Lehmannsbrygga enda en gang!

 

Morellgutter på Lehmannsbrygga. Fra venstre: Aksel Jacobsen, Lars Larsen, Otto Larsen, Bernhard Magnussen og Richard Ermesjø. (Utsnitt. Kilde: «Drøbak – Bilder fra en svunden tid»).
Morellgutter på Lehmannsbrygga. Fra venstre: Aksel Jacobsen, Lars Larsen, Otto
Larsen, Bernhard Magnussen og Richard Ermesjø. (Utsnitt. Kilde: «Drøbak – Bilder
fra en svunden tid»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thon gruppens byggeplaner på Lehmannsbrygga ruller videre mot målet. Det siste nå er at Frogn Kommune har godkjent rammesøknad for de to bolighusene, mens garasjeanlegget og næringsbygget ikke er med i denne omgang. Det er gitt endel betingelser for godkjenningen. Disse følger her:

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Arbeidet kan først igangsettes når igangsettingstillatelse er gitt.
2. Det må gjennomføres sammenføyning av eiendommene dersom disse skal
nyttes under ett jfr pbl § 21-4 bokstav b. Sammenføyning skal være
gjennomført før det gis midlertidig brukstillatelse for tiltaket.
3. Reviderte tegninger i henhold til vilkår i innvilget dispensasjon må sendes inn.
Reviderte tegninger skal være godkjent før det kan gis igangsettingstillatelse
for tiltaket.
4. Det må utarbeides detaljert utomhusplan for fellesareal og lekeareal. Det skal
av utomhusplanen vises møblering av lekearealene.
5. Det må sendes inn egen søknad med tilhørende tegninger – plan, snitt og
fasader av hele bryggeanlegget som er vist i utomhusplan 0A10SP01 rev C03
datert 13.03.2013 rev 10.06.2014 og situasjonsplan 0A10SP01 rev C04 datert
13.03.2013 rev 31.10.2014. Det må redegjøres ytterligere for tiltaket mht
naturmangfoldloven. Se eget avsnitt i vedtaket.
6. Det må i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse oversendes
detaljtegninger av samferdselsanlegg og infrastruktur (vei /trafikk/
gangarealer/vann/ avløp) jfr bestemmelsenes § 5. Detaljplan for veg, vann og
avløp skal være godkjent av MIK, før igangsettingstillatelse for opparbeiding
av byggeområde B1, B2 og SF kan gis.
7. Alle samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, og lekeareal skal være ferdig
opparbeidet og godkjent før det kan gis midlertidig brukstillatelse for
bebyggelsen, jf §§ 5.5 og 7.1 i gjeldende bestemmelser.
8. Gangareal som vist i vedtatt reguleringsplan skal være åpent for allmenn
ferdsel til fots og sykkel døgnet rundt, og skal ikke avstenges med porter,
gjerder etc jfr § 6.1 gjeldende bestemmelser.
9. Gangareal skal ikke benyttes til parkering av biler jfr §6.2 i gjeldende
bestemmelser.
10.Gangareal skal kunne benyttes til uteservering, torgsalg fra midlertidig boder,
konserter og andre typer utendørs arrangementer jfr § 6.3 i gjeldende
bestemmelser.
11.Grønnstruktur og lekeareal skal være ferdig opparbeidet før det kan gis
midlertidig brukstillatelse før bebyggelsen kan tas i bruk. Eksisterende
Frogn kommune – Enhet for samfunnsutvikling – Bygg
Vår ref.: 14/02560-67 Side 3 av 11
adkomst til nedre plan for Jørnsebakken 15 skal ivaretas jfr § 7.1 i gjeldende
bestemmelser.
12.Godkjent sanitærmelding må foreligge før det kan gis igangsettingstillatelse.
13.Før det gis igangsettingstillatelse, skal beregning av plassering av bygningen
være utført. Stikningsdata/koordinater innsendes senest sammen med søknad
om igangsettingstillatelse.
14.Behandlings- og tilsynsgebyr iht. Frogn kommunes gebyrregulativ må betales,
jf. saksutredningen. Innbetalingsblankett sendes tiltakshaver.
15.Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen
både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2.

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom.
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27.

