En tragedie for Drøbak

Rådmannen anbefaler å gi Thon dispensasjon på Lehmannsbrygga
V/ Verneforeningen Gamle Drøbak. Ivar Andreas Høivik

13.juli 2011 skrev Terje Johansen fra Venstre i AMTA artikkelen «En tragedie for Drøbak» etter at H, AP, FRP og Pensjonistpartiet hadde vedtatt Olav Thons private reguleringsforslag med to boligblokker med til sammen 14 leiligheter, et frittliggende forretningsbygg og et garasjeanlegg på Drøbaks fineste sjøtomt på Lehmannsbrygga.

Mandag 26. januar 2014 skal samme sak opp i Hovedutvalget for miljo, plan- og byggesaker, etter at Thon har søkt om dispensasjon for å bygge enda høyere enn den reguleringsplanen han selv la fram i 2011 gir anledning til. Han legger bare fram forslag om å bygge to boligblokker. Bygging av forretningsbygget er lagt på is. Det er heller ikke lagt fram noen utbyggingsavtale som sikrer allmennheten rett til adkomst til bryggene og områdene rundt de to boligblokkene .

Thon søker om dispensasjon fra byggegrense, gesimshøyde, skråstilte møner og utstrakt bruk av sink i fasadene på de to blokkene. Bruk av sink på vegger og tak er i følge arkitekten: ”et tidstypisk grep for å håndtere og gi en nytolking av en basal form som saltakshuset.”

Dette nye prosjektet er etter Verneforeningens oppfatning enda mindre tilpasset omkringliggende bebyggelse enn tidligere prosjekter Thon har presentert. De to boligblokkene har fått en tung og klumpete form og en materialbruk som ikke er i tråd med reguleringsplanens krav om tilpassing til omkringliggende bebyggelse. Rådmannen i Frogn anbefaler at det gis dispensasjon.

26.januar kommer saken opp til siste gangs politisk behandling i Hovedutvalget. Hvis politikerne gir Thon dispensasjon er det den siste mulighet til å stanse prosjektet før de gir rådmannen delegert myndughet til å gi rammetillatelse og seinere byggetillatelse..

Verneforeningen stiller også en del spørsmål som ikke er nevnt i saken og som bør avklares før det gis byggetillatelse.
– Hvor mye av utomhusområdet (veier/kaier ) skal opparbeides for de to boligblokkene ? Er det inngått utbyggingsavtale om standard,        bygging , drift og bruk av offentlige gangarealer, og kaianlegg?
– Er det avtalt hvem som skal fjerne restene av fergeleiet?
– Er det gjort noen avtale om hvem som skal betale den nye rundkjøringen for buss som ligger
delvis inne på kommunens eiendom?
– Er det gjort avtale om når forretningsbygget skal komme ?

Det som står på spill er: Drøbak mister sin siste, store, flotte sjøtomt til 14 private huseiere. Drøbak mister dermed den største og eneste mulighet vi har til å utvikle sentrum med fremtidsrettet virksomhet som vi alle kan ha glede av (Område er det eneste i sentrum hvor det kan være plass til et Akvarium !). Alle spor etter Drøbaks historiske tyngdepunkt, Dampskipsbrygga, kan forsvinne.

Tilslutt: Skal Olav Thon få bestemme hvordan vi skal ha det i Drøbak ? Drøbak ble før jul kjent som kommunen som avviste hans forsøk på å stanse folkemeningen om utbyggingsplanene hans på Lehmannsbrygga. Skal vi i 2015 bli landskjent for at vi ikke greide å stoppe de ødeleggende planene hans ?