Som kjent har det vært mye debatt rundt det arbeidet som er blitt utført i Badeparken de siste to årene. Brukerrådet for Badeparken, hvor også Verneforeningen er representert,  har klaget over at de ikke er blitt tatt med på avgjørelsene. Arbeidet med den nye «spennende» lekeplassen er ikke blitt lagt offentlig ettersyn og resultatet er er mildest talt omdiskutert. Står Verneforeningen i fare for å bli et gissel for sterke utbyggingsinteresser og arkitekter som tydeligvis ikke har sans for å bevare parkens gamle «selgrodde» preg? Blir forslaget om å rive scenen og fjerne undergangen for så å legge ut en betong flate realisert er det en skandale!Denne artikkelen står på amta.no og gir en god oversikt over problemene som bør debateres!

Totalsummen for Badeparken blir på over 84 millioner kroner – og scenen blir en betongplass

 
 
Ingen ny scene er tegnet inn i skissene, det skal legges betong over store deler av området, og undergangen fjernes. Foto: Østre Linje arkitekter
Felicia Øystå
 

Det er mye støy rundt arbeidene i Badeparken, både fra innbyggere og politikere.

Drøbak: I badeparken har det pågått restaurering og bygging av både Herrebadet og lekeplassen. Etter planen var ny scene det neste som skulle planlegges, bygging skulle startet i høst, men er nå utsatt.

Skissene som nå foreligger etter bestilling av kommunen fra Østre Linje arkitekter viser at det ikke blir noen ny scene, men at hele området skal bli betonglagt.

– Dagens scenebygg fjernes, og scene-dansegulvet utvides slik at cirka 90 m² av dagens asfalt eller trebygg erstattes av scenegulv. Når det ikke avholdes konsert, vil det da være fritt utsyn til fjorden fra amfiet og den nye møte- eller aktivitetsplass, forklarer kommunens prosjektleder, Daniel Lyngholm Jakobsen.

Dette har skapt reaksjoner, og det gjelder flere av arbeidene som allerede er utført i Badeparken. Også lekeplassen er blitt kraftig kritisert, i tillegg har folk påpekt at den lille stranda ved Varmbadet er fjernet.

Bygging i 2022

I 2020 skrev Amta at rammen for prosjektet i Badeparken var på 24 millioner, pluss 5 millioner for 2023. Et nytt regnestykke, som inkluderer midler som allerede er brukt, pluss det som er avsatt i årene framover viser et ganske mye høyere beløp.

Totalrammen på arbeidene i Badeparken blir til slutt 84,6 millioner hvis kommunen bruker alle midlene som er avsatt. Dette bekrefter også Frogn kommune på forespørsel fra Amta.

Østre Linje arkitekter har skissert en løsning som betyr at den gamle scenen blir fjernet, dansegulvet blir senket og undergangen blir fjernet.

Prosjektleder for arbeidene i Badeparken, Daniel Lyngholm Jakobsen sier bygging starter til neste år.

– Dette er en fleksibel plass for plassering av mobil scene. Det legges bedre til rette med sittebenker i tre enkelte steder i amfiet. Terrenget tilpasses inn mot scenen for en mer helhetlig løsning. Bygging blir i 2022, rett over nyttår kan jeg si mer om det blir før eller etter sommeren, skriver han i en e-post.

 
Frogn kommune kaller dette «scenekonsept for mobil scene». Foto: Østre Linje arkitekter

Jakobsen sier at framtiden til den lille stranda ved Varmbadet fortsatt ikke er bestemt.

– Det er ikke gjort noen endringer ved Varmbadet. I forbindelse med en framtidig rehabilitering av muren foran Varmbadet er det presentert løsningsforslag for brukerrådet hvor muren foran Varmbadet flyttes litt ut. Dette er så langt forslag og det er ikke vedtatt noe ennå. Prøvegraving har avdekket at den nordlige del av Varmbadet står på en grov pukkfylling. Dagens mur foran Varmbadet er med å stabiliserer denne steinfyllingen, en løsning kan derfor være å bygge en ny mur utenpå den gamle akkurat forbi Varmbadet for å unngå skader og setninger, forklarer prosjektlederen.

 
Den lille stranda ved Varmbadet er nå forsvunnet. Foto: Felicia Øystå 

Lekeplassen

I 2019 ble det etablert et brukerråd for Badeparken, som består av 20 personer fra 15 ulike organisasjoner. Brukerrådet for Badeparken skal være et rådgivende organ, men de har tidligere uttrykt at det har vært manglende kontinuitet i prosjektledelsen og uklarhet i prosjektstyringen.

Et av medlemmene, Trudy Wollbraaten skrev nylig leserinnlegg hvor hun mente at tre av prosjektene i Badeparken med all mulig tydelighet viser at verken Sweco, Østre linje eller prosjektledelsen i kommunen har tenkt seg noe annet enn å implementere fremmede og moderne uttrykk i den gamle parken.

