ENQUÊTE-SAMMENDRAG OG FORSØK PÅ EN KONKLUSJON

 

Verneforeningen ønsket å få svar på hvor de politiske partiene i Frogn står med hensyn til vern av Gamle Drøbak. Vi stilte partiene tre spørsmål, og alle partiene, bortsett fra Pensjonistpartiet og Frp, var velvillige og tok seg tid til å svare. Vi har laget et sammendrag og forsøkt å konkludere hvilke partier som ivaretar verneinteressene i Drøbak best. (Vi beklager at forsinkelser har medført at dette kommer inn først etter valget, men tar det med for helhetens skyld. Tore E.)

VGD: Hva mener ditt parti er det viktigste i en ny plan?
SV ønsker å utvide verneområdet, og mener det er viktigst å få et klart regelverk som er lett å forstå.
Høyre og Miljøpartiet De Grønne ønsker også et klarere regelverk. Høyre er tydelig på at de ikke synes helheten er så viktig, de ønsker å ”verne hus for hus, område for område.
AP rette søkelyset på fredede og verneverdige enkeltbygg, og mener det er politikernes ansvar å ta vare på kulturarven Gamle Drøbak.
SP sier generelt at de vil bevare Drøbaks egenart.
Kristelig folkeparti er opptatt av helheten, og nevner også stiene, strandlinjen, buffersonen.
Venstre mener også at vi trenger et klarere regelverk, men mener som Høyre at man må vurdere hus for hus, område for område.

VGD: Hvordan oppfatter ditt parti ”tilpasning til omkringliggende bebyggelse”?
Høyre
svarer at nye bygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse i størrelse/høyde og volum og ha tre-kledning.
Venstre mener at materialer, farger og former må passe inn i omkringliggende miljø, men sier ingenting om volumer, høyder eller tomtas utnyttelsesgrad.
AP er for en innstramming av regelverket om tilpasning i Verneplanen. Både når det gjelder nybygg, og arbeid på eksisterende bygninger.
SV har etter vår mening den viktigste anførselen i sitt svar: Praksis nå, er at nye reguleringsplaner i vernesonen går foran eldre planer, – som Verneplanen, hvis det ikke særskilt meldes. Denne praksis er årsak til at Verneplanen ikke har vært referanse i behandling i for eksempel Lehmannsbrygga, Fjellveien, og Badehusgata. Denne praksis må opphøre, og denne endring MÅ inn i den nye Verneplanen.
SP mener at Drøbaks særegenhet er trehusbebyggelse i mindre bygg og at nybygg og rehabilitering må tilpasses dette.
Krf svarer at nye bygg skal harmonere med omkringliggende bebyggelse i alle henseender, og viser til at de flere ganger har foreslått å gjenopprette fasaderådet uten å få gjennomslag.
MDG svarer at nye bygg må representere dagens formspråk, men at hverken nye bygg eller påbygg skal dominere bybildet på en måte som forstyrrer opplevelsen av Gamle Drøbak. De har også forslag til grep som ivaretar klima og bærekraft.

VGD: Oppfatter ditt parti at de tre prosjektene: Fjellveien 12, Badehusgata 16 og Thons prosjekt på Lehmannsbrygga som tilpasset de omkringliggende bebyggelse?

Her svarte Senterpartiet, kort og tydelig ”Nei”.
Krf er også tydelige; de er negative i forhold til tre prosjektene. Krf var også de eneste som stemte mot utbyggingen i Fjellveien.
AP svarte at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til omkringliggende bebyggelse i noen av de nevnte eksemplene.
Høyre mener at samtlige er greie eksempler på variasjon i bebyggelsen innenfor Vernesonen.
Venstre ønsket ikke å svare av hensyn til beboerne i Fjellveien 12 og Badehusgata 16 (arkitekten bak prosjektene er representant for Venstre i kommunestyret. Vår anmerkning). Venstre sier at ”det er godt kjent” hva de mener om Lehmannsbrygga.
SV er tydelige, og sier med rene ord at disse byggene viser at vi trenger ny verneplan. SV sier videre at Gamle Drøbak er, sammen med Follo Museum og Oscarsborg, grunnen til at vi har ”en slags turisme” i Drøbak, og at vi trenger ny og strengere verneplan, bl.a for ikke å miste næringsgrunnlaget vårt.
MDG er negative til Thon på Lehmannsbrygga fordi ”denne historiske brygga ikke burde brukes til boligblokker”. De mener at Fjellveien 2 og Badehusgata 16 er for dominerende i sin karakter, og lanserer idéen om mindre boliger uten krav til parkering i Vernesonen. MDG er i likhet med SV også opptatt av vegetasjon.

Konklusjon:
Vi takker alle partiene for velvillig deltagelse i vår valg-enquete.
Det ser for oss ut til at SV er det partiet som speiler våre verneinteresser best. Krf ser også ut til å være på vår side i vernesaker. AP og SP har også gode intensjoner, men er litt lite konkrete. MDG er nye i det politiske landskapet i Frogn. De refererer til at ”nye bygg skal speile vår tid” – utsagn som erfaringsmessig har blitt dratt vel langt i mange prosjekter her i Drøbak. MDG har mange gode innspill og for oss nye idèer. Det skal bli spennende å følge deres arbeid.
Høyre er kanskje ikke helt vårt parti når det gjelder vern av Gamle Drøbak – men de har svart tydelig og direkte – honnør for det!
Venstres svar er litt uklare, men har noen interessante tanker, for eksempel om parkeringsplassene. De har notert seg reaksjonene på adresser som nevnt i enquêten, og vil ta med seg dette i det videre arbeidet med ny verneplan, noe som er betryggende.
Verneforeningen gamle Drøbak mener at nye bygg absolutt kan speile vår tid, det finnes mange morsomme og vakre eksempler på det. Forutsetningen er at volum, utforming, takvinkler, høyder, materialer og farger tilpasses omkringliggende bebyggelse, etter gitte, klare retningslinjer, som er til å forstå – også for en kommunepolitiker som ikke er ekspert innen arkitektur, planarbeid og bygningsvern, men som for eksempel er IT-konsulent, lærer eller rørlegger.
Dette har vært en morsom øvelse – takk for nå – og godt valg !!!