REFERAT FRA ÅRSMØTE VERNEFORENINGEN 2. MARS 2016 PÅ HOSPITALET

Tilstede fra styret: Kari Rosenkilde, Anne Schäffer, Trudy Mørk Wollbraaten, Mette K. Thorp, Vibeke Sorø
Meldt forfall: Enzo Finger, Birger Håheim, Tore Erlandsen, Christian Eggen

Dagsorden:
1. Innledning
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Styrets årsberetning og regnskap og budsjett
4. Innkomne forslag
5. Valg

1. Innledning – Trudy Mørk Wollbraaten innledet møtet, hun forklarte blant annet at det store forfallet av styremedlemmer skyldtes sykdom og at flere var bortreist.

2. Ordstyrer og referent – Trudy Mørk Wollbraaten og Anne Schäffer delte på jobben som ordstyrer og Vibeke Sorø ble valgt til referent.

3. Årsberetning, regnskap og budsjett
Årsberetning – Anne Schäffer gikk igjennom årsmeldingen for 2015.
Det kom flere spørsmål og innspill fra medlemmene. Det ene dreide seg blant annet om arbeidet som pågår med utarbeidelse av ny avtale med Follo Museum om fotosamlingen som eies av Verneforeningens Gamle Drøbak (VGD). Det ble etterlyst en oppklaring med hensyn til om eiendomsretten til fotosamlingen skal overføres til Akershusmuseet/Follo Museum eller forbli i VGDs eie. Anne Schäffer avviste antydningen om at den gruppen som fikk mandat fra styret til å ta saken opp med Follo Museum, hadde lansert forslag om overdragelse av eiendomsrett til Follo Museum, og forklarte bakgrunnen for misforståelsen. Det ble videre opplyst at det nye styret vil fortsette arbeidet med ny avtale med Follo Museum, og at saken kommer opp på første styremøte etter årsmøte.

Det ble påpekt at utmerkelsen som VGD fikk av Europa Nostra burde vært nevnt i årsmeldingen. Europa Nostra, som er Europas ledende kulturminnevernorganisasjon, ga hederlig omtale til VGD for sin innsats gjennom 44 år for å ivareta Drøbak som kulturarv. I sommer avholdt Europa Nostra sin kongress i Oslo, og Ivar A. Høivik og Kari Rosenkilde var tilstede og fikk overrakt diplom og plakett. Europa Nostras Oslo-avdeling kommer på besøk til Drøbak i september i år, og i den anledning er det planlagt at det settes litt mer fokus på denne utmerkelsen.

Det ble også nevnt at ”Det blå rommet” på Hospitalet som ble pusset opp og møblert med midler fra VGD på 1970-tallet, i utgangspunktet skulle benyttes som et ”konsertlokale”. Hammerklaveret som ble donert VGD i sin tid, ble betalt og istandsatt av Helge Reff til dette formål. I dag har rommet fått en helt annen funksjon, og benyttes som kontor av Frogn seniorsenters daglige leder Sissel Johansen. Det må altså presiseres at det ikke er Frivillighetssentralen som disponerer dette rom, slik det står i årsmeldingen. Det ble påpekt at det er behov for å istandsette hammerklaveret igjen.
Som det står i årsmeldingen er det ikke kommet noen løsning mht. bruk av rommet, men styret takker for innspill og tar dette til orientering i videre arbeid.

Det kom også en kommentar på at det flere steder i årsmeldingen står at styrets arbeid har blitt hindret pga. reduserte inntekter, til tross for at det fortsatt er midler som kan disponeres. Den edruelige pengebruken har nok sammenheng med at den fordelaktige fondsplasseringen av foreningens midler opphørte i 2015, og at aktivitetene i denne forbindelse ble ”fryst” mens man arbeidet med å finne en ny plassering av midlene. Den årlige avkastningen har nå blitt redusert fra 8 % til 2%, noe som har betydelig innvirkning på foreningens økonomi.

Årsberetningen ble godkjent.
Regnskap og budsjett – Kari Rosenkilde har fått hjelp av Helge Hagerup og Thomas Nilsen med å utarbeide regnskapet. Thomas orienterte. Når det gjelder driftskostnader er summen lavere i 2015, dette skyldes i hovedsak nedgang i aktiviteter. Det står bra til med foreningens økonomi, men pga. den lave avkastningen bør man ikke ha for mange høye, faste utgifter. Han kommenterte videre det fremlagte budsjett for 2016. Kostnadene er stort sett de samme, bortsett fra at utgiftene til fotogruppen er satt noe høyere. Han påpekte at alt i alt er dette et godt og solid budsjett.
Han foreslå også at man burde overveie om kostnadene forbundet med at foreningen benytter en autorisert revisor kan kuttes ved at det utføres gjennom frivillig arbeid. Det står i vedtektene at det skal benyttes autorisert revisor, så en eventuell endring må meldes i forkant av neste årsmøte dersom dette skal bli aktuelt.
Revisjonsberetningen er ikke ferdig og vil ettersendes sammen med referat fra årsmøtet.

Regnskap og budsjett ble godkjent.
4. Innkomne forslag – det hadde ikke kommet inn noen forslag.

5. Valg
Valgkomitéen har bestått av Kristin Kreul, Per Jacobsen og Ivar Andreas Høivik. Ivar orienterte.
Det var ingen nye forslag eller innvendinger til valgkomitéens innstilling.

Nytt styre blir da som følger:

Leder: Bjørn Loge
Nestleder: Mette Karina Thorp
Sekretær: Vibeke Sorø
Kasserer: Kari Rosenkilde
Styremedlem: Fredrik Rivenes
Styremedlem: Anne Schäffer
Styremedlem: Trudy Mørk Wollbraathen

Varamedlem: Tore Erlandsen
Varamedlem: Kari Osvold
Varamedlem: Enzo Finger
Når det gjelder Valgkomitéen ble Per Jacobsen og Ivar Andreas Høivik gjenvalgt. Kristin Kreul har valgt å trekke seg, og årsmøtet ga styret fullmakt til å finne en ny kandidat.
LST Revisjon AS fortsetter.

Den nye lederen Bjørn Loge takket for tilliten og fortalte kort om seg selv.
Så var den formelle delen av årsmøtet slutt.

—oo0oo—

Plakettutdeling (Se sitat fra Amta under)-
Verneforeningens plakett gikk i år til Frelsesarmeen for godt vedlikehold og restaurering av eiendommen i Niels Carlsensgate 31, kalt Skrivergården og Solgry. Frelsesarmeen ga eiendommen navnet Solgry da de ervervet den i 1920. I dag fungerer det som et barne- og ungdomshjem, en heldøgn institusjon som drives av Frelsesarmeens barne- og familievern. Det har blitt utført to større ombygninger etter at Frelsesarmeen overtok, og i snart hundre år har organisasjonen vedlikeholdt bygningen på en prisverdig måte.
Ivar tok for seg historikken rundt eiendommen, du finner historie om Solgry under denne link:

Solgry (Skrivergården)

Prosjektleder Svend Stenersen i Frelsesarmeens Eiendommer AS var tilstede og fikk overrakt plakett og blomster av Ivar A. Høivik. Han takket for utmerkelsen og fortalte litt om det siste restaureringsprosjektet. Organisasjonen mottok også prisen i 2014 for sitt restaureringsarbeid i Frelsesarmeens hus i Storgata 5, Svend Stenersen var også her prosjektleder.

Overrekkelse av blomster
Helge Hagerup og Kari Rosenkilde ble takket og mottok blomster for å bidratt med arbeid i forbindelse med årets regnskap, det skulle også Tomas Nilsen få, men han var da ikke tilstede.

Ivar Høivik mottok blomster og vin og takk for sitt arbeid i Teknisk utvalg og Valgkomitéen, og ikke minst fordi han alltid stiller opp og gjør en meget god jobb for foreningen.

Christian Eggen og Birger Håheim var ikke tilstede, men Trudy Mørk Wollbraathen har levert dem blomster og takk for sitt arbeid som styremedlemmer i foreningen.

Lysbildeshow – Kvelden ble avsluttet med det tradisjonelle lysbildeblikket på Drøbak. Kari Rosenkilde stod for gjennomgangen og bildematerialet har blitt satt sammen av Jan-Kåre Øien og Per Willy Færgestad.
Det ble i løpet av møtet servert kringle og kaffe.
Takk til alle som deltok.

—oo0oo—

Referent: Vibeke Sorø

—————————————-

Vi siterer fra Akershus Amtstidende den 9/3:

Årsmøte

Frelsesarmeen vant Verneforeningens plakett for 2015, denne gangen for godt vedlikehold og pietetsfull

Frelsesarmeen vant plaketten Frelsesarmeen ble tildelt vel fortjent plakett under årsmøtet i Verneforeningen. Bjørn Loge ble valgt til ny leder.
Frelsesarmeen ble tildelt vel fortjent plakett under årsmøtet i Verneforeningen. Bjørn Loge ble valgt til ny leder.

restaurering av Skrivergården eller Solgry. Frelsesarmeen fikk Verneforeningens utmerkelse også i fjor, den gang for god restaurering av Frelsesarmeens hus i Storgata 5.

Dette er en av de virkelig gamle eiendommene i Drøbak, tidligere kalt Drøbak gård. Gjennom tidene har bygningen hatt andre navn: Skrivergården etter sorenskriver Hans Peter Ellefsen, som kjøpte den av Niels Carlsens enke i 1819. Fra 1920, etter at Frelsesarmeen hadde kjøpt eiendommen, navnet Solgry, som vel folk flest kaller den i dag.

Solgry Barnehjem eies og drives i dag av Frelsesarmeens sosialtjeneste, og huser i dag en barnevernsinstitusjon med plass til 8 beboere i alderen 0–18 år og en barnehage.
I snart hundre år og to store ombygginger, i 1920 og etter krigen, har organisasjonen vedlikeholdt bygningen på en prisverdig måte.

Nytt styre

Tidligere AP-ordfører i Frogn i 12 år, Bjørn Loge, ble under årsmøtet valgt til styreleder, ved akklamasjon. Med seg i det nye styret har han blant andre Fredrik Rivenes, tidligere rådmann i Frogn kommune og Mette Karina Thorp som nestleder.

Ivar Høivik, presenterte valgkomiteens forslag til et fullsatt årsmøte på Hospitalet. I fjor fant ikke valgkomiteen noen som var villig til å ta på seg ledervervet i foreningen. Det siste året har derfor styret i Verneforeningen hatt flat struktur og ledet foreningen på dugnad.

Styret i Verneforeningen Gamle Drøbak er nå: Bjørn Loge – leder, Mette Karina Thorp – nestleder, Vibeke Sorø – sekretær, Kari Rosenkilde – kasserer, Fredrik Rivenes – styremedlem, Anne Schäffer – styremedlem, Trudy Mørk Wollbraaten – styremedlem, Tore Erlandsen – varamedlem, Kari Osvold – varamedlem og Enzo Finger, varamedlem.