Også den nye lekeplassen får kritikk. På postlistene har Amta registrert sju ulike henvendelser fra innbyggere som er misfornøyd med løsningen.

Glenn Huth Mæland er en av de sju som reagerer på den nye lekeplassen.

– Det finmaskede nettet i lekestativet er byttet ut med et veldig grovmasket. Maskene er så store at barna faller imellom, eller da ikke kan bruke det. Allerede er det et problem at sklia er så bratt at den egentlig egner seg best for veldig store barn og at kanter og øvrig utforming av lekeplassen er at sånn karakter at den både er farlig og lite brukervennlig for de aller minste barna, skriver Glenn Huth Mæland.

Og Huth Mæland får dette til svar av kommunen:

– Da lekeplassen åpnet i sommer var det montert et finmasket nylonnett som var egnet for barn i alle aldre. Det oppsto dessverre brudd i dette nett flere steder. Tanken med det nye grovmaskede nettet var å få en solid løsning som holder i mange år framover, men det er dessverre blitt for «holdbart» og ikke egnet for de minste barna. Det jobbes derfor på å finne et nett som har samme kvaliteter som det første finmaskede nett, bare i en mer holdbar versjon. Der er litt leveringstid på slike nettløsninger, men det vil bli byttet ut her ila vinteren, skriver Daniel Lyngholm Jakobsen i sitt svar.

Altså blir det ekstra utgifter for kommunen når de skal bytte ut nettet.

 
Det finmaskede nettet i lekestativet er byttet ut med et grovmasket, noe flere innbyggere reagerer på. Foto: Felicia Øystå 

Ikke sett skisser

Også Sigbjørn Odden i Frogn Høyre mener lekeplassen ikke svarer til forventningene.

–Høyre var en pådriver for å få rustet opp lekeplassen i badeparken. Vår intensjon var at det skulle lages en bedre lekeplass som var utfordrende for barna og et sted som barnefamilier både lokalt og fra nabokommunene ville oppsøke. I mars fikk kommunestyret et notat om oppstart av byggearbeidene i badeparken. Her står det at det er prosjektert en ny spennende lekeplass i Badeparken, men uten at det ble vist noen skisser, sier han.

– Når jeg ser resultatet, er det helt åpenbart at vår intensjon ikke er ivaretatt. Konstruksjonen framstår mer som en terrasse enn en lekeplass. Med et minimum av leker – én enkel huske, én sklie, et nett med for store masker og et balanseapparat. Denne konstruksjonen svarer ikke til vår målsetting, sier Odden.

– Galopperende kostnader

Også Frogn Venstre har reagert, og sendt henvendelse til rådmannen om Badeparken, hvor de henviser til Wollbraatens leserinnlegg.

– Dersom det som står her er riktig, gjøres det endringer i Badeparken som vi ikke kan se er bestilt fra politisk nivå. Vi har ikke bestilt store endringer i området rundt scenen, og heller ikke bestilt fjerning av den lille stranda nord for Herrebadet. Vi kan heller ikke erindre at de store endringene som ble gjort av lekeplassen ble bestilt politisk, og utformingen var heller aldri til politisk behandling, sier Line Stokholm.

– Dersom disse endringene som her er beskrevet er riktige kan dette kanskje forklare de galopperende kostnadene for prosjekt Badeparken

Stokholm sier at de reagerer på kostnadsrammen.

– Jeg tror ikke det finnes en eneste politiker som har oppfattet at prosjektet i Badeparken skulle komme opp i slike summer. Vi ønsker en begrunnelse på hvorfor kostnadene har dratt på seg så voldsomt, sier hun til Amta.

 
– Vi har ikke bestilt store endringer i området rundt scenen, sier Line Stokholm (V). Foto: Østre Linje arkitekter

Muren

Prosjektleder Daniel Lyngholm Jakobsen ønsker å tilføye følgende i saken:

–Av de fire prioriterte tiltak gjenstår det de to siste prosjektene; scenen og utbedring av murer og kanter mot sjøen. Murer og kanter mot sjøen er i meget dårlig forfatning, og det planlegges derfor for en totalrehabilitering. Prøvegravinger november 2021 har avdekket at Varmbadet står på en grusfylling, hvilket kompliserer rehabilitering av muren foran Varmbadet mot sjøen. De 45 millionene som rådmannen har lagt inn i sitt budsjettforslag for de neste fire årene avspeiler i hovedsak kostnadsforventningene for totalrehabilitering av murer mot sjøen i Badeparken. Det vil bli fremmet en egen sak for kommunestyret 2. kvartal 2022, hvor kommunestyret tar endelig stilling til gjennomføringsomfang og kostnader før prosjektet kommer til utførelse. Rehabilitering av murer og kanter mot sjøen er planlagt oppstartet etter sommeren 2021, skriver han i en e-post.