Verneforeningen Gamle Drøbak – Verneplakett for 2019

Generelt
Ved fristens utløp 18.november 2019 var det kommet inn åtte forslag til kandidater for å motta verneplaketten for 2019. Alle forslagene er vurdert av verneforeningens plakettkomité. På bakgrunn av komiteens vurdering har verneforeningens styre nominert 3 eiendommer for endelig evaluering. Endelig plakett vinner blir offentliggjort på Verneforeningens årsmøte mars 2020.

De nominerte eiendommene er:

 • Storgata 2 (Grøn-Hansen gården)
 • Storgata 10 (Telegrafen)
 • Jørnsebakken 17

Den endelige evalueringen blir gjennomført etter kriterier slik de framkommer av verneplakettens statutter, og på bakgrunn av befaringer og samtaler med eierne av de nominerte eiendommene. Mottaker av verneplaketten for 2019 vil bli offentliggjort på verneforeningens årsmøte 11. mars 2020.

Storgata 2 (Grøn-Hansen gården)
Eier: Grøn-Hansen gården AS
v/ Camilla Stolph Smith
Mob. 984 93 495
E-post: camilla@steilmann.no

Storgaten 2 i 2019
Storgaten 2 i 1959

 

 

 

 

 

Kategori
Vedlikehold og utbedring av eksisterende verneverdig bebyggelse.

Historikk
Den nye Grøn-Hansen gården ble tegnet av arkitekt Fritz Jordan og bygget i 1953 til erstatning for det opprinnelige trehuset på tomta (revet 1951). I 1. etasje inneholdt bygningen opprinnelig Follo politikammer og Drøbak postkontor foruten et glassmagasin og en skobutikk, mens 2. g 3. etasje besto av leiligheter med moderne bad. Kjelleren inneholdt bl.a. arrestlokaler tilknyttet politistasjonen. Bygningen ble bygget av lettbetongblokker, pusset og malt, og med en særskilt mineralittpuss (murpuss tilsatt finkornet naturstein) i 1. etasje. Den fikk også valmet tak med såkalt Drøbak-svai.

Aktuelt tiltak
Bygningen led av mangel på vedlikehold, og var i en mye verre forfatning enn man først hadde trodd da den ble rehabilitert i et tett samarbeid med byantikvar Matilde Simonsen Dahl i Frogn kommune i 2018. Samarbeidet med byantikvaren var særlig tilknyttet fasadearbeidene for å gjenskape et mest mulig identisk uttrykk (fargevalg, kornstørrelse i den grå mineralittpussen i 1. etasje etc.).  Nesten all puss måtte dunkes ned og mures opp igjen, inngangspartier og ytterdører ble slipt ned og beiset på nytt, vinduene ble reparert, rekkverk, blomsteroppheng og annet smijernsarbeid ble malt, samtlige markiser ble reparert og fikk ny duk, og byantikvarens ønsker om nedløp og beslag i sink ble etterfulgt. Alle de 12 balkongene var også i en elendig forfatning og måtte repareres fra grunnen av, bl.a. med nye fronter og nye gulv. Innvendige oppganger hadde store setnings- og råteskader, og måtte pusses og repareres før de ble malt i to fargekombinasjoner. Hele kjelleren ble malt på nytt og arrestlokalene tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk.

Foreløpig vurdering
Komitéen ønsker å berømme gårdeiers vilje og engasjement for gjennom riktig valg av materialer, farger og karakteristiske detaljer å gjenskape og ivareta et originalt og helhetlig 50-talls uttrykk med høy kvalitet. Særskilt vil vi berømme viljen til å gjenskape mineralittpussen i 1. etasje istedenfor bare «å male over» som var et reelt alternativ.

Storgata 10 (Telegrafen)
Eier: Olav Dahlen Zahl
Mob.: 909 86 386
E-post: odz@fjordsyn.net

Byggmester/kontaktperson: Frank Kristiansen A/S v/Sindre Sandberg
Mob.: 940 19 960
E-post: sindre@frankkristiansen.no

Storgaten 10 «Telegrafen»

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategori
Restaurering og tilbakeføring (gjenoppbygging etter brann) av verneverdig bebyggelse til opprinnelig utforming.

Historikk
Opprinnelig lite hus sannsynligvis fra 1600-tallet som ble utvidet til et kombinert handelshus og privat bolig på to etasjer i ca. 1790. Huset inneholdt seinere bl.a. telefonsentral og telegrafstasjon fra 1911 til 1971, avholdscafé fra 1917-1921, postkontor fra 1921 til 1956, og et vinutsalg fra 1970 til 1982. Huset ble opprinnelig bygget av laftet tømmer, seinere panelt, og med valmet tak. Det ble bygget om og modernisert under ulike eiere og i flere perioder, bl.a. med nye vinduer som ga huset et nytt særpreg som skiftet fra empire til sveitserstil etter at Det norske Telegrafvæsen overtok bygningen i 1917. Huset ble overtatt av Frogn kommune i 1971 og solgt videre i 1983 før det igjen ble bygget om og innredet til restaurant og nattklubb i 1984. Bygningen mottok Verneplakett for 1987 etter forutgående restaurering. Overtatt av nåværende eier i 2002. Totalskadet av brann 11. februar 2015. Foreslått tildelt Verneplakett i 2018 men ble da ikke vurdert av komitéen fordi gjenoppbyggingsprosjektet ikke var avsluttet.

