VERNEPLANEN FOR GAMLE DRØBAK


Hva skjer nå.


Tidligere i år vedtok kommunestyret å legge ut forslag om ny områdereguleringsplan for gamle Drøbak til høring, til erstatning for de gjeldende regler for antikvarisk spesialområde.

Vedtaket ble fattet med knappest mulig flertall. 16 representanter (Høyre, Frp og SP) stemte for et forslag med endringer fra de samme partier, de øvrige 15 representanter støttet Rådmannens forslag. Verneforeningen anbefalte også kommunestyret å stemme for Rådmannens forslag, fordi vi mente det var et godt forslag som tok hensyn til de verdier vi mente gamle Drøbak fortjente.

Mange husker sikkert også alt rabalderet dette vedtaket medførte. En rekke instanser gikk klart imot forslaget fra H, Frp og Sp. Akershus fylkeskommune varslet innsigelser fordi de ikke kunne utøve sin pålagte tilsynsrolle med endringer i vernesonen. Slike innsigelser må tas til følge og fylkeskommunens varslede innsigelser betyr at det må skje store endringer i det vedtatte forslag for å tilfredsstille tilsynsmyndighetene.

Vi forstår det slik at Frogn kommunen ikke har oversikt over når dette arbeidet kan starte. Kommunen har problemer med å bemanne avdeling for plan- og byggesak, som også har over 600 saker på venteliste. Det snakkes også om å leie inn ekstern ekspertise til å gjøre dette arbeidet.

I mellomtiden er det mange søkere som får problemer med behandling av planer og tiltak i vernesonen. Næringslivet tar dette opp i Amta og private huseiere får ikke sine planer behandlet.

Etter vår mening er det nødvendig å komme videre i saken. Vi foreslår at kommunestyret tar planen opp til ny behandling og behandler rådmannens opprinnelige innstilling og fatter et vedtak i hovedsak i tråd med dette. En slik behandlingsmåte forutsetter at Høyre og samarbeidspartiene erkjenner at deres forslag ikke vil bli vedtatt uten store endringer. Akseptable endringer vil måtte ligge tett opp til rådmannens forslag.

En verneplan fortjener en bred oppslutning i kommunestyret. Planen må være robust og vi kan ikke leve med en ordning hvor ankesaker og søknader om dispensasjoner som strider mot verneplanen, blir vedtatt i politiske organer.

Verneforeningen Gamle Drøbak
Bjørn Loge, leder.