Årsmøtet i 2023 vil bli avholdt tirsdag 28. mars kl. 18:00 på Sjøstjernen.
 
Dagsorden:
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av 2 referenter
  3. Valg av 2 protokollunderskrivere
  4. Valg av 2 stemmetellere
  5. Styrets beretning 2022
  6. Regnskap 2022 – revidert av revisor
  7. Innkomne forslag
  8. Virksomhetsplan for 2023
  9. Budsjett for 2023
  10. Valg
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 14. mars. Sendes til post@verneforeningen.no