Drøbak, 5. mars 2015

REFERAT FRA ÅRSMØTE VERNEFORENINGEN 4. MARS 2015 PÅ HOSPITALET

Tilstede fra styret: Ivar Andreas Høivik, Tore Erlandsen, Kari Rosenkilde, Terje Bakke Pettersen, Helge Hagerup, Anne Schäffer, Birger Håheim og Trudy Wollbraaten. Meldt forfall: Enzo Finger, Klaus Bareksten, Bente Heiersjø, Jørn Barkenæs.
I tillegg var det full sal på Hospitalet, 24 medlemmer.

Dagsorden:
1 Innledning
2 Valg av ordstyrer og referent
3 Styrets årsberetning og regnskap og budsjett
4 Innkomne forslag
5 Valg

1. Innledning
Ivar A.H. innledet og forklarte hvorfor årsmøtet var i mars og ikke i februar.

2. Ordstyrer og referent
ble valgt, hhv. Ivar Andreas Høivik, og Trudy Mørk Wollbraaten.

3. Årsberetning, regnskap og budsjett.
Ivar A.H. leste opp og kommenterte årsmeldingen for 2014. Under punktet for aktiviteter i året som gikk, kom det forslag fra medlem Sylvi Ofstad Samtag om å ha medlemsmøte om hvilke aktiviteter vi skal ha for å engasjere medlemmene. Alle krefter trengs i Drøbak nå, og hva slags aktiviteter skal verneforeningen ha, for å nå ut til medlemmene og engasjere dem. Under punktet om låven (og vårt kontor) i årsberetningen, etterlyste Ivar en person som kan bistå med arkivering. Det er store mengder dokumenter som skal sorteres og arkiveres etter ham, når han nå går av, og også Per Willy Færgestad.
Fra flere medlemmer ble det videre, etterlyst flere fotos på facebooksiden. Folk vil ha bilder fra før i tiden, som de ikke har sett 100 ganger før. Vi har dem jo, og kan tilgjengeliggjøre dem.
Forslag fra Ingrid Færgestad Bugge om å legge til på facebooksiden, bilder som legges ut på andre sider. Trudy MW noterte seg dette, og vi skal se om det praktisk kan la seg gjøre.

Deretter leste Helge Hagerup opp regnskap og budsjett. Det står bra til med Verneforeningens finanser. Han tok opp en liten detalj. Pensjonister og ungdommer betaler kr 75,-, han ønsket dette beløpet satt opp til kr 80,- for å kunne differensiere mellom innbetaling fra de som betaler full pris (kr 150,-) og to betalende pensjonister for eksempel.

Sylvi Ofstad Samstag påpekte at det nå i våre dager ser ut til at folk ikke har fritid å bruke på frivillig aktivitet. Hun foreslo at man kunne løse dette ved for eksempel å betale leder og sekretær en fast sum over budsjettet, og utvide arbeidsområdet noe. Helge H sa at regnskapet gjerne kunne outsources. Dette ble understøttet av Per Jacobsen og Kristin Kreul, som kom rett fra møte i Rotary, hvor problemet med å finne styremedlemmer er det samme, og også Torild Stumo fra Kunstforeningen bekreftet at de også hadde hatt store problemer med å få satt sammen nytt styre til årsmøtet. Denne diskusjonen vil fortsette. Alle var ikke enig. Terje Bakke Pettersen synes det er en uting at enkelte skal ha betalt, mens andre jobber gratis.

4. Innkomne forslag.
Forslag fra styret: I våre vedtekters §3 står det at ”Frogn kommune innbys til å utpeke ett medlem med varamedlem”. Vi foreslår at dette strykes da vi har dårlig erfaring med oppmøte fra de kommunale medlemmene. De har aldri vært til stede, og slik som det politiske klima er nå, er det ikke ønskelig å ha politikere tilstede på våre styremøter. Dette ble vedtatt.
Ny §5 i vedtektene ble også vedtatt: Årsmøtet foretar valg av styre etter innstilling fra valgkomiteen, samt velger valgkomité på tre medlemmer, og revisor, etter innstilling fra styret. Styret velger selv de komiteer som styret trenger til hjelp for sitt arbeide.

