Den 18.1 oversendte verneforeningen følgende til Frogn Kommune:

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING GAMLE DRØBAK
(Tillegg til vår uttalelse av 13.11.2016)

Innledning
Rådmannen har lagt fram tre plandokumenter til politisk behandling. 1. Forslag til reguleringsplan. 2. Forslag til reguleringsbestemmelser.  3. Utkast til veileder. I tillegg er det lagt ved skisser utarbeidet av konsulentfirmaet Norconsult til mulig utbygging av 11 områder innenfor planområdet. Alle de tre dokumentene er svært omfangsrike og bør kunne  kuttes ned og forenkles uten at meningsinnholdet  forandres.

Navn på planen
Verneforeningen Gamle Drøbak mener at plan og innhold må være forståelig og mest mulig entydig, Vi foreslår derfor at navnet på planen må være “Ny verneplan gamle Drøbak”.

Målsetting
Planforslaget er i stor grad en videreføring av gjeldende  ”Reguleringsplan for antikvarisk spesial-område for Drøbak sentrum” fra 2000. Siden da er det gjort flere endringer i Plan-og bygningsloven som får betydning for utforming av den nye planen. Hovedformålet med områdereguleringen er ifølge planprogrammet å styrke bevaringen av den gamle trehusbebyggelsen. I tillegg er det viktig å ta vare på verdifulle kulturminner fra det 20. århundre fram til i dag, og belyse utviklingsmulighetene for Gamle Drøbak.

Dette er en kort målsetting som etter Verneforeningens oppfatning er godt dekkende for planforslaget og et godt grunnlag for utarbeidelse av den nye reguleringsplanen.

Betydningen av den verneverdige trehusbebyggelsen
Den verneverdige trehusbebyggelsen i Drøbak sentrum er hovedårsak til den store tilstrømningen til Drøbak om sommeren og etter hvert også om vinteren. Drøbak sentrum er av Riksantikvaren pekt ut til å være et av landets mest bevaringverdige bymiljøer. Å bevare dette autentiske miljøet må være en hovedmålsetting for den nye planen. For Verneforeningen er det vesentlig at de særegne og bevaringsverdige boligmiljøene ikke forvitrer, og at dette kun kan forhindres ved at de som ønsker endringer, må dokumentere på faglig grunnlag hvordan tiltaket vil påvirke omgivelser. Det er ingen tilreisende som kommer hit for å oppleve “Sentrumsbygget” og lignende bygg.

Hensynssone for bevaring kulturmiljø
Den nye plan- og bygningsloven gir mulighet til å legge en hensynssone for kulturmiljø over hele planområdet. Denne har bestemmelser om at Gamle Drøbaks kulturmiljø, bylandskap og bystruktur skal bevares. Dette er en ny bestemmelse som blir brukt i planen og som gir en ny mulighet til å bevare det unike bymiljø i Drøbak.

Boligområder
Størstedelen av planområdet er fortsatt regulert til boligformål, Forslaget til reguleringsbestemmelser for boligområdene § 6.2 er imidlertid svært kort og forutsetter at byggeplaner i boligområdene skal ta utgangspunkt i karakteristisk bebyggelsesstruktur i området og tilpasse seg omkringliggende bygningers volum, høyde, formspråk og materialbruk.

Dette er formuleringer som står i de gjeldende reguleringsbestemmelser, men som kommunestyret etter Verneforeningens oppfatning ikke har tatt hensyn til. Det må derfor finnes andre formuleringer som det er gjensidig enighet om tolkningen av. Det er også viktig i veilederen til planen å illustrere hvordan denne bestemmelsen skal forstås.

Sentrumsformål
Områdene til sentrumsformål er litt større enn i eksisterende Verneplan. I noen av områdene har Norconsult har i sin analyse vist hvordan områdene i sentrum kan bygges ut. Det mangler imidlertid opplysninger om hvor store disse utbyggingsområdene er, og en vurdering av hvor lenge utbyggingsmulighetene vil dekke etterspørselen etter arealer til sentrumsformål som vi ser vil komme.

