Til:

Frogn kommune postmottak@frogn.kommune.no

Drøbak, 10.11.2021

 

20/01652-38 – Gnr 86 Bnr 86 – Torget 6 – Musikkens Hus (Gamle gymsal) – Tilbygg – Fasadeendring – Etablering av heis -Brønnpark –

Renovering og ventilasjonsanlegg – Dispensasjon – Rammetillatelse

 

Klage på vedtak rammetillatelse fra Verneforeningen Gamle Drøbak

 

Verneforeningen (VGD) viser til brev av 2.11.21 fra enhet for teknisk drift og forvaltning, byggesak: vedtak om rammetillatelse etter politisk behandling i Hovedutvalg for miljø, plan og byggesak.

Vi viser også til dokument 20/01652-23 fra samme enhet, datert 09.04, med anmodning om omprosjektering.

Konklusjon

Vi ber Frogn Kommune trekke rammetillatelsen, og bearbeide prosjektet videre i riktig retning, også slik Viken fylkeskommune også har påpekt.

VGD finner ikke at tilpasningshensyn ihht reguleringsplan og innvendinger er tilfredsstillende ivaretatt.

Rømningstrappen som dekker deler av Havnegaten 1 på nordsiden, er kun delvis flyttet ut av siktlinjen slik at den fremdeles tar unødig fokus fra eksisterende bebyggelse, samt at det er tegnet inn et tilsvarende fremmedelement av en skjermvegg bak rømningsdør samme sted.

Etter vår vurdering er ikke disse løsninger forenlig med god tilpasning til, og vern/fremheving av et svært gammelt kulturmiljø i Drøbak Sentrum.

Trapperom må trekkes tilbake, «betongflak» bak rømningsdøren fjernes.

Bakgrunn

Verneforeningen beskrev i vår uttalelse av 3.3.21 at prosjektet står med uløste utfordringer ift Havnegaten 1 på nordsiden, konkret gjeldende at konstruksjoner hindrer opplevelsen /innsyn. Materialet som har fått rammetillatelse er etter vårt syn lite bearbeidet og uferdig i så måte.

Videre viser vi til Viken Fylkeskommunes brev av 11.3.21, som forventer at trappetårn trekkes helt inn ift gavl – en forventning vi fullt ut støtter.

Beskyttelsesflaten bak rømningsdøren fra trapperom er ikke akseptabel – et fremmedelement, et hinder for en god tilpasning og forsterkning av et eksisterende kulturminne. Dersom det skulle finnes brannfaglige argumenter for denne løsning, oppfordrer vi sterkt til å finne bedre alternativer enn å skjerme byfolk fra deler av Havnegaten 1 – Bageriet.

Viken fylkeskommune har i tillegg tilbudt å delta ved prosjekteringen – vi kan ikke se av det fremlagte materialet hvordan denne invitasjonen er fulgt opp av tiltakshaver og prosjekteringsteamet. ?

Frogn Kommune som tiltakshaver, og deres prosjekteringsteam synes å ha tatt svært lett på oppgaven fra det tidspunkt kommunen selv påla prosjektet å tilpasse materialet, ref brev av 09.04. 202, med referanser til uttalelse fra byantikvar, fylket og oss.

 

Vennlig hilsen

Verneforeningen Gamle Drøbak

Bjørn Loge – leder, (sign)                                                                Morten Tvedt – leder av teknisk utvalg

 

Kopi: Østre Linje post@ostrelinje.no