Drøbak 4.10.16
Forleden dag ble vi gjort oppmerksom på denne planen som har versert i Frogn Kommune noen måneder nå. Her er et lite utdrag av papirene. Vi ble samtidig bedt om å gi en uttalelse, som følger nederst i denne teksten:

Gnr 86 bnr 147 – Detaljregulering Husvikveien 5 – forsterket omsorgsbolig
Behandles i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19   17.10.2016
Rådmannens innstilling:drobak
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og
anbefaler oppstart av reguleringsarbeid for Husvikveien 5 – Forsterket omsorgsbolig
for vanskeligstilte.

Følgende føringer bør legges til grunn for arbeidet:
 Området består av sammenstilt eller tettstående småhusbebyggelse, og man
skal videreføre denne bebyggelsesstrukturen i skala, volum, høyde, utforming
og material- og fargebruk:
– Det skal tas hensyn til omkringliggende, eksisterende bebyggelse. Ny
bebyggelse skal ha småskala utforming. Bygningsvolumet skal brytes opp
for å oppnå variasjon
– Høyder på ny bebyggelse skal være 2-3 etasjer og ikke overstige høyder
på omkringliggende bebyggelse.
– Dagens siktlinjer skal tas hensyn til i planforslaget.
– Ny bebyggelse skal plasseres langs gaten for å tilrettelegge for et skjermet
uteareal på baksiden av bygget samt for å understreke gateløpet. Det må
sikres tilstrekkelig sol på utearealet.
– Det skal stilles krav om saltak i bestemmelsene og takflatene bør ligge mot
gaten slik det er typisk i området. Takvinklene (grader) i området skal
legges til grunn.
– Store glassflater, balkonger, verandaer og takoppløft ut mot Husvikveien
bør unngås.
 Gode, trafikksikre adkomstforhold må sikres i planen.

SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Frogn Kommunestyre vedtok 07.12.2015 å gi rådmannen fullmakt til å iverksette reguleringsarbeid med mål om å etablere forsterkede omsorgsboliger i Husvikveien 5. Rådmannen legger fram anmodning om oppstart for å forankre føringer for planarbeidet hos utvalget. Det er en forutsetning at dagens bebyggelse rives og erstattes med nybygg. Rådmannen anbefaler at det startes opp planarbeid, med føringer som vurdert i rapport datert 26.08.16 og i innstillingen.

Bakgrunn for saken:
Frogn kommune v/ avd. for eiendomsforvaltning anmoder om oppstart av reguleringsarbeid i Husvikveien. Anmodningen gjelder én eiendom som i dag er bebygd med et leilighetskompleks (typologi: rekkehus) med 6 leiligheter. Eiendommen er på om lag 889m2. Formålet med planarbeidet er å etablere omsorgsboliger for vanskeligstilte. På grunn av sitt behov for areal og romprogram forutsettes eksisterende bebyggelse revet og erstattet med nytt bygg.
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-7 fastsetter at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning eller med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller andre årsaker.
I Frogn kommune er personer med rusproblemer og/eller psykiske problemer overrepresentert blant de bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet. I kommunestyremeldingen om boligutvikling i Frogn kommune som ble behandlet av kommunestyret i oktober 2012 ble det angitt et behov for opptil 8 nye boenheter for
mennesker med ruslidelser frem til 2020.husvikveien

Stortingsmelding 26 (2014-2015) – fremtidens primærhelsetjeneste beskriver videre at kommunene vil få nsvaret for øyeblikkelige hjelpfunksjoner for pasienter med rusog psykiske lidelser. For å møte behovet for ivaretakelse av et tilfredsstillende boligtilbud samt helse- og omsorgstjenester for denne målgruppen må det etableres et bofellesskap med heldøgns bemanning senest i løpet av 2019. Helse- og omsorgstilbudet må skreddersys til den enkelte beboer. Hovedfokuset med boligen er å forhindre tilleggsproblemer og å fremme den enkeltes vei mot bedring og mestring av egen livssituasjon.

Fem ulike lokaliseringer av forsterket omsorgsbolig ble vurdert i rapporten “Forsterket omsorgsbolig for vanskeligstilte – Vurderinger alternative lokaliseringer” datert 22.10.2015. Denne rapporten ble behandlet i Kommunestyret den 07.12.2015 (sak 207/15), og Husvikveien 5 ble vurdert som best egnet lokalisering. Det ble samtidig tilrådt å starte regulering av Husvikveien 5 til dette formålet. For å klargjøre hvilke føringer som skal gjelde for videre reguleringsplanarbeid ønskes planinitiativ behandlet politisk.

Her følger Verneforeningens uttalse sendt Frogn Kommune den 14/10-16:

Frogn kommune,

Rådhuset

1440 Drøbak

Uttalelse til sak 82/16 i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 17.10.2016 –  Gnr 86 bnr 147 Detaljregulering Husvikveien 5 – forsterket omsorgsbolig

Vi viser sak 82/16 i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 17.10.2016 –  Gnr 86 bnr 147 Detaljregulering Husvikveien 5 – forsterket omsorgsbolig. Saken gjelder forslag om å starte opp planarbeid for å rive dagens bebyggelse og erstatte dette med større nybygg som plasseres ute i gateløpet. Rådmannen legger fram anmodning om oppstart for å forankre føringer for planarbeidet hos utvalget.

Verneforeningen synes det er fornuftig av rådmannen å forankre saken før et eventuelt planarbeid startes opp. Det dreier seg om å erstatte et relativt beskjedent bygg med en vesentlig større bygning annerledes plassert på tomta, i et krevende vernemiljø (umiddelbar nærhet til Ringgården, tildels svært gammel bebyggelse, trafikale- og parkeringsmessige utfordringer, m.v.).

Verneforeningen Gamle Drøbak kan ikke gi sin tilslutning til forslaget om oppstart av planarbeid. Våre begrunnelser for dette er:

Volum/plassering
Det foreslåtte nybygget vil bli for stort. Det synes som om forslaget er utarbeidet utfra ønskene i romprogrammet, ikke hva tomten eller omgivelsene tåler. For å få plass til bygget og samtidig gi ønsket uteareale må bygningen plasseres helt ute i gateløpet. Vi mener at dette vil lukke gaten på en uheldig måte. Vi mener tre etasjer er for høyt i dette området, og kan heller ikke se at forslaget om å bryte opp bygningsvolumet løser det grunnleggende problemet.

Traffikk og parkering
Vi fnner det lite fremtidsrettet å ytterligere tette igjen dette trange gateløpet, med forventet økende trafikk til Oscarsborg. Vi kan heller ikke se at forslaget behandler parkeringsproblemet. Det antas at beboerne ikke vil ha egne biler, men at boligene skal ha døgnbemanning – men uten at det drøftes hvor personalet skal parkere.

Vi tilrår at planarbeidet ikke igangsettes.

Med vennlig hilsen
Verneforeningen Gamle Drøbak

sign