Parkering
Spørsmålet om parkering er ikke grundig nok behandlet i planforslaget  selv om en rekke av de foreslåtte utbyggingsmuligheter omfatter områder som i dag er parkeringsplasser uten at det er foreslått hvordan disse skal erstattes. Det bør derfor i planforslaget utarbeides en oversikt over både behov for innfartsparkering, offentlig parkering i planområdet og krav til parkering på privat areal.

Reguleringsbestemelser
Reguleringsbestemmelsene som følger planen, er svært omfattende og kompliserte. De kan med fordel  forenkles og kortes ned uten at meningsinnholdet endres. Deler av planbestemmelsene kan med fordel  overføres til veilederdelen hvor forståelsen av reguleringsbestemmelsenes kan illustreres.

Fortsatt nabostatus for Verneforeningen Gamle Drøbak
Verneforeningen har i dag nabostatus innenfor planområdet. Det vil si at alle plan- og byggesaker innenfor dette området blir oversendt foreningen til uttalelse. Vi regner med at dette forholdet blir opprettholt og at en bestemmelse om dette kommer inne i reguleringsbestemmelsene,.

Planforslag fra Høyre og Venstre
Disse partiene har fremlagt egne planforslag, basert på Norconsult/rådmannens utkast, hvor de begge har strøket punktet om riveforbud. Dette er meget betenkelig. For det første fordi det er fullt mulig, allerede nå, med gjeldende riveforbud, å rive bygg i vernesonen (ved å søke om dispensasjon, som vanligvis gis etter en nærmere vurdering). Det er ikke heldig å gjøre det enklere å rive i vernesonen. Et riveforbud er tydelig signal om at rivning ikke er ønskelig. For det andre – hva skal vi med en verneplan, en plan som skal verne Drøbaks gamle trehusbebyggelse, hvis vi ikke har riveforbud?

Høyre og Venstre har strøket og endret mange punkter i rådmannens planutkast som handler om vern. De ønsker eksempelvis ikke bestemmelser hvor kulturminneforvalter gis for mye «makt».  Dette er uforståelig. I vernesonen skal jo kulturminneforvalter og byantikvar ha «makt», til beste for politikernes arbeid.  Da vil de ha støtte for den plikt som er pålagt dem, nemlig å sørge for at det bevaringsverdige byggemiljøet i Drøbak blir bevart, jfr. Riksantikvarens status.

Ellers har Høyre mange steder kommentert at rådmannens utkast er for detaljert, kategorisk, forvanskende osv, noe vi faktisk kan være delvis enig i. Det hadde vært ønskelig med klarere og kortere punkter – som for eksempel i den gamle verneplanen. Den er kort og konsis, men den gir altså rom for tolkning. Noe som nettopp var årsaken til at politikerne ønsket ny verneplan, for at de ikke skulle ha en plan som ga slikt rom for tolkning, og da må nødvendigvis teksten bli mer dekkende, men tekstmessig komplisert, og krevende å lese.

Den nye Verneplanen for Drøbak må innebære beskyttelse og vern av Drøbaks gamle trehusbebyggelse, beskyttelse for de omskrivninger politikerne i Høyre og Venstres har foretatt i rådmannens utkast. Hvis deres forslag legges til grunn, vil det være en tragedie for Drøbak, som ikke lenger vil ha noe vern mot markedskreftene.

Konklusjon
Forslaget  fra rådmannen til områdereguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Gamle Drøbak er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å komme fram til en god plan. Planforslaget gir mulighet til fortsatt å kunne bevare den verneverdige bebyggelse innenfor planområdet og gir en oversikt over de arealer  det er mulig å bygge ut. Men planen er bare et verktøy og det er opp til både utbyggere og politikere å bruke dette verktøyet. Verneforeningen Gamle Drøbak ønsker en dialog og samarbeid om omforente løsninger både med administrasjonen i kommunen, partigruppene, utvalgene og kommunestyret i det videre arbeid med planen.

Verneforeningen Gamle Drøbak
Bjørn Loge – leder