Høring: Områdefredning ved Husvik og Kopås i Frogn kommune

Riksantikvaren har sendt ut følgende melding og kart:

Oscarsborg festning, inkludert blant annet anleggene på Husvik og Kopås, ble fredet i 2014. Nå foreslår Riksantikvaren å frede to områder i tilknytning til disse to anleggene.

Omfanget av fredningen

Forslaget om fredning omfatter de to områdene som er avmerket på det vedlagte kartet. Det ene området ligger øst for Husvik-batteriet og nord for Kopås-batteriet, mens det andre ligger øst for Kopås-batteriet.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er først og fremst å beskytte virkningen av de fredede kulturminnene i landskapet. Fredningen skal sikre at byggetiltak i anleggets umiddelbare nærhet ikke virker generende inn på opplevelsen av forsvarsverket.

Fredningsforslaget er utarbeidet på bakgrunn av Landsverneplan for Forsvaret (Forsvarsbygg 2000), Verneplan for Oscarsborg (Forsvarsbygg 2006) og den fastsatte forskriften om fredning av Oscarsborg festning.

Høringsfrist

Frist for eventuelle merknader til høringen må rettes til Riksantikvaren innen 30. januar 2017.

Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo, eller pr. e-post: postmottak@ra.no.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål om fredningssaken kan du ta kontakt med: