Verneforeningen fikk for litt siden en forespørsel fra Frogn Kommune; «Har det vært flere hus i Storgaten 15 enn det som står der i dag?».

Det var ikke noe vi kunne svare på direkte, så ved hjelp av Anne Gulliksen ble følgende svar utarbeidet.  Siden dette er informasjoner om en av Drøbaks best bevarte eiendommer kommer her svaret i sin helhet:

Forespørsel angående hus i hagen i Storgaten 15, gnr 86 bnr 82/174

 

 

 

 

 

Bilde t.v. Storgaten sydover av Fotograf Georg Kjellerød, han virket fra 1906-13.

Frogn kommune har sendt Verneforeningen Gamle Drøbak (VGD) et  spørsmål: «Om det har stått et hus til i Abrahamsenhagen, Storgaten 15». V GD har en samling gamle bilder fra Drøbak. Øverst ser vi to av dem,  se over til høyre. Det er Storgaten sett fra syd til nord. På dette bildet ligger Storgaten 21 nederst til venstre. På dette bildet er det et en etasjes hus, og ca 1920-30 ble det påbygget en etasje til og ble slik huset fremstår i dag. Taket vi ser i hagen er deler av Stabburet. Det står der fremdeles og er restaurert. Bildet  til venstre  er fra det samme området, men er tatt i motsatt retning. Det er ikke synlig noe tak i Abrahamsenhagen.

Historikk

Storgaten 15 (Abrahamsen huset) er utskilt fra Drøbak gård. Den ligger i krysningen av Carlsebakken, Badehusgaten og Storgate. Eiendommen bestod av to matrikler nr 87 og nr 190, i dag gnr/bnr 86 87/174. Badehusgt 2 er utskilt fra mtrnr 190, og mtrnr 548 ble skilt fra mtrnr. 87/190 i 1947. mtrnr 548 er fortauet mot Storgaten, servitutt vedrørende trappen ut mot gaten.

Slakterhuset, uthus, lufterom for kjøtt, mekanisk verksted, andre uthus og fryserom ligger sydvest på eiendommen, og de er bygget om etter hvert som kravene har endret seg. På mekanisk verksted ble himlingen løftet og ny pipe murt opp. Både hovedhus og de andre husene er vedlikehold flere ganger. Det er lagt inn vann, bad, vinduer er skiftet, innvendig trapp er flyttet, svalgangen bygget inn, utvendig panel er vedlikeholdt og byttet ut flere ganger. Balkongdører og alle vinduer i 2 etasje er skiftet. Det er også dører til butikkene, butikkvinduene og vinduene mot vest.

Nyere tid

I 1996-97 ble det søkt om å rive to uthus i «Abrahamsen hagen». Det ble ikke gitt rivetillatelse da Akershus Fylkeskommune motsatte seg riving. De uthusene søknaden gjaldt er markert i kart og i skissen under.

Her gjengis Frogn kommunes vedtak i Planutvalget.

«Planutvalg vedtar «Riving vil bli gitt når godkjent utenomhusplan foreligger». En slik utomhusplan må inneholde; Funksjonsangivelse (hva de ulike arealene skal brukes til), plassering og orientering av gamle og nye bygninger eksisterende og ny vegetasjon, event. Terrengendringer (eksist. Og nye koter), stigningsforhold veier o plasser, adkomstforhold o.l. Utomhusplanen må ha omkringliggende bebyggelse inntegnet og planens strore trekk (hvordan nye hus orienteres, hvordan arealene skal brukes o.l.) må være begrunnet. 

Akershus Fylkeskommune hadde omfattende merknader og fraråder riving av de SEFRAK registrerte bygningene fra 1700, 1800 med godt bevarte ombygginger på 1900-tallet. Det særegne bygningsmiljøet, se ytterligere referanse til Akershus Fylkeskommunes brev 4277/2/97/L92. Her påpekes det at det må gis dispensasjon fra vedtatte bestemmelser i antikvarisk spesialområde for å gjennomføre et rivingsvedtak, og Akerhus Fylkeskommune motsetter seg en slik dispensasjon.

Kulturminner og kulturarv

VGD erfarte at det ble ikke gjennomført noen utenomhusplan, og Fylkeskommunens sitt råd samsvarer med VGD sitt syn.

Hus, som for noen kan virke som falleferdige rønner, har vist seg å ha stor kulturhistorisk verdi, men det krever en bevissthet om Frogns kommunes kulturminner og de verdier tidligere generasjoner var med på å skape.

Å kontakte en fagmann som har kunnskap om vår kulturarv vil gi en god plan over området, og  kommende generasjoner vil kunne glede seg over den historisk forankring som både familien og miljøet i Drøbak har vært med å skape. Slik vil et kulturlandskap ivaretas når de rette personene tar ta hånd om dem.  Dette er viktig å ha i mente når dagens <Verneplan nå er oppe til revidering. Storgaten 15 er en liten, men viktig brikke i denne planen. Etter vårt syn bør denne grønne lungen tas vare på slik den er, ikke utbygges mer.

Under viser VGD dagens situasjon og endringer i bygningene fra 1886 og frem til 2020.

Dagens situasjon i 2020, sammenlignet med data fra Kartverket og Norgeskart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uthusene, som ønsket revet i
1997 står der fortsatt i dag.

 

Hilsen
Anne Gulliksen/Tore Erlandsen