detaljregulering
Forslaget til reguleringsplan legger opp til omfattende krav til detaljregulering innenfor Planområdet. Det må vurderes om enkelte områder i ”ytterkantene” av planområdet kan fritas for denne bestemmelse hvis de for øvrig tilfredsstiller kravene til utforming i reguleringsbestemmelsene.

Det er viktig at detaljreguleringen følger opp kravene til utforming i reguleringsbestemmelse slik at man ved detaljregulering ”omgår” kravene i fellesbestemmelsene om at ”Nybygg og ombygging av eksisterende bebyggelse tillates kun når de ikke forringer de verneverdige bygningene og kulturmiljøet” som det står i forslaget til nye reguleringsbestemmelser.

Dispensasjoner
Plan- og bygningsloven gir kommunen anledning til å gi dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene. Dette har vært en omfattende praksis i Frogn kommune. I møtet i hovedutvalget 17.oktober er for eksempel 38% av byggesakene dispensasjonssaker. Denne praksis har svekket betydningen av gjeldende reguleringsplan.

Reguleringbestemmelser
Reguleringsbestemmelsene skal konkretisere de krav til bebyggelse m.m. som reguleringsplanen fastsetter. Forslag til reguleringsbestemmelser som følger som vedlegg til Rådmannens innstilling er forholdsvis omfattende (17 sider) og kan være vanskelig for mange å sette seg inn i, med utallige nye koder, tall og detaljer på plankart mv. Det bør vurderes om reguleringsbestemmelsene kan forenkles og forkortes.

Veilederen
Veilederen. Kulturhistoriske retningslinjer og råd for forvaltning og utvikling i verneområdet i Drøbak. vil være et viktig hjelpemiddel for å bruke reguleringsplanen om reguleringsbestemmelsene både for utbyggere, administrasjonen i kommunen og politikere for forståelse av planen. Et forslag til veileder er lagt fram som vedlegg til rådmannens innstilling. Utformingen av veilederen vil være av avhengig av den endelige vedtatte reguleringsplanen med vedtekter. Utkastet til veileder må derfor være foreløpig. Forslaget bærer noe preg av å være nettopp et forslag, men vil være et godt utgangspunkt for utforming av en endelig veileder. Verneforeningen vil seinere komme tilbake med kommentarer til denne.

For Verneforeningen Gamle Drøbak
Bjørn Loge
Sign.