Melding den 10.3.2020

Årsmøtet i Verneforeningen Gamle Drøbak onsdag 11. mars kl 18 er avlyst på grunn av Coronasmittefaren.

Av hensyn til våre medlemmer har styret i samråd med kommunelegen avlyst årsmøtet inntil videre.  

Vennlig hilsen

For styret i Verneforeningen Gamle Drøbak
Anne Gulliksen
kasserer
—————————–

I samsvar med vedtektene for Verneforeningen Gamle Drøbak
innkalles det med dette til årsmøte 11. mars 2020 kl. 1800 på Hospitalet

Dagsorden:
1. Valg av møteleder
2. Valg av 2 referenter
3. Valg av 2 protokollunderskrivere
4. Valg av 2 stemmetellere
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap revidert av revisor
7. Innkomne forslag
8. Aktivitetsplan for 2020
9. Budsjett for 2020
10. Valg

Det gjøres oppmerksom på at en enkel seremoni med tildelingen av foreningens verneplake
vil finne sted før det ordinære årsmøtet starter.
Etter seremonien vil Torkild Baden presentere sin bok om Lehmanns brygge.
Det serveres kaffe og kaker.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 26. februar 2020.
Sendes til e-post:
post@verneforeningen.no
————————————
Innen fristen har styret mottatt følgende forslag fra medlemmene:

 • Forslag fra Anne Gulliksen og Reidar Barfod Schüller: Tillegg til og endringer av vedtektene.
 • Forslag fra Anne Gulliksen. Årsmøtet bevilger inntil 50 000 kr. til kjøp av Joar Fotos fotosamling.
 • Forslag fra Axel Brun: Styret i Verneforeningen Gamle Drøbak ber en advokat utrede hvorvidt foreningen har nabo status eller ikke.

 

TIL Årsmøtet i Verneforeningen Gamle Drøbak 11. mars 2020.

Følgende tillegg og endringsforslag av vedtektene kommer fra Anne Gulliksen og Reidar Barfod Schüller

 • §1: Setning nr 4, byttes ut med det som har blå skrift
 • §2: Andre kulepunkt blå skrift legges til
 • §3: Tekst i paragraf endres, blå skrift, (etter ønske fra medlemmer. Det blir ingen endring i kontingent, kun betegnelse på medlemstyper)
 • §1
  FORMÅL:
  Verneforeningen Gamle Drøbak, VGD, er en frivillig organisasjon. VGD’s formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å arbeide for bevaring av stedets identitet og egenart. Spesielt den eldre, kulturhistoriske bebyggelsen, samt miljøet som særpreger gamle Drøbak og Frogn.
  Foreningen skal være talerør for medlemmer og enkeltpersoner uten å ha en rolle som prosjekterende part. Formålet søkes oppnådd gjennom vurdering og uttalelser i relevante saker som behandles i Frogn kommune, administrativt og politisk. Samt gjennom aktiviteter, formidling og opplysningsarbeid.
  Foreningens bundne midler, gaven fra Stiftelsen Gamle Drøbak på 3 millioner, som sikkerhet for fremtidig drift av VGD, skal stå sikkert plassert slik at de ikke forringes. Årsmøtet kan disponere maksimalt 10% av gaven etter forslag fra styret. 
 • §2
  VIRKSOMHETER:benytte aktivt vår klagerett og nabostatus i alle byggesaker i vernesonen Gamle Drøbak
 • §3
  MEDLEMSKAP KONTINGENT:
  Som medlemmer av Verneforeningen gamle Drøbak opptas enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter.
  Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Familiemedlemskap betaler vanlig årskontingent. Personlig medlemskap betaler 2/3 av årskontingenten. Familiemedlemskap har 2 stemmer og personlig medlemskap har 1 stemme. Medlemskapet gjelder fra kontingenten er betalt til og med førstkommende ordinære årsmøte.

Ad Fotosamlingen til Joar Foto: Det er omtrent 20000 bilder/negativer i Joar Fotos samling. Joar Foto skal selge den for 200 000 kr. Det er mye lokalhistorie samlet her og for at samlingen ikke skal gå tapt ønsker vi å få til et spleiselag der MIA (museene i Akershus) bidrar med 100 000 kr, historielaget og verneforeningen med 50  000 kr hver.

Hilsen
Anne Gulliksen og Reidar Barfod Schüller
Verneforeningen Gamle Drøbak.
———————————–

Til Årsmøte 11. mars 2020.
Forslag til dagsorden p 7.
Bakgrunn .

I den senere tid har det vært heftige diskusjoner om hvorvidt VGD har nabo status eller ikke.

Fremtredende medlemmer har hardnakket påstått at VGD har nabostatus, mens Rådmann og en rekke politikere har påstått det motsatte.

I vedtektene står det klart: Benytte aktivt vår nabo status i alle byggesaker i vernesonen Gamle Drøbak.

Under aktivitetsplan 2020 uttaler Teknisk utvalg seg: Vi forsøker å ikke blande råd til huseiere med våre formelle oppgaver i egenskap som nabo. Verneforeningen har klagerett, og har derfor status som nabo i alle saker innen vernesonen : Jfr sak 1989/73E.

VGD tar det altså som en selvfølge at de har nabo status når de har klagerett.

Verneforeningen har, på lik linje med Frogn Næringsråd , Båtforeningen og mange andre, klagerett såfremt de har rettslig klageinteresse. Det er etter min oppfatning ikke sammenfallende med nabo status.

Jeg er ikke jurist og skal ikke være dømmende, men jeg vil på dette grunnlag be generalforsamlingen ta stilling til mitt forslag:

Styret i Verneforeningen Gamle Drøbak ber en advokat utrede hvorvidt foreningen har nabo status eller ikke.  Saken fremlegges senest før neste årsmøte.

Selv om det nå skulle vise seg at VGD ikke har status som nabo, kan de selvsagt fortsette å  fremme sine synspunkter om byggesaker i Gamle Drøbak og eventuelt kunne klage som følge av sin rettslige klageinteresse.

Og det håper jeg at de fortsatt vil gjøre.

Jeg vil VGD alt vel. Om foreningen skulle fortsette å agere som om de har nabo status, og det viser seg at så ikke er tilfelle, kan det få alvorlige konsekvenser for foreningens omdømme.

Det må forhindres.

Mvh
Axel Brun