Protokoll fra Årsmøte
Verneforeningen Gamle Drøbak
13.03.2019
Hospitalet, Drøbak


Deltagere
Antallfremmøtte: 30

Godkjennelse av innkalling og dagsorden
innkalling og Årsberetning ble utsendt
til medlemmene den 24.02.20!9.
Innkallingen ble godkjent.

Dagsorden:
1. Valg av møteleder
2. Valg av 2 møtereferenter
3. Valg av 2 protokollunderskrivere
4. Valg av 2 stemmetellere
5. Styrets beretning
6. Regnskap revidert av revisor
7. lnnkomne forslag
8. Virksomhetsplan for kommende år
9. Budsjett for kommende år
10. Valg
Dagsorden ble godkjent.

Valg av moteleder
Siri Margrethe Løksa

Valg av 2 møtereferenter
Enzo Finger og Bror Gevelt

Valg av 2 protokollunderskrivere
Trudy Wollbraaten og Reidar B. Schüller

Valg av 2 stemmetellere
Anne Gulliksen og Egil Øen

Styrets beretning
Møteleder gikk gjennom beretningen; overskrift
for overskrift.
følgende områder ga Årsmøtet innspill som det nye styret vil ta inn i sin virksomhetsplan
for 2019:

Stier og skilt. Spesielt var stien i Fiskekroken samt post-stien nevnt. Maurbakken er
dårlig merket for
turister.

Mer fokus hele miljøer. Området rundt Lehmanns-huset og Transformator-huset
nederst i Storgata var spesielt nevnt. Boplikt ble også nevnt, og hvilket ansvar
bygningenes eier har i forhold til vedlikehold, f.eks. Lehmannshuset og Tranga 8.

WEB-sida. Mye av foreningens stoff burde være interessant også i andre sosiale
medier, eksempelvis Facebook grupper som Drøbaksvenner, eller Snapchat,
lnstagram eller Twitter for å kunne en større og eventuell yngre målgruppe.

Kalendersalg. Per Willy Færgestad ga uttrykk for et ønske om å binde inn ca 3 sett av
alle årskalendere i et samlet bokverk for at Drøbaks historie skulle bli godt tatt vare
for ettertiden.

Det ble foreslått at de kalenderne, som ikke foreligger i digitalt format, blir
skannet/avfotografert.

Underveis orienterte Per Willy Fergestad om en pågående registrering av verneverdige
bygninger
i Frogn. Møteleder ga også stor honnør til plakett-komiteen. Årsforsamlingen
bifalte styrets ønske om å delfinansiere Jan-Kåre Øien’s bok om «Kunstnerbyen Drøbak» ifm
med jubileet i 2021.

Årsberetningen ble godkjent og styret innarbeider innspill fra Årsmøtet i virksomhetsplanen
for
2019.

Regnskap revidert av revisor
Anne Gulliksen leste revisors konklusjon
og gikk i gjennom regnskapet; post for post.
Regnskapet
ble god kjent.

lnnkomne forslag
Forslag fra styret om endring av kontingent med eventuell korrigering av vedtektenes tekst i
53 ble godkjent.
Også supplerende tekst i
54 gjeldende varamedlemmene ble godkjent.
Trudy Wollbraaten hadde levert inn
to forslag som hun argumenterte for:

a. Fredning av hele vernesonen. Enkelte av de eksemplene hun nevnte
understreker hvilket stort
press den bevaringsverdige delen av Drøbak er under.
Det nye
styret følger opp forslaget og utreder om dette er realiserbart.

b. Verneforeningens synlighet.
Det nye styret kartlegger om det finnes kompetanse i styret eller
medlemsmassen
til å utvikle bruk av sosiale medier som Snapchat, lnstagram og
Twitter for synliggjøring ovenfor et yngre publikum.

Virksomhetsplan for 2019
Møteleder gikk
i gjennom utsendt virksomhetsplan og understreket at styret planlegger ett til
to medlemsmøter med relevante innledere; Hintze Holm, riksantikvaren eller vår egen
byantikvar ble nevnt under møtet. En guidet tur i Drøbak med relevante deltakere fra
kommuneadministrasjonen står også på programmet. En stand torget i sommer ble nevnt
som en mulighet
for å bedre foreningens synlighet.
Odd
Stavseng’s forespørsel om dugnadsassistanse, (bære takstein, male) vil bli promotert og
frivillige kan melde seg til sekretæren ved behov.

Planen ble godkjent med Årsmøtet’s tillegg.

Budsjett for kommende år
Kasserer
gikk gjennom budsjettet. Merknad om at det er muligheter for bidragsytere fra
næringslivet (Banker, Forsikringsfond og andre stiftelser) for finansiering av en
informasjonsfolder. Hun oppfordret de medlemmene som tipper hos Norsk Tipping, til å gi sin
grasrotandel til Verneforeningen.
Budsjettet ble godkjent.

Valg
Fredrik Rivenes la fram valgkomiteens forslag som ble godkjent. For å tilfredsstille den nye
teksten i foreningens vedtekter, ble styrets varamedlemmer ordnet som første, andre og
tredje varamann. Det nye styret er som følger:

Leder: Bjørn Loge 918 89 129 bjornloge@gemail.com
Nestleder Siri Margrethe Løksa 917 19 994 / sma-loek@online.no
Sekretær: Bror Gevelt  480 73 150    / brorge@onIine.no
Kasserer: Anne Gulliksen  980 81 672     /  gulliksen.anne @gmail.com
Stvremedlem: Anders Graav
415 17 340 / anders. graav@yinsonproduction. com
Styremedlem: Morten Tvedt 416 48 241 / mortved@gmail.com
Styremedlem: Kirstin Hals (Tittin) Østigård 913 02 978 /  kho@dark.no
1.
Varamedlem: Egil Øen  909 10 942       / egiloeen @online.no
2.
Varamedlem: Enzo Finger 916 26 278 / enzo @enzo.no
3.
Varamedlem: Ola Brage Hansen 909 10 212 / ola@bragehansen.com

Årsmøtet ga det nye styret fullmakt til å utnevne en ny valgkomité.