Dette åpne brev er sendt til Frogn Kommune og Akershus Amtstidende:

 

 

 

 

Frogn Kommune

Enhet for samfunnsutvikling – Bygg
Postboks 10
1441 Drøbak                                                                                         Drøbak 5/6-2018

 

Deres ref.
Lehmannsbrygga – Næringsbygg

Åpent brev om Lehmannsbrygga næringsbygg – behandling av byggesak, og om reguleringsarbeid generelt

Verneforeningen Gamle Drøbak (VGD) vil uttrykke stor anerkjennelse til administrasjon i Enhet for samfunnsutvikling og Bygg. Frogn Kommune har håndfast behandlet utbyggers søknad om næringsbygg, og som nå foreligger i «revidert» versjon.

VGD, og mange utover vår medlemsmasse, føler tiltaket som et overgrep mot opplevelsen av kulturminnet rundt fergeleiet, fra Lehmannshuset til Loshuset og opp gjennom den eldre bebyggelsen i skråningen ovenfor. Det er en viktig opplevelsesverdi vi fremdeles har i dag, og som vil kunne gå tapt.

VGD har også gitt ny uttalelse til Thongårds reviderte planer, og vår motstand mot det foreslåtte tiltak kan oppsummeres i at stedets identitet, og derved opplevelsesverdien, flyttes fra kulturminnet Gamle Drøbak, til en kompakt og ekskluderende byggekloss.

Riksantikvarens bystrategi av 2017 påpeker behovet for et kompletterende, ikke kontrasterende design når det bygges i våre nasjonale NB-områder. Spesielt beskrives ønsket om «færre murkasser med flate tak». Riksantikvaren pekte på dette forhold allerede ved sin befaring i regi av Verneforeningen i 2014, da de første planer fra utbygger forelå.   Forsterkende til behovet for fravær av slike byggeklosser, er at Drøbak med dette prosjekt er inne i siste fase i utforming av Drøbak Syd. Tiltaket må sikre at fergeleiet og de historiske bygninger og anlegg rundt, som beskriver tilpasning til sjøtrafikk, kommunikasjon med Hurum etc blir identitets-skaperen for fremtiden. Samtidig skal utbygging gi en åpen invitasjon til å vandre videre og gjennom området.

Reguleringsbestemmelser for næringsbygget

Reguleringsplanen som ble laget for tomten(detaljreguleringsplan) ble utarbeidet av Thon-gruppen. Hverken planen eller senere dispensasjoner som ble gitt ØKAW arkitekter (ansvarlig søker) av Frogn Kommune fikk dessverre med seg de verdier som er beskrevet over.

Det nye næringsbygget kan i utstrekning/volum sies å være tilpasset tomten og reguleringen, men der stopper også tilpasningen til de øvrige forventinger til opplevelsesverdi, kunnskapsverdi, identitetsverdi, symbolverdi som skal berike og verne Gamle Drøbak.

Selv med de siste revisjoner opplever VGD en ekskluderende byggekloss, 25 meter bred og ca 11 meter høy, som vil forandre området radikalt – referer de fire verdier nevnt over.

Trafikksituasjonen: VGD har i en rekke merknader påpekt svakheter ved fordelingen mellom kjørende og myke trafikanter, og selv om Ruter kan akseptere foreslått løsning, vil vi opprettholde vår bekymring også på dette området, om Thon får bygge slik som omsøkt.

Reguleringsarbeidet – omregulering

Thons eksempel viser hvor viktig det er å bruke ressurser og fagkompetanse ved reguleringsarbeid. Reguleringsplaner skal også politisk forankres, og underlaget må derfor belyse, betone og presentere skriftlig og visuelt vise tydelig hvilke verdier som skal ivaretas, og hvordan de faktisk er sikret i planen.

VGD mener at reguleringsplanen for næringstomta på Lehmannsbrygga har feilet i sine mål om stedstilpasning. Vi oppfordrer derfor kommunen til å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på tomten, og vurderer omregulering.

VGD venter for øvrig spent på den videre behandling av Områdereguleringsplan for Gamle Drøbak, våre forventninger er som kjent sammenfallende med de verdier vi mener Thon-saken skal underlegges.

For Verneforeningen Gamle Drøbak
Bjørn Loge – Leder