Den 19/5-2016 hadde Akershus Amtstidende et innlegg fra Liv Lund Nygaard, Byantikvar i Drøbak, og Christian Ingolfsrud, avdelingsleder i Byggesak. Det er en oppsumering og svar på tidligere innlegg om Hamborghuset (se https://verneforeningen.no/nyheter/hamborghuset-2-kommunens-tilsynsplikt/) . Vi takker for vellvillig tillatelse til å bringe innlegget her:

Stort informasjonsbehov om fakta i plan – og byggesaker

Christian Ingolfsrud / Avdelingsleder byggesak og Liv Lund Nygaard / Byantikvar

Vi opplever at det er et stort informasjonsbehov blant innbyggerne i Frogn når det gjelder både byggesaker og plansaker som pågår i kommunen.

Når det gjelder reaksjoner på tilbakeføringen av Badehusgata 29, så vil vi i byggesaksavdelingen si at vår vurdering er at resultatet her er et eksempel til etterfølgelse. Når det gjelder prosessen er denne dokumentert i kommunens arkiver. De fasadeendringene som har skjedd i Badehusgata 29 er endringer til tidligere tilstand på bygningen som har skjedd på et dokumentert grunnlag.Hamborggården1

Restaurering eller tilbakeføring.
Begrepene restaurering eller tilbakeføring er innarbeidete begreper som brukes om endringstiltak til tidligere tilstand på en bygning jf. riksantikvarens definisjon av restaurering. Denne type endring kan skje enten helt eller delvis til en tidligere tilstand. Endringen kan være til opprinnelig tilstand eller til en senere historisk periode, og kan skje i en kombinasjon av ulike stadier. I plan – og bygningsloven brukes begrepet tilbakeføring konsekvent.

Forutsetning for en tilbakeføring er at dette skjer på et dokumentert grunnlag. Om dokumentasjon ikke foreligger i sin helhet kan det vurderes om enkelte bygningsdetaljer kan tilbakeføres til stilhistorisk riktig utforming og materialbruk ut fra eksempler på tilsvarende bygninger.

I plan- og bygningsloven åpnes det opp for tilbakeføring til tidligere dokumentert tilstand av fasader uten søknadsplikt, forutsatt at tilbakeføringen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for eiendommen. Dette er vedtatt av Stortinget og gjelder også for Drøbak. Det er derfor ikke slik at Byantikvaren kan omdefinere et søknadspliktig forhold til tilbakeføring.

Tilbakeføring uten søknadsplikt har vært gjeldende lenge, ikke bare i Drøbak, men i hele Norge. Hensikten med dette er blant annet å stimulere til at folk som er genuint opptatt av eldre og opprinnelig utforming på en ombygget bygning skal slippe å søke om noe som har vært en del av bygningens fasadeutforming tidligere. Bestemmelsen om unntak for søknad når det gjelder tilbakeføring til tidligere dokumentert utførelse er med andre ord ikke en nyvinning eller ny standard som Frogn kommune har funnet på.

Byantikvarens rolle
Siden mange endringssaker ikke omfattes av søknadsplikt til byggesaksavdelingen, ifølge plan- og bygningsloven § 20-5, er det desto viktigere at det er en tett dialog mellom eier og kommunens kulturminnefaglige sakkyndige/byantikvaren, slik at endringene utføres i henhold til bestemmelsene i reguleringsplanen. For de kommunene som ikke har egen kompetanse på område må mange av disse sakene oversendes fylkeskommunens kulturminneavdeling for vurdering og råd.

Frogn kommune har fra 2011 hatt en ansatt med kulturminnefaglige kompetanse. Fra 01.01.2015 ble det opprettet en byantikvarstilling dedikert til denne type arbeid, takket være økonomisk tilskudd fra Riksantikvaren i en 2 årsperiode. Byantikvaren rapporterer bl.a. til Riksantikvaren om sine arbeidsoppgaver.

Det er ikke byantikvarens rolle å definere hva som er søknadspliktig eller ikke. Det er plan- og bygningsloven som gjør dette. Alle vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven fattes av byggesaksavdelingen. Byantikvaren er rådgiver i alle byggesaker innenfor kommuneplanens 21 hensynssoner til bevaring av kulturmiljøer og uttaler seg til alle reguleringssaker og rivesaker. Siden det er kun det utvendige på bygningene som omfattes av vern er det denne delen av tiltaket byantikvaren uttaler seg om.

Kommunens nettsiden
Siden informasjonsbehovet er stort blant Frogn innbyggere jobbes det kontinuerlig med kommunens nettsider for å forbedre disse. Vi er glad for positive innspill til forbedring.

Til slutt vil vi oppfordre andre som tenker på å tilbakeføre hele eller deler av sin ombygde, historiske bygning til både å søke råd og ha tett kontakt med kommunen, og gjerne informere naboer og interesseorganisasjoner i prosessen.

Byantikvaren har publikumsekspedisjon på biblioteket på Torget hver tirsdag mellom 12- 15. Det er bare å ta kontakt for råd og veiledning.

Byggesaksbehandler sitter i servicetorget tirsdag – onsdag og torsdag fra kl. 09.00–14.00.