Handelshuset ved Torvet

Av Bernhard Magnussen

Bildet er tatt i 1939 av Rolf Groth.
Bildet er tatt i 1939 av Rolf Groth.

Gårdene som omslutter Torvet er
alle vel bevart og godt vedlikeholdt,
de representerer en byggestil som
var typisk for annen halvdel av
1700-tallet. Med fontenen som
et midtpunkt kan vi med stolthet
hevde å ha et av våre småbyers
vakreste og mest verneverdige
områder.

Den bygningen som her presenteres som Askautrudgården, ble i gamle dager kalt for «Handelshuset», fordi bygningens 1.etasje mot Torvgaten hadde en rekke forretninger. I annen etasje var det mange leiligheter. I hver ende av huset var det rom for de av butikkbetjeningene som gjerne ville bo slik at de hadde kort vei til jobben. I våre dager har hele annen etasje vært benyttet som lager.

«Handelshuset» skriver seg fra annen halvdel av 1700-tallet. Bygningen strekker seg fra den gamle Ruudegaarden (DnB NOR) i dag, ned til Torvet. Fasaden vender mot Torggaten, mens gavlen i vest markerer seg mot Torvet.

Opprinnelig var det to hus som var bygget inntil hverandre. Senere ble de sammen bygget, men sammenføyningen er utført så fagmessig korrekt at det er vanskelig å se at det opprinnelig har vært to bygninger. Takene går fullstendig over i hverandre. Dette er godt tømmer-manns arbeide.

Totalt er huset 23 m langt, bygd i laftverk i to fulle etasjer med lekte-kledning i tømmermannspanel. Under sperretaket med den for Drøbak typiske svai er det høyt under loftet.

Den eldste del av befolkningen i Drøbak kaller fortsatt bygningen for «Handelshuset», selv om bygningen inntil for nylig var preget av Askautruds Isenkram og Fargehandel.

Helge Askautrud A/S kjøpte «Handelshuset» i 1966 av arvingene etter Olga Knudsen, som i mange år hadde drevet kortevare forretning i bygningen. Askautrud etablerte isenkram og malerforretning i hele 1. etasje. I oktober 1997 leiet han ut forretningen til Jernia, som frem til mars i år hadde overtatt forretnings driften. Nu har Jernia flyttet til hoved firmaet i Drøbak City.

Askautrudgården er nylig solgt til et eiendomsselskap, som har planer om å restaurere og bygge til på eiendommen. Men Riksantikvaren har protestert og vil forlange eiendommen fredet. «Handelshuset» ved Torvet var siden forrige århundre et begrep i Drøbak. Eiendommen er blitt holdt i hevd. Med sin vakre stiler den sannelig et verneverdig stykke Drøbak.               Handelshuset2

Dette fotografiet er tatt for ca. 100 år
siden. Vi kjenner oss godt igjen, med
banken og Aasheimgården i bakgrunnen.
Handelshuset ble den gang kalt for
Westby-gaarden, fordi Maren og Johannes
Westby her drev en stor kolonialforretning
og et glassmagasin. Under rydding
på loftet nylig, kom det dalende ned
en faktura datert 11/12-1907 fra
Fedevareforretningen Ths. Klingenberg
i Christiania stillet til Herr Johs. Westby,
Drøbak vedr. levering av oster:

1 Nøgleost 14,7 kg à 0,65 Kr. 9, 56                      Handelshuset3
3 Mysoste 11,5 kg à 0,60 Kr. 6,90
2 Edameroste 3,7 kg à 1,50 Kr. 5, 55
1 Eske Druer Kr. 11,00
Emballasje Kr. 0,50
Kr. 33,51
S.E.&O

S.E.&Q betyr Save error & omission, dvs.
Unnskyld evt. feil og utelatelser

(Fra Drøbakskalenderen 2016 siterer vi: Snøen lavet ned over Drøbak og kommunen og gårdeierne hadde et svare strev med å rydde gater, fortau og torg. På bildet – som kan være tatt en gang på 60-tallet – er folk i gang med å rydde taket på Handelshuset, Torggaten 2 og 4. Dette er en gammel bygning satt sammen av to bygninger. Den eldste delen er fra 1600-tallet, og den yngre fra 1800. Det var diverse forretninger i første etasje og en staselig leilighet i andre for reder Eitzen. Senere ombygd til to-tre leiligheter, kontor og lager. Det har vært et flott hageannlegg i hagen nærmest torget. Eiendommen hadde to store uthus med lager og staller, vedskjul og utedoer for alle som arbeidet og bodde i huset. Det siste uthuset ble revet i årene 1970-71.

Helge Askautrud tok over eiendommen i 1932 og drev den til sønnen Gunnar overtok. Han kjøpte Handelshuset i 1966, utvidet og fortsatte virksomheten helt til Jernia Invest overtok. Samme familie hadde da drevet Handelshuset i nesten 70 år. Eiendommen – og haven – ble endelig fredet i slutten av 2015. Det er fremdeles forretningsdrift i første etasje, men Jernia flyttet til Drøbak City).

 

I Pensjonistnytt nr 2/2007 side 3-4 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi meldingen og bilder.

Berhard MagnussenBernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.