Verneforeningens uttalelse til forslaget til ny verneplan er nå sendt Frogn Kommune, Det lyder som følger:

Frogn kommune – Rådhuset

Drøbak 12. juni 2017
FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN GAMLE DRØBAK – HØRINGSUTTTALELSE FRA VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK

Forslag til områdereguleringsplan Gamle Drøbak er sendt på høring av Frogn kommune og lagt ut på offentlig ettersyn med høringsfrist 15. juni 2017. Med dette oversendes høringsuttalelsen fra Verneforeningen Gamle Drøbak (VGD).

1. Innledning og prosess
Planforslaget er i stor grad en videreføring av gjeldende ”Reguleringsplan for antikvarisk spesial-område for Drøbak sentrum” fra 2000. Verneforeningen gir sin tilslutning til rådmannens premisser for endringer fra nåværende til ny plan (side 82-85 i Saksutskrift 1.gangsbehandling, arkivsak-dok 13/01122-57, vedlegg til høringssaken).

Planarbeid i en kommune er krevende; faglig, juridisk og ikke minst medvirkningsmessig. Et område som gamle Drøbak har dessuten særlige utfordringer. Arbeidet med høringsforslaget startet i 2013. Verneforeningen vil rose administrasjonen for et godt og grundig arbeid med planen. Det er blant annet utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse 2012) som vi mener er et godt utgangspunkt for den nye verneplanen. Verneforeningen vil også peke på Riksantikvarens bystrategi som et godt verktøy. Derimot mener vi at de folkevalgte i kommunen ikke har fulgt opp rådmannens arbeid på en optimal måte. Vi etterlyser et bedre samspill mellom kommunestyret og administrasjonen (og trolig også overordnede instanser) på de tildels vesentlige endringene som kommunestyrets flertall ønsket å foreta i rådmannens forslag, og vi savner en bedre innsats for å få forankret planforslaget hos innbyggerne. Kommunen har informert gjennom sine nettsider, innbyggeravis, og to åpne møter. Begge møtene ble noe spesielle i formen og klarte i liten grad å aktivisere en toveis dialog. Verneforeningen har siden høsten 2016 forsøkt å komme i dialog med flertallet om planforslaget, uten å ha lykkes særlig i dette.

Ti dager før høringsfristen behandlet Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune saken (PS 91/17), og vedtok å fremme innsigelser på en rekke punkter i planforslaget. Verneforeningen Gamle Drøbak slutter seg til fylkeskommunens innsigelsespunkter og anbefalinger. Vi forutsetter at kommunen tar hensyn til disse, og om nødvendig utarbeider en nytt planforslag som legges ut til ny høring. Til tross for innsigelsene fra fylkeskommunen som innebærer at høringsforslaget ventelig må endres, har vi likevel valgt å sende inn vår høringsuttalelse på ordinær måte innen fristen. Vår høringsuttalelse består av generelle betraktninger og hovedsynspunkter (dette), og konkrete endringsforslag til reguleringsbestemmelsene (vedlegget).

2. Verneforeningens vurdering av hovedintensjon og retning på ny verneplan
Som nevnt ovenfor forutsetter vi at fylkeskommunens innsigelser og anbefalinger tas til følge. Vi gjentar derfor ikke disse. Vi viser også til rådmannens innstilling i sak 89/16 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker. Forslaget fra rådmannen til områdereguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Gamle Drøbak er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å komme fram til en god plan. Planforslaget fra rådmannen gir mulighet til fortsatt å kunne bevare den verneverdige bebyggelse innenfor planområdet og gir en oversikt over de arealer det er mulig å bygge ut. Hovedvekt skal være på den gamle trehusbyen fra 1700-tallet inkludert verdifulle kulturminner fram til i dag. Dette inkluderer murhus, enkeltbygninger, bygningsmiljøer og gaterom (sammenhengen mellom bygninger og landskap, kulturlandskap). Endringer i hensynssonen skal preges av kvalitet fra idé – via prosjektering – til utførelse.
3. Verneforeningens vurdering av noen prioriterte enkelttemaer/-områder

I denne høringsuttalelsen – hvor vi gir vår tilslutning til rådmannens opprinnelige planforslag og fylkeskommunens innsigelser og anbefalinger – vil vi i tillegg spesielt fremheve:

Dokumentasjonskrav (forslag bestemmelser til områderegulering for gamle drøbak, 2.3.1). Etter VGDs vurdering er for mange av plan- og byggesøknadene mangelfulle eller holder for dårlig kvalitet på dokumentasjon. Det bør stilles større krav til søkerne om å knytte til seg gode rådgivere. Vurdering av estetikk så vel som kulturminnevern og planens hovedintensjon bør inngå i søkematerialet ved enhver søknad.

Nybygg og ombygging må tilpasses stedet (forslag bestemmelser til områderegulering for gamle drøbak 12.4 og 12.2.9) og de forsterker stedets identitet og særpreg gjennom stedegne kvaliteter
det opprettholdes/etableres gode siktlinjer og underordnende volumer i forhold til omkringliggende bebyggelse
arkitekturen skal være oppsluttende, ikke kontrasterende (jfr. Riksantikvarens bystrategi)

Rivning skal ikke skje i bevaringsområdet med mindre det har årsak i omfattende brannskader o.l. (forslag bestemmelser til områderegulering for gamle drøbak 12.4 og 12.2.1). Planmyndighetene bør ikke samtykke i rivning av en bevaringsverdig bygning, dersom dette ikke klart er i forståelse med de antikvariske myndigheter eller kommunestyret.

Brannsikring (forslag bestemmelser til områderegulering for gamle drøbak 12.2.14). Den største katastrofen som kan true kulturminnet Gamle Drøbak, er brann i den gamle trehusbebyggelsen. VGD ønsker sterkere engasjement fra Frogn kommune samt press eller incitament på den enkelte eier så vel som til fellesskapet som forvalter denne planen, om å oppgradere brannvern i den enkelte bolig, med fellesvarsling, tilgang til slokkevann inne og i uterom, og installasjon av passive slokkemidler som sprinkling eller tilsvarende.

Veileder. Reguleringsbestemmelsene i rådmannens planforslag er relativt omfattende og kompliserte. Det blir viktig å utarbeide en god veileder til planen hvor bl.a. reguleringsbestemmelsene kan illustreres og forklares.

Tranga 8, Prestegårdshagen og Bankløkka: Som fylkesutvalgets vedtak.

Fortsatt nabostatus for Verneforeningen Gamle Drøbak. Verneforeningen har i dag nabostatus innenfor planområdet. Det vil si at alle plan- og byggesaker innenfor dette området blir oversendt foreningen til uttalelse, der får vi innsyn i de endringer som ønskes gjennomført, noe som både gir kunnskap om ønsker og motiver for tiltak, og vi ser hvilke utilsiktede smutthull og svakheter regelverket gir. Vi forutsetter at dette forholdet blir opprettholdt

4 Reguleringsbestemelser
Verneforeningens forslag til reguleringsbestemmelser vedlegges.

Vennlig hilsen
Verneforeningen Gamle Drøbak
Bjørn Loge leder

Vedlegg: Verneforeningens forslag til reguleringsbestemmelser

Kopi: Akershus fylkeskommune

Her er vedlegget:
(Klikk på linken som åpner seg i eget vindu dersom du har en «pdf»-leser installert på maskinen)

VGD forslag bestemmelser Gamle Drøbak høringsdokument