Av Bjørn Loge, Styreleder for Verneforeningen Gamle Drøbak

Verneforeningen Gamle Drøbak er sterkt bekymret over den slitasjen Kirkeparken utsettes for, det manglende vedlikeholdet og spesielt den tydelige mangel på forståelse fra Frogn kommune hva denne parken representerer for innbyggerne som minnelund og Tusenårssted når Kirkeparken leies ut til «ekstrembruk» som festivalarena med den betydelige risiko for varige skader på minnelund, trær og parkområde arrangementene innebærer.

Verneforeningen gamle Drøbaks verdigrunnlag er tuftet på å bevare og styrke Drøbaks særegne kulturminner, kulturmiljøer og kulturverdier. En viktig del av dette er Badeparken med sine mange gamle og markante trær og gressplener. Ettersom byens «grønne lunger» etter hvert tettes igjen med bebyggelse, blir Badeparken enda viktigere som daglig friområde og park for byens befolkning. De gamle trærne og grøntanleggene er betydelige elementer for helhetsinntrykket av parken og bidro sterkt til at Badeparken ved årtusenskiftet ble kåret av innbyggerne til kommunens Tusenårssted og dermed vedtatt bevart for fremtiden.

I 2018 ble det nye minnesmerket for falne under siste verdenskrig med tilknytning til Drøbak/Frogn, innviet i Kirkeparken og i juni 2019 ble et minnesmerke for Luftambulansen innviet i den sørlige delen av Badeparken. Begge minnesmerker er omkranset av trær. Fra tidligere finnes byster av Niels Carlsen ved Seniorsenteret – Drøbak hospital – og Oberst Birger Eriksen nær minnesmerket for falne, samt ankeret fra Blücher som ikke bare er et minne om bragden 9. april 1940, men like mye er til minne om alle de unge, tyske soldatene som omkom i Drøbaksundet. Kirken med sine graver og minnelund ligger opp mot parken i den søndre enden av Kirkeparken.

Akkurat dette stedet med sine minnesmerker og vakre trær, som er ment som et sted for fred og kontemplasjon, og der selv lekeplassen for kort tid siden ble foreslått flyttet for å ikke bryte freden, har kommunen valgt som stedet for «ekstrembruk». En bruk der parken stenges av med tunge gjerder, salgsboder og ekstreme sceneinstallasjoner for festivaler. Utstyret fraktes inn i parken med store, tunge kjøretøy og forankres i de allerede nedslitte plenene som er gjennomfiltret med røttene fra de gamle trærne og som slites ytterligere ned av de to og et halvt tusen deltagere som naturlig nok, gleder seg under festivalen.

Ved siste festival i juni hadde arrangørene omkranset minnesmerkene med telt og reklame. En bil sto på utstilling på svaberget noen centimeter fra bysten av Oberst Eriksen. Ved et lite uhell kunne denne vært veltet og skadet. En bod som sto mellom minnesmerket for falne og Blücherankeret var plassert slik at minnesmerket sto bortgjemt og som et fremmedelement i veien for kommersen. Et uverdig syn!

I Frogn kommunes «Utleiereglement for kommunale områder og lokaler», punkt 6.5 Offentlige friområder, står følgende: BADEPARKEN – Badeparken i Drøbak har egen skjøtselsplan, der det ikke er anbefalt å tillate store arrangementer på gresslettene i Badeparken.

Under Orden, punkt 5, Vilkår for leie av uteområder, står det at det ikke er «tillatt å slå ned forankring som kan skade grunnen» og videre at «Arealene skal være i samme stand etter at leietiden er over. Hvis skader er oppstått på kommunal eiendom, vegetasjon og lignende, må leietager utbedre dette umiddelbart for egen regning …».

Det fremgår derfor tydelig, især ifølge punkt 6.5 i kommunens egne retningslinjer, at Frogn kommune ved utleie av Kirkeparken til store festivaler slik det har vært tilfellet i 2018 og juni 2019, bevisst bryter sitt eget regelverk.

I et brev til Frogn kommune den 9. november 2018 meldte Verneforeningen om sine bekymringer for den slitasje og belastning slike arrangementer har på de gamle, verneverdige trærne samt plen og veier i Kirkeparken. Det ble påpekt at slike tunge arrangementer kunne få som konsekvens at de gamle trærne fikk varige og uopprettelige skader og nedsatt levetid. Verneforeningen mottok aldri noen reaksjon eller svar fra kommunen på sin henvendelse.

Kirkeparken er ikke stedet for slike arrangementer. Verneforeningen vil igjen, innstendig oppfordre Frogn kommune om å finne andre arenaer som er bedre skikket til festivaler som referert og andre store arrangementer som krever mye og tung logistikk hvor store, tunge biler kjører over plen og røtter og presser jordsmonnet sammen. Oppsetting av store sceneinstallasjoner, tung inngjerding og salgsboder som må forankres i grunnen, skader grunn og røtter til trærne ytterligere. Slik bruk står ikke bare i strid med kommunens egne utleievedtekter og vedtatte forvaltningsplaner, men er også klart i strid med de anbefalinger som er gitt om bruk og bevaring av Kirkeparken av arborist Kenneth Thommassen i hans rapport til Frogn kommune i 2017.

Verneforeningen vil understreke at foreningen ikke er imot at det arrangeres festivaler i Drøbak. Snarere det omvendte. Arrangementer som store deler av Drøbaks egen befolkning og mange tilreisende gleder seg til, ønskes velkommen.

Det er imidlertid planlagt flere arrangementer i Kirkeparken av samme type i sommer. Verneforeningen vil igjen be kommunen om at alternative arrangementsområder snarest blir vurdert. Det vil være seg for eksempel området ved gjestehavna/Sjøstjerna som ble anlagt for slik bruk, Sagajordet eller hele eller deler av Bankløkka med eventuell avstenging av Kirkegata.

Det ovenstående ble 7. juli 2019 sendt Frogn Kommune i brevs form. Det foreligger allerede et svar fra Frogn Kommune som kommer her: