Verneforeningen Gamle Drøbak (VGD) får mange henvendelser og forespørsler om råd fra tiltakshavere innenfor Drøbaks arkitektoniske spesialområde. Vi setter pris på at de som før oppstart av eventuelle prosjekter ønsker å tilpasse utformingen til de regler og føringer som gjelder innenfor dette området. Det er helt i vår ånd.

Først må vi presisere at VGD må, som alle frivillige og ideelle organisasjoner, forholde seg til sine vedtekter samt de retningslinjer som gjelder for dens rolle i den offentlige forvaltning. Det er derfor viktig å presisere hva vi kan gjøre og hva våre begrensninger er. Det vil vi forsøke i det nedenstående.

Vedtekter. Vårt formål er å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak samt å bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og videreført. Det skal vi gjøre ved bl. a. å drive opplysningsarbeid. Opplysningsarbeid må imidlertid ikke sidestilles med rådgivning. I dag er det ingen formuleringer i våre vedtekter som gir oss fullmakt til, eller som tilsier at vi skal være et rådgivende organ for eller samtalepartner med utbygger i enkeltsaker. Det vil også fra et prinsipielt ståsted være uheldig om vi går inn i en slik rolle. Det vil både skape en presedens og kunne skade foreningens integritet.

Offentlig forvaltning.

I offentlig forvaltning brukes VGD som høringsinstans og VGD har klagerett i alle byggesaker innen vernesonen/antikvarisk spesialområde. Vi har med andre ord rett til å uttale oss om gjeldende byggesaker innenfor nevnte område.  Frogn Kommune står fritt til å legge våre uttalelser til grunn eller ikke.

Som nevnt skal VGD drive opplysningsarbeid. En del av denne virksomheten er å gi generelle råd om hvordan tiltakshavere bør gå fram mht fasadeendring i bygg innenfor det arkitektoniske spesialområde. En anbefalt fremgangsmåte er gitt i det nedenstående.

Mange av Drøbaks hus har eldre infrastruktur som basis for eksisterende bebyggelse. For å forsikre dere om at så ikke er tilfelle, bør dere sjekke dette med Riksantikvarens SEFRAK-register. SEFRAK ( “SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg”) er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner  Matrikkelen. Dersom dere trenger mer informasjon om SEFRAK-bygg, kan dere ta kontakt med kommunen/byantikvaren.

Deretter vil vi anbefale å sjekke med Frogn Kommunes byggeskikksveileder (http://www.frogn.kommune.no/public/byggeskikkveileder/). Med byggeskikkveilederen ønsker Frogn kommune å øke folks generelle kunnskap om bygningskultur og skape interesse og forståelse for lokal byggeskikk. Veilederen er et praktisk hjelpemiddel for byggherrer, politikere og saksbehandlere i kommunen.

Som neste skritt anbefaler vi at dere tar kontakt med en arkitekt, gjerne gjennom arkitektforeningen, for å sikre at bygget får en utforming som er i tråd med de verdiene og retningslinjene som holdes i hevd i reguleringsbestemmelsene for antikvarisk spesialområde http://webplan.follokart.no/Planarkiv/0215/GjeldendeBestemmelser/086-2400_bestemmelser.pdf. Arkitekten vil også være behjelpelig med nødvendig søknad og nabovarselutsendelse. Etter å ha mottatt eventuell søknad, vil kommunen sende nabovarsel til VGD for uttalelse.

Denne lenken til DOGA kan også gi nyttig informasjon https://doga.no/folketrakk?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Vi håper at denne veiledningen er til hjelp for dere og Verneforeningen ønsker dere lykke til i det videre arbeid

 

Mvh

VGD