I kommunens utmerkede postliste fant vi den 26/11 følgende oppklarende(?) oppklaring om det foreligger et byggeforbud i 100 meters beltet langs sjøen mellom Gylteholmen og Skiphelle.

Fra: Line Gulbrandsen
Sendt: 26. november 2018 16:22
Til: ‘bb@drobakark.no’
Kopi: ‘ma@drobakark.no’; ‘as@drobakark.no’; Anne-Bergitte Thinn

Emne: Avklaring byggeforbud eller ikke langs sjøen for strekningen Gylteholmen –
Skiphelle

Vi viser til tidligere korrespondanse vedrørende ovennevnte, senest din e-post av i dag til Enhet for
samfunnsplanlegging.

Kommunen har fått svar på sin forespørsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende § 6-3 i bestemmelser til gjeldende kommuneplan for Frogn og forholdet til plan- og bygningsloven § 1-8, 2. ledd, etter departementets uttalelse om plan- og bygningsloven § 1-8 andre og tredje ledd og krav om byggegrense.
Departementet tar ikke standpunkt til hvordan kommuneplanbestemmelsen skal forstås, og henviser til at det er kommunen, som har vedtatt den aktuelle bestemmelsen og vet hva som var forutsetningen da den ble vedtatt, og har oversikt over hvordan den er praktisert, som er nærmest til å tolke den. Samtidig anbefales det at kommuneplanen endres dersom det har oppstått tvil om tolkningen av bestemmelsen.
Intensjonen bak kommuneplanbestemmelse § 6-3 var å gjenspeile at i sentrumsområde/tettbygd strøk har kommunen valgt å legge mindre vekt på hensynet til 100-metersbeltet langs sjøen når det gjelder bygging. Det ble derfor vedtatt at det ikke skulle være byggeforbud. De øvrige hensynene i plan- og bygningsloven § 1-8 gjelder dog for bygging i strandsonen også på strekningen Gylteholmen – Skiphelle; det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser.
På bakgrunn av denne forutsetningen og praktiseringen av kommuneplanbestemmelse § 6-3, blir den fortsatt praktiseringen av bestemmelsen som følger:
Vi skiller ikke mellom regulert og ikke-regulert område i strekningen Gylteholmen – Skiphelle, og tettbygd strøk/sentrumsområdene praktiseres som før; det er ikke byggeforbud langs sjøen her.
I forbindelse med rullering av kommuneplanen vil plan se nærmere på 100-metersbeltet i hele kommunen, og vil kunne utforme en tydeligere bestemmelse.

Med vennlig hilsen
Line Gulbrandsen
Avdelingsleder
Enhet for teknisk, drift og forvaltning