Har Verneforeningen Gamle Drøbak synspunkter på oppstart av planarbeid for Torgata 1 og Tranga 8?

Det er varslet oppstart av planarbeid for Torgata 1 og Tranga 8. Verneforeningen har følgende innspill:

Materialet som er sendt oss avslører stor grad av uenighet og usikkerhet om hvordan planbestemmelser og tidligere uttalelser i sakene skal vektlegges og forstås.

Verneforeningen mener at slik detaljregulering prinsipielt bør legges under den kommende kommunale revisjonen av dagens reguleringsplan for antikvarisk spesialområde – bevaring Gamle Drøbak- og ikke løses gjennom en «privat» regulering. Det er svært viktig at en ser helheten i verneområdet og ikke tar «bit for bit».

Torgata 1

Verneforeningen mener det er av stor viktighet at Torgata 1 også i fremtiden huser det som i dag oppfattes som en inviterende sidegate til torget.  Smug og trange bakgater åpen for offentligheten, er en verdifull berikelse av kulturopplevelsen i Drøbak. To forhold bør prioriteres: at bilkjøring til/ parkering ikke anlegges over uteplassen i bakgården, og at tilbakeføring av portalbygningene vies stor oppmerksomhet.

Tranga 8, Olga Ambjørnruds vakre hjem, sett fra syd.

Tranga 8

I agendaen for oppstartsmøte med Frogn kommune er det angitt følgende: «Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av ny bolig med tilhørende garasje på eiendommen samt sikre vern av hagen langs Tranga». Verneforeningen oppfatter det slik at planen er å oppføre ny bygning på tomten, men at eiendommen ikke vil bli delt og dermed at gjenværende hage vil fremstå som en enhet og ikke to separate eiendommer.

I Fylkets tidligere innsigelse i forbindelse med planarbeidet for Gamle Drøbak, blir det spesielt pekt på at Tranga 8 med tilhørende hageanlegg har høy bevaringsverdi som ikke vil bli ivaretatt tilstrekkelig dersom hagen bygges ut. Verneforeningen stiller seg bak denne innsigelsen.

Venneforeningen mener det er av stor viktighet at en eventuell bygning bli plassert så langt syd og øst på eiendommen som mulig, slik at hagen bevares i størst mulig grad og at siktlinjer for eksisterende bygning opprettholdes. Det er også viktig at takprofilen holdes så lav som mulig, slik at kollen og hagen ikke forstyrres.

Verneforeningen mener forslagsstiller i begge disse plansakene må forholde seg til Riksantikvarens «nye» bystrategi:

«Mer tilpasning, mindre kontrast

Nybygg og endringer i de viktigste historiske byområder bør i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, utforming og materialbruk.

Kvalitet skal vektlegges

I de viktigste historiske bymiljøene skal nybygg, rehabilitering og endringer av eksisterende bygninger, være av høy kvalitet. Nye bygninger som er funksjonelle, av høy kvalitet og som bidrar til gode omgivelser, vil kunne bli framtidens kulturminner».

Verneforeningen Gamle Drøbak

Bjørn Loge

leder