Frogn kommune,
Formannskapet
Rådhuset
1440 Drøbak                                                                                                   Drøbak, 17.04.2015

Kommunebrygga/Sjøtorget

Tollboden
Vi ser at det på Formannskapsmøtet 22/4, og senere Kommunestyremøte, er satt opp to saker som angår det som skal skje med bryggene på Sjøtorget og Kommunebrygga som begge er i en svært dårlig tilstand etter mange 10-år med manglende vedlikehold fra Frogn Kommunes side.

Det er ikke enkelt å få hel innsikt i saken ut fra de fremlagte papirer, men når det gjelder Kommunebrygga er Rådmannens innstilling følgende:

1. Tredelen av Kommunebrygga rives og leveres til godkjent mottaksanlegg.
2. Det bevilges 250 000.- til rivingsarbeidet og istandsettelse av steinfundamentet.

Rådmannen sier i sin innstilling:
“Kommunebrygga benyttes i dag av privatpersoner til fortøyning av småbåter. Kommunen har ikke forvaltningsavtale som genererer noen form for inntekt fra brygga. Tredelen av brygga har tidligere blitt benyttet av større båter, men per dags dato benyttes den hovedsakelig (stein og betong delen av brygge) til fortøyning. Med hensyn til dagens bruk er det etter rådmannens oppfatning vanskelig å begrunne kommunale investeringer på rehabilitering av brygga”.

Vi vil her bemerke at Rådmannen ser fullstendig bort fra det ansvar som ligger på Kommunen som grunneier. Det er alle grunneieres plikt å sørge for vedlikehold av sine bygninger og installasjoner slik at forfall unngås. Det er også et faktum at Kommunebrygga (og Sjøtorget) ligger i Vernesonen. Innenfor dette området er det et generelt riveforbud. Det er opplagt at dersom tredelen av brygga rives er dette å oppfatte som hel riving av en meget viktig del av brygga. Da må dette søkes om og legges frem for Fylket og Verneforeningen i og med at vi har nabostatus.
Vi finner det underlig at Frogn Kommune ikke kan leve opp til de samme krav som man stiller til andre grunneiere innenfor Verneområdet. Full rehabilitering og isstandsettelse av bryggene, med trebrygger, må være den eneste akseptable løsning her. Dette er det eneste som kan forsvares gjennomført uten en omfattende søkeprosses – på lik linje med hva alle andre i Verneområdet må etterleve såfremt de ønsker å gjøre noe annet enn å reparere og vedlikeholde noe som finnes i dag.

Verneforeningen tar det for gitt at Frogn Kommune følger de samme spilleregler som kommunen stiller til alle som ønsker å tilføre noe nytt/gjøre endringer innenfor Verneområdet. Vi har fått høre at Drøbak Marineservice har levert til Tore Vestby et kostnadsoverslag på full istandsetting av denne tre- brygga til kr. 1,2 mil. Vi finner det da underlig at et tilsvarende forslag er beregnet til nærmere 4,5 millioner i rapporten som er vedlagt forslaget.
Vi håper Frogn kommune finner en løsning som er til gunst for Verneområdet og det maritime miljø.

Med hilsen – Styret
Verneforeningen Gamle Drøbak Lindtruppbakken 16 – 1440 Drøbak
Kopi: Akershus Fylkeskommune, Akershus Amtstidende. post@verneforeningen.no