Aktuelt tiltak
Både eksteriør og interiør er gjenoppbygget og tilbakeført til opprinnelig 1800-talls uttrykk etter antikvariske retningslinjer og i tett samarbeid bl.a. med Akershus Bygningsvernsenter v/ Tømmermester Per Willy Færgestad og antikvariske myndigheter.  Bare deler av den opprinnelige laftekonstruksjonen i 1. etasje kunne gjenbrukes. Nye vegger ble laftet og taket bygget opp på nytt etter gamle konstruksjonsmetoder. Nye vinduer med håndblåst glass. Karmer og listverk samt nytt utvendig panel høvlet for hånd etter tilsvarende gammel teknikk. Lite, originalt vindu fra 1700-tallet fra annet hus i Drøbak, gitt som gave fra verneforeningen og innpasset i 1.etasje mot gata. Tilbakeføring av opprinnelige interiører bl.a. ved gjenbruk av fargepalett, opptrykk av gammel tapet (i samarbeid med John Brenne) etc. (Interiørarkitekt Beate Ellingsen). Ny innredning av loft, samt nytt kjøkken, toaletter og tekniske rom innpasset i nybygg delvis under terreng/uteservering mot bakgården. Prosessene er dokumentert og gjort tilgjengelig for alle interesserte på en forbilledlig måte bl.a. gjennom film og en utstilling på stedet.

Foreløpig vurdering
Arbeidet er et resultat av forbilledlig initiativ og engasjement fra huseier for bygge opp igjen og delvis tilbakeføre interiør og eksteriør etter strenge antikvariske retningslinjer.  Valg av materialer og bygningselementer er sammen med detaljering, riktige malingstyper og fargebruk gjort mulig og gjennomført både ute og inne på bakgrunn av helt unike forutsetninger. Med en annen huseier kunne resultatet lett blitt styrt av kommersielle krav til økonomi og ferdigstillelse som kunne gitt et helt annet resultat.

Jørnsebakken 17
Eier: Anette og Tore Ising
Mob.: 913 31 728
E-post: toising@online.no

Jørnsebakken 17 fra gaten

 

 

 

 

Jørnsebakken 17 fra hagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori
Et tiltak som kombinerer vedlikehold og utbedring av eksisterende verneverdig bebyggelse med restaurering og tilbakeføring til opprinnelig utforming.

Historikk
Trehus med svaitak, antagelig fra midten til siste halvdel av 1700-tallet, og med tilhørende uthus fra 1750. Huset tilhørte tidligere kunstneren Olaf Holweck (1896-1973) som bl.a. brukte uthuset som atelier. Håndmalt sitat etter ham bevart innvendig på uthusdør. Eiendommen ble seinere solgt og uthuset tatt i bruk som gjestehus. I hovedhuset ble gavlveggen mot syd etterisolert og kledd med kopi av originalt lektepanel på 1980-tallet. Da eiendommen ble overtatt av nye eiere i 2005, var originale vinduer skiftet ut med husmorvinduer og hovedinngangen mot Jørnsebakken besto av en moderne dør med sidefelt. Husene var relativt forfallene til tross for at utbedring var igangsatt av tidligere eier, bl.a. med nytt bad i hovedhusets 1. etasje (i 2002). Eiendommen var opprinnelig festetomt underlagt eierne av Lehmannsbygga, men ble løst inn sammen med store deler av Bråtan i 2015.


Aktuelt tiltak
De nye eierne bodde seg inn i huset, brukte tid, og utbedringsarbeidene ble gjort over to år under ledelse av Drøbaktredetaljer v/ Tømmermester Per Willy Færgestad.

 • Alle vinduer er tilbakeført etter spor i fasadene av opprinnelige åpninger og fotografi fra ca. 1900.
 • Omlegging av tak med gjenbruk av original stein, og tilhørende nye vindskier.
 • Kopiert opprinnelig dør mot Jørnsebakken og flyttet tilbake til opprinnelig plass.
 • Lite opprinnelig vindu mot syd var kledd inne og ble tatt fram og fikk nye vannbrett og hulkiler.
 • Glassveranda i sveitserstil mot vest ble tilbakeført til slik som på fotografi fra ca. 1900.
 • Innvendig dør, håndhøvlet veggpanel, himlinger og belistning til flere vinduer og dører er kopiert etter opprinnelig utførelse.
 • Utbedret uthus; bl.a. ved omlegging av tak, gjenåpning av tidligere dør med særpreget låskasse, nye innervinduer, delvis kopi originalt panel etc.
 • Opparbeide tilhørende hage bl.a. med ny «Drøbak-stakitt».


Foreløpig vurdering
Eierne av Jørnsebakken 17 har vist stor ydmykhet for det historiske særpreget samtidig som det opprinnelige uttrykket har vært bestemmende for hva som er gjort. Både utvendig og innvendig framstår husene og den tilhørende hagen derfor i dag med et tilnærmet opprinnelig uttrykk (vinduer, dører, panel, belistninger, himlinger, tak etc.).

Harald Krokstrand (leder)
Pål Henry Engh
Jan-Kåre Øien