UTTALELSE OM DISPENSASJONSØKNAD LEHMANNSBRYGGA

I forbindelse med at Thon har søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Lehmansbrygga har Verneforeningen gitt en uttalelse:

Drøbak 08.01.2015

Økaw AS Arkitekter MNAL
Fredrik Stangsgt. 4,
0272 Oslo.

Merknad til Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 4.4 – avsnitt 1 og 5 til søknad om rammetillatelse for Storgata 57 – Lehmanns brygge, Drøbak.

Vi viser til Økaws søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 4.4. avsnitt 1 -5 i Justert rammesøknad mottatt 05.01.15. og brev av 22.11.2012 fra Frogn kommune til Økaw der deler av tiltaket er vurdert til å være i strid med reguleringsplanen.

Vi viser også til vår merknad datert 18.08.14 til søknad om justert forslag til rammetillatelse.

Søknad om dispensajon for asymetrisk hjørne.
I sine vurderinger av nabomerknadene 05.11.14 skriver Økaw om Verneforeningens merknad:
«Gjentar i det vesentligste momenter til tidligere innvendinger» Vi mener at dette er en sterk forenkling av våre merknader.

Vi uttalte at den nye utformingen med «en skjev saltaksutforming, hovedsakelig kledd med sink på både vegg og takflater, og et fasadeuttrykk som kunne vært tatt på et hvilket som helst sted» De to boligbyggene vil bli tunge og klumpete fremmedelementer i bygningsmiljøet i vernesonen og ikke ha et «lett og maritimt preg» som arkitekten skriver i sin beskrivelse.

Den nye utformingen er etter Verneforeningen oppfatning langt dårligere enn det som ble presentert i søknaden om rammetillatelse. Den er på ingen måte i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen for området hvor det står: Bebyggelsen skal være tilpasset omkringliggende bebyggelse og ha saltak»

Dispensajon fra høydekravene i reguleringsplanen
Søknaden om rammetillatelse spenger etter Verneforeningens oppfatning allerede høydebegrensninger for hva denne delen av verneområdet tåler. Enhver økning av denne høyden vil ytterligere forringe dette forholdet.

For beskrivelse av de enkelte punkter i Økaws søknad om dispensasjon vises til brev av 4.1.15 fra Tore Ising Jørnsebakken 17 1444 Drøbak. Verneforeningen er enig i Tore Isings vurderinger og konklusjon.

Konklusjon
Verneforeningen vil på det sterkeste gå imot at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene
§ 4.4. – avsnitt 1 og 5 til søknad om rammetillatelse for Storgata 57. Lehmannsbrygga

VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK

Ivar Andreas Høivik

Kopi: Frogn kommune, Enhet for samfunnsutvikling, Bygg. Postboks 10, 1441 Drøbak
Akershus fylkeskommune, v/ Ingeborg Hvidsten, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo