Verneforeningen har sendt inn sine komentarer til planen for Badeparken som har ligget ute til offentlig ettersyn. Komentarene følger her:

Verneforeningens kommentarer vedr.
Forvaltningsplan for Badeparken


Juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

Generelt:

Verneforeningen Gamle Drøbak er glad for at Badeparken endelig får den oppmerksomheten den fortjener og stiller seg svært positivt bak og støtter behovet for en økt bemanning for vedlikehold av Badeparken.

Videre ønsker vi å rose Frogn kommune for et godt og grundig arbeide ifm Forvaltningsplanen for Badeparken, spesielt mht innhenting av historiske fakta.

 

 

Vi vil igjen henvise til at Drøbak sentrum (også Badeparken) inngår i Riksantikvarens NB! Register.
DIVE-analysen, gjort for Verneområdet inklusive Badeparken, sier at området ikke har noen endringskapasitet, og tåler svært få endringer før særpreget går tapt. Tålegrensen settes til strengeste kategori A: Altså at kun vedlikehold tillates. Det er særs viktig at dette vektlegges under behandlingen av planen.

At punktet om naturmangfold i Parken ikke er ferdigstilt, og dermed ikke er en del av høringsdokumentene, anser vi som så alvorlig at vi krever at høringen utsettes til vedlegget om naturmangfold er ferdig.

 

 

 

 

 

 


Presentasjonen av Forvaltningsplanen for Badeparken består i hovedsak av 8 hoveddokumenter:
• Skjøtselsplan
• Hovedplan
• Delområdeplaner (6 stk)

Verneforeningen ønsker å kommentere hvert av de 6 delområdene samt noen generelle kommentarer.

 

 

 


———————————————————————————
«Gamleparken»

De foreslåtte asfalteringsarbeider og stienes foreslåtte nye bredde pga universell tilgjengelighet strider mot tankene om overordnet verneverdi i planforslaget. Bevegelseshemmede vil alltid ha problemer med å forsere parkens terreng, det er de bratte bakkene som er hovedproblemet, ikke bredden på stiene. Utvidelse av stiene, samt nye stier i andre områder av parken, vil ødelegge parkens urørte preg, jfr innledningen om tålegrensen i DIVE-analysen. Å asfaltere de grusstier i den bratte Gamleparken fremstår som hensiktsløs helligbrøde. Den delen av parken må ikke røres, – dessuten – denne stien fortsetter over fjellet, og hvis den skal universiell tilgjengelig må det sprenges og gjøres flere tiltak som ikke er ønskelig i dette området. Dessuten vil kostnadene være betydelige.

 

 

 


———————————————————————————
«Sceneområde»

I hovedplanen defneres Sceneområde som “hovedscenen”og ønskes betraktelig oppjustert med delvis utvidelse av amfiet og nytt gulvbelegg i accoyatreverk. Dagens scene bør ses i sammenheng med stupetårnene, slik at det kanskje lages et flerbruksanlegg. Siden stedet ikke brukes så ofte som konsertscenen bør den også være til nytte resten av sesongen, som evtl et sted for bading, soling, sosialt samvær etc. Det er ikke nødvendig med en permanent “pavilliongbygning” siden de fleste arrangører har egne rigger. Verneforeningen advarer mot for store planer om pavillong bygning, da dette vil resultere i adgangsvei for store kjøretøyer.

 

 

 

———————————————————————————
«Sjøbadet»

Bryggeanleggene og de øvrige sjønære betonganleggene er de bærende elementer i Badeparken. Det viktigste i planen for Badeparken er at disse sikres/ evt restaureres først, men ihvertfall samtidig med at resten av parken løftes.

Vi nevner spesielt Herrebadet, det trenger oppgradering, både av sikkerhets- og estetiske grunner. Det samme gjelder nærliggende kaianlegg og betongbrygger som forfaller. Betongdekke og forskalling løser seg opp og stenkonstruksjonen er synlig. Fare for utskliing er ovehengende. Herrebadet er hjertet av det historiske badeanlegget i Badeparken (derav navnet), men også murer og betongbrygger ved Parrsletta/stranda trenger rehabilitering.

 

 

 

———————————————————————————
«Kirkeparken»

Verneforeningen støtter kommunens forslaget om at verdifulle elementer og strukturer skal settes i stand og forfall skal forhindres. Det skal utarbeides en plan for tilbakeføring av anlegget rundt fontenen til opprinnelig parkplan (etter Olav Moens parkplan fra 1931). Planen skal omfatte avgrensing mot kirkegården samt ny minnelund. Den foreslåtte nye minnelund ser, etter vår mening alt for modernistisk ut. Med sin noe brutale formgivningen bryter den fullstendig med det øvrige anlegg i parken. Vi er også imot at lekestativet for barn flyttes til Parrstranda. Nåværende plassering oppfyller en sosialfunksjon i samspill med Varmtbadet. Det samme gjelder for boule-banen. Den ligger fint der den er i dag, i tilknytning til Hospitalet og med lett tilgjenlighet fra porten/inngangen ved kirken.

 

 

 

 

———————————————————————————

«Parrhagen»

Iflg tiltaksplanen har hagen en stor lokal verdi knyttet til historien om Drøbak. Parrhagen skal være
almen tilgjengelig, og det skal legges til rette for å oppleve hagen slik den fremsto på slutten av 1800-
tallet (engelsk hageanlegg). VGD stiller seg tvilsomt til denne form for “attraksjon”og setter også
spørsmålstegn ved den universelle adkomsten til denne delen av Parken. Et slikt prosjekt vil kreve store
ressurser både når det gjelder etablering og ikke minst vedlikehold, dessuten vil den føre til sjenanse for
nærmeste beboerne. Vi mener at dette prosjektet og dermed utgifter bør utsettes eller droppes til fordel
for andre og mer sentrale deler av Badeparken.