Med hilsen
Christian Ingolfsrud     Lilian Olsson
Avdelingsleder               Saksbehandle

Verneforeningen Gamle Drøbak har fått saken til uttalelse. Vår svar er:

Frogn kommune
Enhet for samfunnsutvikling – Bygg,                                             Drøbak 17.07. 2015
Rådhusveien 6,
1443 Drøbak
Sak 14/02560

Klage på Rammetillatelse pbl.§20-1 – Gnr.86 bnr 215 mfl. Lehmannsbrygga Bolig – Bygg 1+2

Vi viser til brev fra Frogn kommune datert 29.06.2015 med kopi av rammetillatelse for Bygg 1 og 2
på Lehmannsbrygga.

Verneforeningen vil påpeke at det er svært uheldig at det bare blir søkt om rammetillatelse for boligdelen av prosjektet (Bygg 1 og 2) mens garasjebygget og næringsbygget (Bygg 3 og 4) ikke er tatt med. Begge disse byggene har vesentlige betydning for bruk av boligene i forbindelse med parkering i området og utforming av rundkjøring med holdeplass og oppstillingsplass for buss.

Noen av de 15 vilkårene for igangsettingstillatelse i rammetillatelsen er så avgjørende for utformingen og bruken av området at de bør legges fram for politikerne før det gis igangsettingstillatelse.

Verneforeningen Gamle Drøbak vil påklage følgende punkter i rammetillatelsen:

1. Det foreligger ingen rammetillatelse for bygg 3. Garasjeanlegget. Vi forutsetter at det ikke gis igangsettingstillatelse for bygg 1 og 2 før rammetillatelse for garasjebygget er gitt.

2. Utbygger har skrevet at søknad om rammetillatelse for bygg 4, næringsbygget skal behandles
seinere. Vi forutsetter at det utarbeides en plan for opparbeidelse av denne tomta for perioden inntil en rammetillatelse foreligger.

3. Vi forutsetter at krav om holdeplass og oppstillingsplass for busser blir oppretthold. Dette er ikke tatt med i de godkjente tegninger dat. 10.06.14. Trafikkselskapet RUTER som har ansvaret for bussbetjening av området, må få oversendt detaljtegninger av samferdselsanlegg og infrastruktur til uttalelse.

4. Det foreligger ingen beskrivelse av verneverdig vegetasjon i området.. Det bør i vilkår for igangsettingstillatelse presiseres at vegetasjon innenfor planområdet må registreres og det må lages en plan for hvordan den bevaringsverdige vegetasjon skal bevares.

Utbyggingsavtale
Det foreligger tidligere i saken et krav om at det må utarbeides en utbyggingsavtale mellom utbygger og Frogn kommune om utbygging av Lehmannsbrygga. Verneforeningen etterlyses denne avtalen og regner med at den foreligger før det blir gitt igangsettingstillatelse for byggearbeidene.

Kommunestyrets vedtak 09.02.2017

Kommunestyret gjorde i saken om dispensasjon for byggeprosjektet følgende vedtak:
”Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for hovedutvalget med forslag til hvordan allmennhetens interesser og viktig infrastruktur innenfor planområdet Lehmannsbrygga kan sikres,
herunder adkomst til kaiområdet/strandpromenade, adkomst til Losstranda, opparbeidelse av rundkjøring, opparbeidelse av kaianlegg og båthavn, sanering av gammelt fergeleie m.v. Rådmannen bes belyse tiltakshavers og kommunens rettigheter og plikter i så måte”

Verneforeningen håper at denne saken blir lagt fram for Hovedutvalget før det gis igangsettingstillatelse av administrasjonen. Forslagene som rådmannen utarbeider og Hovedutvalget skal ta stilling til, vil i stor grad kunne påvirke de vilkår som Thon vil få av administrasjonen for å kunne sette i gang byggearbeidet.

VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK

Teknisk utvalg

Tore Erlandsen, Birger Håheim, Ivar Andreas Høivik, .

Kopi: ØKAW AS Arkitekter MNAL Fredrik Stangs gate 4, 0272 Oslo
Thon Hotellbygg AS, Stenersgt. 2, 0050 Oslo

.