Verneforeningen Gamle Drøbak og ny «Områderegulering Gamle Drøbak»

Rådmannen har lagt fram nytt forslag til Områderegulering Gamle Drøbak, som skal til politisk behandling mandag 26.august, og forhåpentlig på høring. Den nye versjonen ivaretar de fleste av innsigelsene som kom i forrige høringsrunde.

Verneforeningen har startet arbeidet med å vurdere plandokument med vedlegg. VGD hadde stand på Torget i går, lørdag 24. august, og vi fikk mange innspill og meninger fra engasjerte medlemmer og andre. Vi snakket med politikerne om planforslaget på valgkamp-stand. Vi er i gang med å sette oss inn i hva forslaget innebærer, og hva det mangler. VGD har så langt notert oss en del sentrale punkter, som blant annet sanksjoner, ansvarlig søkers rolle, gir forslag til rivebestemmelser godt nok vern, og kan enkelteiendommer være kategorisert feil.

Til forskjell fra tidligere versjon – «områderedereguleringsplan» er det tatt utgangspunkt i en grundig kartlegging av eiendommer, veier, stier, smett, plasser, vegetasjon og områder, som er identifisert og beskrevet for sine ulike og unike kvaliteter, og slik etablert en rekke «hensynssoner», med hver sine karteristika (identitet) og verneregler. Videre er eiendommer i byen inndelt etter fire kategorier, hvor de som er benevnt B og BA vil kunne få de mest frie regler, der åpnes til en viss grad for fornying og modernisering, men også byreparasjon. I områder med disse typer bebyggelse er det beskrevet spesielle hensyn til de hensynssoner som gjelder i nærheten.

Når planen skal ut på høring, vil vi ta initiativ til orienteringsmøte, gjerne med Byantikvar – og kanskje politikere/partier som markerer seg i forhold til planutkastet.

Vi er svært interessert i å høre medlemmer og innvåneres tanker og meninger om forslaget – send oss mail – til post@verneforeningen.no.

Drøbak 24.8.19

For VGD – Morten Tvedt – leder av arbeidsgruppe ny områdeplan Gamle Drøbak

Denne planen skal som nevnt opp til politisk behandling i utvalget 26/8. Dette er 1. gangs behandling før saken eventuelt sendes til høring. Dersom dere vil se nærmere på denne saken ligger doumentene (19 stykker) på følgende adresse:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/#se:mote/moteid:509085/utvalgid:204174.

Det er enkelst og kopiere hele denne adressen i din web-leser.