Loser, sjøfolk og fiskere bodde
i Bjergene i Vest

I Folketellingen av 1865 ble Drøbaks befolkning registrert under følgende valgkretser: Røysebraaten, Bjergene i Vest, Bjergene i Øst og Nordstranden.

Røysebraaten omfattet bebyggelsen fra Sprostranda i syd til Filisterkroken i nord. Så fulgte Bjergene i Vest fra og med Ulaåsen til området rundt Kirken, begrenset av Storgaten i Øst og fjorden i vest.

På østsiden av Storgaten- mellom Lindtruppen i syd og Seimbakken i nord og helt opp til bygrensen i øst lå «Bjergene i Øst». Den 4. valgkretsen omfattet området fra Kirken til Husvik og Vindfangerbukta.
Vi har tidligere omtalt Bjergene i Øst. Her følger en nærmere beskrivelse av Bjergene i Vest. Det er ikke mange idag som vet hvor disse bjergene ligger, ikke engang de som bor midt oppe i dem.

Se dere godt om neste gang dere er ute og spaserer i området. Start ved Hamborgveien ved dagens Noroltomta (Nå Gjestebrygga) og gå Badehusgaten nordover. På høyre siden av veien ser du da de første knausene. Når du kommer frem til Sjøtorget og går litt oppover Carlsebakken, ser du på venstre hånd – bak huset til A.G. Johansen – rester
av det fjellet som gikk under navnet Enkeåsen. Store deler av denne åsen ble i årene før 1920 sprengt ut for å bygge Molo A. Videre nordover ser du fjell øst for Skipperstuen og knausen som Bedehuset ( nå Julehuset) står på. Og i Badeparken ligger fjellet klart i dagen.

Hvem bodde så i Bjergene i vest?
Folketellingen i 1865 forteller oss at det i dette område bodde 74 familier. Nedenstående oversikt viser hva familieoverhodet var beskjeftiget med: Naturlig nok er sjøens menn sterkt representert. De likte nok best å bo rett i strandkanten.               BM

• Krigskommisær 1
• Skomaker 3
• Snekker 1
• Farver 1
• Byfogd 1
• Skredder 3
• Syerske 1
• Overrettssakfører 1
• Husjomfru 1
• Tjener 1
• Stuepike 2
• Vaskekone 2
• Tjenestepike 24
• Tjenestedreng 3
• Arbeidsmann 11
• Pensjonist 1
• Arrestforvalter 1
• Apoteker 1
• Kirkesanger 1
• Kjøpmann 8
• Handelsbetjent 6
• Skipsreder 1
• Skipskaptein 4
• Styrmann 5
• Tømmermann 2
• Matros 25
• Fisker 4
• Fiskerkone 1
• Los 8
• Tollbetjent 1
• Rorskarl 1
• Telegrafist 1

Nordstranda i Drøbak

På forrige side tok vi for oss Folketellingslisten for året 1865, som viste oss hvordan byens befolkning fordelte seg i de 4 valgkretser som den gang gjaldt. Her tar vi for oss «Norstrannen» valgkrets. I dag kaller vi området Nordstranda, men her trengs en liten forklaring. Mens vi i dag regner at området går fra Seilmakergården til Kopås-brygga, inklusiv badestranden, omfattet valgkretsen området fra Kirken til Husvik og Vindfangerbukta.

Det var et ganske stort område, smalt og langt, langs med fjorden. Den gang var bebyggelsen meget spredt: den tetteste var ved Ringeplan, Hagenbakken og Sundbrygga. I 1865 var byggingen av Oscarsborg Festning kommet langt, mens utbyggingen av landforsvaret på begge sider av fjorden først startet i 1890-årene. Og anlegget av den 1500 meter lange undervannsmuren fra Oscarsborg over Småskjær til Færgestad tok først til i 1874.

Bebyggelsen ved Husvik og Vindfangerbukta var ganske beskjeden på tross av den store virksomheten som ble drevet i dette område, som dampsagen i Vindfangerbukta og verftet på Husvikholmen. De som arbeidet der, hadde nok husvære lenger bort i Drøbak.

Da Drøbak fikk bystatus i 1842, måtte grensene mot nabokommunene fastlegges nøyaktig. Da ble det stor ståhei. Hvor langt nordover skulle grensen gå? Mange i kommunestyret ville sette grensen ved Sundbrygga, for – som det ble hevdet – i området lengst nord bodde der bare noen fattige enker og kun en stemmeberettiget mann. Men det ble tilslutt Gloslibekken i Vindfangerbukta som ble fastlagt som den nordlige grensen.

Nedenfor har jeg satt opp en oversikt over hva hovedpersonene i familiene var beskjeftiget med. Det fremgår tydelig at sjømannsyrket var omfattende, selvsagt fordi det var en viktig havn for skutene i Vindfangerbukta. Av 74 familieoverhoder kom hele 51 fra andre steder enn Drøbak – altså en betydelig befolkningstilvekst.      BM

Hva var man beskjeftiget med ?
• Fullmektig 1
• Sersjant 1
• Skipper 11
• Telegrafist 1
• Skipsreder 1
• Vognmann 2
• Styrmann 7
• Slakter 1
• Matros 16
• Skomaker 1
• Tømmermann 7
• Skredder 2
• Fraktemann 1
• Maler 3
• Los 2
• Snekker 5
• Fisker 1
• Stenhugger 1
• Sorenskriver 1
• Arbeidsmann 12
• Lensmann 1
• Tjenestepike 18
• Underfogd 1
• Kjøpmann 6
• Lærerinne 3

I Pensjonistnytt nr 2/2006 står denne artikkelen sammen med Putte Halvorsens minner fra barndommen i og ved Nordstranda. Vi takker Bernhard Magnussen og Putte Halvorsen for tidligere velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildene.

Les videre om barndommen i og ved Nordstranda i Nordstranda – vår badeplass

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.