 

 

———————————————————————————
«Parrstranda»

Vi kan bla lese i kommunens delplan:
« … Området skal være parkens innfallsport fra nord, med prioritert adkomst for gående og syklende, og tilrettelegging for allsidig og aktiv bruk med lek og spill. Hovedstrukturene med kaifront og strand bevares, men kan videreutvikles for å utnytte potensialet for opphold og bruk. Ev. nye sol- og sitteplasser skal være integrert, og – der det er mulig, tilpasset bruk for alle… »

 

 

 

Kommunens plan for Parrsletta går langt utover de gjeldene regler for bevaring i Vernesonen og mandatet gitt av DIVE analysen. Planene viser nærmest et idrettsanlegg med store inngrep i den delen av Badeparken som er preget av et åpent landskap. Vi mener det er misforstått å flytte all fysisk aktivitet til Parrsletta med nye plasskrevende aktiviteter.

 

 

 

Disse planene går på bekostning av Parkens sosiale verdi, Parken som et møtested for grupper og familier, hvor man kan leke, spise, bade og sole seg. Hvis planene gjennomføres blir det kun lite plass (om noe) til slike aktiviteter. Vi tror heller ikke på flytting av Barnelekeplassen fra Varmtbadet/Kirkeparken til Parrsletta.

Derimot synes vi løsningen foreslått ved «Parrstranda» er spennende og bifaller også idéforslag om
rampen ned fra Niels Carlsens gate. Vi anser illustrasjonsskissen kun som et illustrasjonsskisse når det
gjelder beplanting i skråningen. Vi er for at det beholdes syrinbusker men at de beskjæres årlig.

 

 

———————————————————————————
«Trær»

Trær i Badeparken, på Kirkegården og de nære omgivelser har vært aggressivt og stemoderlig behandlet i de siste år, med hogst av unødvendig mange trær. Det må utarbeides en bevarings- og replantingsplan for de store gamle trærne både i Parken ved Kirken, og Gamleparken (og forøvrig Kirkegården og Biologveien), slik at disse trærne ikke blir ofre for tilfeldig og umotivert hogst. De må bli erstattet av nye trær når de blir borte. Inn i en slik plan må vi også få en vedlikeholds- og replantingsplan for lindetrærne i Niels Carlsensgate ved Parrstranda. Her må det også opp et informasjonsskilt (trærne ble plantet av fru Parr i sin tid!). Vi er enig i anbefaling at arborister må analyseres tilstanden på alle trær, et arbeide som må bli gjort før dette planforslaget legges til politisk behandling.

 

 

 

———————————————————————————
«Parkinventar»

Benkene i parken ble anskaffet etter initiativ fra Verneforeningen i sin tid, og vi synes de holder mål fremdeles og flere av samme typen burde anskaffes. Vi leser forslag for utskifting av den generelle belysning i Badeparken og selv om vi forstår de belysningstekniske grunner er vi uenig i de estetiske begrunnelser. Vi anser ikke dette som akutt og foreslår derfor at disse midlene brukes på andre og mer presserende steder i Badeparken. Avfallsbeholdere, griller og sykkelstativ ønsker vi velkommen, så lenge de fremstår som naturlige elementer i den gamle parken. Vi mener derimot at et almen forbud for éngangsgriller burde innføres.

 

 

 ———————————————————————————
«Skilt»(opplysningsskilt, forbudsskilt, historiske skilt osv)

Vi ser at det er avsatt få midler til skilt (forbuds-, steds/sti-skilt og informasjonsskilt). Verneforeningen foreslår at Frogn kommune og Verneforeningen samarbeider om et skiltprosjekt i begge områder (både i områdeplan for gamle Drøbak og Forvaltningsplan for Badeparken) under ett. Frogn kommune, Frogn historielag og Verneforeningen gamle Drøbak kan samarbeide om informasjonsskiltenes innhold, for best mulig kvalitetssikring av tekstinnhold og plassering av skiltene.

Verneforeningen mener at slike informasjonsskilt på strategiske steder i Badeparken vil øke bevisstheten om historien og verdien av dette flotte anlegget.

 

 

 

 


———————————————————————————
Konklusjon:

Verneforeningen Gamle Drøbak mener at Badeparken skal bevares og videreutvikles som et rekreasjonsområde for alle, året rundt. Parken skal være en arena for kulturarrangementer og en levende historiebok for Drøbak.
Parken med eksisterende, og eventuelle nye anlegg, skal fremstå som ren og velholdt og ha et åpent preg, samtidig som landskap og karakteristisk vegetasjon bevares.

Verneforeningen er glad for at Badeparken endelig får den oppmerksomheten den fortjener, Men vi
er bekymret over de mange bortkastede, pretensiøse og altfor kostbare forslag som prioriteres fremfor
nødvendig reparasjon og vedlikeholdsplaner.

Vi forventer at de tiltak som utføres i Badeparken, gjøres med varsomhet og respekt for den vakre og sårbare parken vår, hvor man med de foreslåtte planene er faretruende nær tålegrensen for inngrep, jfr.
DIVE-analysen fra 2012.

Verneforeningen Gamle Drøbak
«Badeparkgruppa»