5. Valg
Valgkomitéen har hatt 5 møter og har bestått av Kristin Kreul, Per Jacobsen og Ivar Andreas Høivik. Valgkomitéen har ikke klart å finne ny leder for Verneforeningen nå foreløpig. Til tross for at 13 eksterne og 2 interne er forespurt. De foreslår i stedet at styret skal fordele arbeidsoppgavene seg imellom i første omgang. Styret og valgkomitéen må snarest ha et møte, og drøfte om dette er en god løsning, evt om man etter en slik runde likevel kan finne en leder i styret. Dersom så er, innkalles til nytt ekstraordinært årsmøte, for valg av ny leder.

Nytt styre blir da som følger:
Nestleder: Birger Håheim Varamedlem: Anne Schäffer
Sekretær: Trudy Mørk Wollbraaten Varamedlem: Tore Erlandsen
Kasserer: Kari Rosenkilde Varamedlem: Vibeke Sorø
Styremedlem: Enzo Finger
Styremedlem: Terje Bakke Pettersen
Styremedlem: Christian Eggen

3.
Valgkomitéen tok gjenvalg.

Den formelle delen av årsmøtet var slutt.

—oo0oo—

Deretter var det servering, og wienerbrødene forsvant som dugg for solen, det var engasjerte diskusjoner, og hyggelig stemning. Noen brakte spørsmål om den nye verneplanen som er ute på høring, på banen og fikk ryddet opp i uklarheter. Men snart var det

47FREL~1Plakettutdeling:
Verneforeningens ene plakett for året, gikk til Frelsesarméen, for sitt flotte restaureringsarbeide av huset i Storgata 15.

 

 

 

 

Verneforeningens andre plakett for året gikk til Ringedammen 4, for sitt flotte vedlikehold av urørt bolighus fra 48E~11949. Urørt i den forstand at ingen endringer er gjort på fasadene. Unni Hansen og Kine Finkenhagen var tilstede og tok imot prisen.

Vi gratulerer hjerteligst begge plakettvinnere!

Deretter hadde Jan Kåre Øien sitt tradisjonelle lysbildeblikk på Drøbak, med innlagt quiz for anl edningen. Veldig vellykket og morsomt. Han tok opp Thons utbygging på brygga, og det var selvsagt enighet om den tragedien dette er på alle måter. Kåre signaliserte frykt for at noe ville skje med Lehmannshuset. Den frykten er kanskje berettiget. Vi håper det beste. Kristin Kreul oppfordret oss alle til også å følge med og være påpasselig i forhold til de to store kastanjetrærne som står ved foten av trappen som går opp til Jørnsebakken. Det ville være spesielt uheldig om de forsvant når prosjektet til Thon skal opp. De vil fungere som god skjerming.

Så fikk Jan Kåre pris og blomster og ode høytidelig presentert og opplest, for arbeidet han nedla i forbindelse med Thomas George utstillingen, men også alt annet arbeid han har gjort for Verneforeningen i alle år. Tusen takk – hilsen styret! (Enzo Finger sto for design av både sjekk, rullen med oden til Kåre og vinetiketter til Ivar. Oden til Kåre var forfattet og lest av Trudy Mørk Wollbraaten)

Helge og Ivar går avIvar fikk blomst og vin og takk for sin lange tjeneste, 5 år, som Verneforeningens leder, men han fortsetter i Teknisk utvalg og i valgkomiteen, så avskjeden ble ikke så veldig høytidelig.

Helt til slutt ble Helge Hagerup ble pent takket av, med blomster, av Ivar.

Årsmøtet var deretter slutt, langt på overtid.
—oo0oo—

Referent: Trudy Mørk Wollbraaten