Befaring på Vimpelfabrikken 4.5. kl. 18:00.

 

For eiendommen i Storgata 12-16 med Vimpelfabrikken er det sendt inn en egen detaljregulering til kommunen som nå er ute på høring etter 1. gangsbehandling hos de folkevalgte (hovedutvalg for miljø, plan og bygg) med høringsfrist 27.05.2022.

Dette er en svært viktig sak som vil få stor betydning for utforming av deler av Storgata. Vi vil derfor at alle medlemmene skal engasjere seg og si sin mening om forslaget som nå er under behandling/på høring.

Storgata 12-16 er i kommuneplanens arealdel angitt som bebyggelse og anlegg – sentrumsformål, og med hensynssone bevaring av kulturmiljø, H570-19 Gamle Drøbak. For sentrumsformålet gjelder det at næring skal opprettholdes på gateplan, jf Planbestemmelsene §17-3, nr.2.

I Områderegulering for gamle Drøbak (vedtatt 15.03.21) omfattes Storgata 12-16 av fellesbestemmelser for bevaring av kulturmiljøet som gjelder nye tiltak i hele området. Eiendommen er avsatt til arealformålet «Bebyggelse og anlegg med sentrumsformål BA for byreparasjon og utvikling». Og ligger i tillegg innenfor hensynssonen bevaring kulturmiljø H570_7 Sørlige del av Storgata. Områdereguleringer har plankrav (§ 3) for nye tiltak over 30 m2 i hele Gamle Drøbak.

Vi arrangerer felles befaring onsdag 4.5. klokken 1800 med oppmøte ved Storgata 12.  Så ser vi på eiendommen sammen og drøfter hva vi mener om forslaget som ligger på høring. I etterkant ønsker vi at medlemmene sender inn sine meninger skriftlig til teknisk@verneforeningen.no

Kommunens saksdokument – bør leses på forhånd, og evt skrive ut. For de som ønsker å gå dypere inn i saken finnes flere dokumenter på Frogn Kommune, under reguleringsplaner, høring av planer Storgata 12-16 (frogn.kommune.no).   https://www.frogn.kommune.no/felles/horinger/horinger/storgata-12-16/