Bekymringsmelding!

 

Den 27mars sendte foreningen nedenstående brev til Frogn Kommune:

Frogn kommune,
v/byantikvar Liv Lund Nygaard                                               Drøbak, den 27.03.2015
Rådhuset
1440 Drøbak

BEKYMRINGSMELDING LEHMANNS HUS, GLENNEHUSET (HAMBORGHUSET), TRANGA 8, OG SELVE STIEN TRANGA
Ovennevnte eiendommer står tomme og forfaller, og Verneforeningen gamle Drøbak ønsker å inngi bekymringsmelding, både hva gjelder evnen til å overholde reglene om boplikt for disse bygningene, og den alvorlige grad av forfall som tillates uten at eier ansvarliggjøres.

Vi viser til våre brev av 17.09.12 vedrørende Tranga 8, 20.08.13 (purret 13.03.15) vedrørende Lehmannshuset, og generelt boplikten. Vi har ikke fått noen svar eller kommentar til noen av våre henvendelser. I forbindelse med Tranga 8, vil vi også melde vår bekymring om selve stien, Tranga.

Lehmanns hus, på ferjekaia, har stått tomt i mange år. En av styremedlemmene i styret, Trudy Wollbraaten, har som privatperson tatt kontakt med kommunen, og bedt om status i forbindelse med boplikten og forforfallet, og har fått opplyst at det bor noen der, og at man derfor ikke kan gjøre noe fra kommunens side.

Kåre Øien i Verneforeningen tok en serie fotografier i høst, inn gjennom vinduene, som viser at det ikke kan ha bodd noen der i hvert fall de siste årene, så det er ikke korrekt at det bor noen der.
Det er et stadig økende forfall. Nå er det slått plater for noen av vinduene, og det er ikke vindusglass i uthuset, slik at dette står åpent for vind og vær.
Dette er en prakteiendom og en sentral bygning i Drøbaks historie, og vi håper at kommunen tar de nødvendige skritt for å få fortgang på istandsettelser.

Tranga 8, Olga Ambjørnruds vakre hjem, sett fra syd.
Tranga 8, Olga Ambjørnruds vakre hjem, sett fra syd.

Frøken Ambjørnsens hus i Tranga 8, står også tomt, og forfaller. Dette er også historisk sentralt bygg, og en virkelig prakteiendom. Arvingene etter frøken Ambjørnrud synes ikke å ha noen følelse av pietet for huset og det vakre hageanlegget, med lysthus og dukkestue, og vi er meget bekymret for eiendommens fremtid. Arvingene har hugget ned en eldgammel sypress, og mange av eiendommens mektige trær. Vi håper planene for eiendommen kan stanses, og håper på samarbeid mellom kommunen og politikerne her. Dette er det siste store historiske hageanlegget i Drøbak, en utbygging, særlig i den stil som denne arkitekten representerer, vil være meget uheldig for Tranga, som til nå har vært opprinnelig og historisk stand.

Tranga. Her har det skjedd uheldige ting det siste året. Tranga 14 og 16 fikk tillatelse til å anlegge parkeringsplass i innhuket i fjellet. I den forbindelse, tok Tranga 18 kontakt med graveren og fikk massen fra utgravningen dumpet på sin tomt, slik at bakkenivået ble hevet adskillig. Dette er nå parkeringsplass. Tranga 12 fjernet deretter sitt gjerde mot stien, slik at stien Tranga, fremstår som mange meter bred. Når man nå går Tranga oppover, ser det ut som om man går inn i Tranga 12’s private oppkjørsel, og at stien stopper ved huset, noe som mildest talt ikke er ønskelig. Nedre del av Tranga mot Løktabakken skal etter hvert bebygges med stor bygning (omsorgsboligene i Løktabakken) som vil prege miljøet, og endre nedre del av Tranga for alltid. Det er viktig at resten av Tranga opprettholdes som smal sti.

Hamborghuset. Glennehuset. Nerdrums hus. Kjært barn har mange navn. Og dette er også et kjært hus i bybildet, selv om dette også har fått stå og forfalle i mange år, beboere, leieboere eller ikke.

Dette er nok et historisk og sentralt hus i Drøbaks nåtid og fortid, og vi har sett med bekymring det økende forfallet. Dette er et viktig bygg mot fjorden, et gammelt signalbygg, som nå evt. skal selges på det frie marked. Det har meget stor verneinteresse, og må ikke meies ned og erstattes av forflatende nybygg.

Vi hører gjerne fra dere i sakenes anledning.
Med vennlig hilsen

Verneforeningen Gamle Drøbak
sign

Den 14 juli fikk vi kopi av dette brevet angående Lehmannshuset:

Frogn kommune
Enhet for samfunnsutvikling – Byantikvaren

Thongård AS
Postboks 489 Sentrum
0105 OSLO
Deres ref. Vår ref.      Saksbehandler       Dato
15/01108-2 Liv Lund Nygaard 14.07.2015

Gnr 86 bnr 264 Lehmannshuset – Opplysninger om tilstand til bevaringsverdige
bygninger og Lehmannsbrygga
Frogn kommune har mottatt bekymringsmeldinger for eiendommen gnr/bnr 86/264
Lehmannshus i Storgata 47 og for Lehmannsbrygga.
Eiendommen ligger innenfor reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde Drøbak
vedtatt i 2000, og bygningene på eiendommen har stor verneverdi.
Vi ber om en redegjørelse fra eier både på bolighuset og uthuset og at det legges
frem en dokumentasjon på bygningenes tekniske tilstand.

Kommunen har videre fått melding om at bolighuset står ubebodd. Vi gjør
oppmerksom på at det er boplikt på eiendommen og ber om en redegjørelse fra eier
om dette.

Det er også meldt inn bekymring over tilstanden til trebrygga på Lehmannsbrygga. Vi
ber om at det redegjøres for forholden på brygga når det gjelder sikring og framdrift
for vedlikehold.

Frist for tilbakemelding er satt til 25.08.2015

Med hilsen
Liv Lund Nygaard
Byantikvar

Tilsvarende brev er aendt angående Tranga 8 – og ssom mange vet er Hamborghuset nylig solgt.
Det skal bli spennende å se hva som kommer ut av dette!